Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1996/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1996/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số: 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 132/TTr-SNN ngày 27/9/2011; thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số: 207/BC-STP ngày 01 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định cụ thể một số nội dung để thực hiện Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số: 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2010-2020, bao gồm: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã; mức phí quy hoạch; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã.

Điều 2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện

Đối với các huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã Bắc Kạn giao Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện, thị xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trực tiếp quản lý nguồn vốn sự nghiệp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã để thực hiện Chương trình.

Điều 3. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã

1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã để chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Thành phần Ban Chỉ đạo xã gồm Bí thư Đảng uỷ xã làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban; các thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Bí thư đoàn xã.

Nhiệm vụ: Tham mưu giúp đảng uỷ xã chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn xã.

2. Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã như Điểm b, Khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011.

Điều 4. Mức phí quy hoạch

Kinh phí thực hiện quy hoạch xã nông thôn mới không quá 150 triệu đồng/xã.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 17, Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKH ĐT-BTC ngày 13/4/2011; Căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương Uỷ ban nhân tỉnh có thể hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo các cấp Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và hướng dẫn này trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình; theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19 của Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC;

2. Cấp huyện, thị xã: UBND huyện, thị xã lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC;

3. Cấp xã: UBND các xã, Ban Chỉ đạo xã lãnh đạo Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4 của Thông tư số: 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1996/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 quy định thực hiện Thông tư liên tịch 26/2011/TTLB-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2010-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!