Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2002/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc giao triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình "củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)" năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2002/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2002/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH "CỦNG CỐ GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (2008-2010)" NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ theo Kế hoạch số 1794/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động "Xây dựng mô hình củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình

1. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh (Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tinh, Quảng Ngài, KonTum, Long An, Bình Dương) và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiên mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)" năm 2009 (theo Kế hoạch số 1794/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Tập huấn việc xây dựng mô hình cho cán bộ chỉ đạo mô hình các cấp trung ương, tỉnh và huyện.

3 . Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương.

Điều 2. Giao 8 tỉnh (có tên tại Điều 1) thực hiện các hoạt động triển khai mô hình với nguồn ngân sách hỗ trợ từ trung ương gồm:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của mô hình do cấp tỉnh thực hiện.

3. Hỗ trợ các huyện thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các hội nghị điều phối, hoạt động kiểm tra, giám sát mô hình.

4. Hỗ trợ các xã thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các buổi sinh hoạt cấp xã, các hội nghị do xã tổ chức.

5. Hỗ trợ các thôn thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các buổi sinh hoạt thôn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2009.

Điều 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan huy động các nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động đã được xác định tại Kế hoạch số 1794/KH-B TTDL ngày 19/5/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỚNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2002/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc giao triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình "củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)" năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227