Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2046/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Y tế - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Vân Hồ

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Vân Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện Vân Hồ.

2. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện vân Hồ chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, truyền thông giáo dục của các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước theo địa bàn của UBND huyện Vân Hồ.

3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và có tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo quy định tại Mục II Phần II Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương, cụ thể như sau.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và truyền thông giáo dục về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai, phối hợp tlực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình của Trạm Y tế xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thôn, bản.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, các dự án khác được Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phân công.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thôn, bản.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGD/SKSS.

- Quản lý viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thôn, bản.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và UBND huyện giao.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.420
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37