Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2068/QĐ-QLXNC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục quản lý xuất nhập cảnh Người ký: Triệu Văn Thế
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2068/QĐ-QLXNC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU DÙNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (điểm 2, mục III);
Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các biểu mẫu sau:

- Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu TK – PNTE);

- Biên bản giao, nhận phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu BBGN-PNTE).

- Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu CN – PNTE).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý XNC (Bộ Công an);
- Bộ Tham mưu – Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao);
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);
- Lưu Cục Quản lý XNC (P3).

CỤC TRƯỞNG
THIẾU TƯỚNG
Triệu Văn Thế

 

Mẫu TK-PNTE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

 

Ảnh mới chụp
cỡ 4x6 cm
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần

 

TỜ KHAI
Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………….2. Giới tính: ................................

Các tên khác (nếu có): ..........................................................................................................

3. Sinh ngày: ……/……./……….. 4. Nơi sinh: .........................................................................

5. Dân tộc: ……………………….. 6. Quốc tịch: .......................................................................

7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh):

............................................................................................................................................

8. Rời Việt Nam ngày: …../……/……… bằng phương tiện: ………….. qua cửa khẩu: ................

Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): ……………………. số: ............................................

ngày cấp: ……/……/……….. cơ quan cấp: .............................................................................

9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người): ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ và quan hệ): ..........................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ): ......................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

12. Tình trạng sức khỏe:.........................................................................................................

 

 

Làm tại …………… ngày … tháng ….. năm …….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.

 

Mẫu BBGN-PNTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN
Giao, nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

 

Hồi …….. giờ……, ngày ……./…../……., tại ...........................................................................

..................................................................................................................... , chúng tôi gồm:

1. Ông (bà) ................................................................................................. , đại diện cơ quan

............................................................................................................................  (bên giao);

2. Ông (bà) ................................................................................................. , đại diện cơ quan

...........................................................................................................................  (bên nhận);

Đã tiến hành giao, nhận …………. Công dân Việt Nam là nạn nhân bị buôn bán từ nước ……………………… trở về, kèm theo tài liệu và các vấn đề liên quan đến nạn nhân: ..............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản ./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu CN-PNTE (A)

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:        CN/A18(P3)

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ NƯỚC
Cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

 

1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an chứng nhận:

- Họ và tên: ……………………………………………….. Nam, nữ................................................

- Sinh ngày: …………/……../……., tại ....................................................................................

- Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài: ..............................................................................

............................................................................................................................................

- Là nạn nhân bị buôn bán, từ nước nhập cảnh qua cửa khẩu………………………………………………. ngày …./…../          

- Về cư trú tại: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Trẻ em cùng về (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hệ):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cơ quan chức năng giải quyết về địa phương, người được cấp giấy chứng nhận này phải đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh, thành phố nơi về cư trú để làm các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

……………., ngày………..tháng……năm ……………

 

TL. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

 

Mẫu CN-PNTE (PA)

CÔNG AN TỈNH …………………..
PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:        CN/PA18(….)

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ NƯỚC
Cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

1. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an tỉnh …………………………………chứng nhận:

- Họ và tên: ……………………………………………….. Nam, nữ................................................

- Sinh ngày: …………/……../……., tại ....................................................................................

- Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài: ..............................................................................

............................................................................................................................................

- Là nạn nhân bị buôn bán, từ nước nhập cảnh qua cửa khẩu………………………………………………. ngày …./…../          

- Về cư trú tại: ......................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Trẻ em cùng về (họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, quan hệ):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cơ quan chức năng giải quyết về địa phương, người được cấp giấy chứng nhận này phải đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh, thành phố nơi về cư trú để làm các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

……………., ngày………..tháng……năm ……………

 

TL. GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ………………
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/05/2008 về các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về do Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123