Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2041/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2041/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chi tiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại văn bản số 1209/SYT-KHTH ngày 29/9/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 230/TTr-KHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 như sau:

1. Rút vốn đã phân bổ cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh thuộc Dự án 1: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 (tại điểm 2, dự án 1, Phụ lục II - 5): 350 triệu đồng.

2. Bổ sung vốn cho Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Dự án 1: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 (tại điểm 3, dự án 1, Phụ lục II - 5): 350 triệu đồng.

3. Các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2041/QĐ-UBND điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145