Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1991/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1991/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 27/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HẰNG NĂM ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Kinh phí triển khai Kế hoạch bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HẰNG NĂM”
(Ban hành theo Quyết định số: 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. CĂN CỨ

1. Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (tại công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ) giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đề án nêu được các nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động một cách hệ thống, khoa học, nhân văn nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm theo tiêu chí về hạnh phúc của người Việt Nam, theo chu kỳ thời gian, trước mắt là giai đoạn từ nay đến năm 2020.

2. Kế hoạch xây dựng đề án được triển khai có chất lượng, bảo đảm tiến độ và thực hành tiết kiệm.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng, góp ý đề án.

2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo đảm cho việc xây dựng đề án đạt được mục tiêu trong kế hoạch.

3. Tổ chức các hội thảo góp ý kiến cho dự thảo đề án.

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo đề án và hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

1.1. Vụ Gia đình:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng đề án;

1.2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:

Phối hợp, tham gia việc xây dựng đề án.

2. Dự kiến công việc, tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung công việc

Thời gian
(dự kiến)

Thực hiện

Kết quả cần đạt

I

Chuẩn bị các văn bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt triển khai hoạt động, thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập, dự toán kinh phí xây dựng đề án

Tháng 5

- Vụ Gia đình

- Các đơn vị liên quan

- Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng đề án.

- Công văn đề nghị tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập.

- Quyết định thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập.

- Dự toán kinh phí được duyệt.

II

Triển khai các hoạt động

 

 

 

1

Tổ biên tập họp góp ý xây dựng dự thảo Đề cương sơ bộ Đề án

Tuần 1, 2 Tháng 6

- Vụ Gia đình

-Tổ biên tập

Đề cương sơ bộ được xây dựng

2

Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập thông qua Đề cương sơ bộ, góp ý xây dựng dự thảo đề cương chi tiết đề án

Tuần 3, 4 tháng 6

- Vụ Gia đình

- Ban soạn thảo, tổ biên tập

Dự thảo Đề cương chi tiết được xây dựng

3

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề cương chi tiết đề án

Tháng 7

- Vụ Gia đình

- Ban soạn thảo, tổ biên tập

Tiếp thu, hoàn thiện đề cương trình phê duyệt đề cương chi tiết

4

Tổ biên tập họp, xây dựng dự thảo 1

Tháng 8

- Vụ Gia đình

- Tổ biên tập

Dự thảo 1 được xây dựng

5

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý

 

 

 

6

Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập góp ý hoàn thiện dự thảo 1

Tuần 1 Tháng 9

- Vụ Gia đình

- Ban soạn thảo, tổ biên tập

Tiếp thu góp ý Dự thảo 1

7

Tổ Biên tập họp, xây dựng Dự thảo 2

Tuần 2, 3 Tháng 9

- Vụ Gia đình

- Tổ biên tập

Dự thảo lần 2 được xây dựng

8

Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập góp ý hoàn thiện dự thảo 2

Tuần 4 Tháng 9

- Vụ Gia đình

- Ban soạn thảo, tổ biên tập

Tiếp thu góp ý Dự thảo lần 2

9

Tổ biên tập họp, xây dựng Dự thảo 3

Tuần 1 Tháng 10

- Vụ Gia đình

- Tổ biên tập

Dự thảo lần 3 được xây dựng

10

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ gửi Dự thảo 3 lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL; các Bộ, ngành; UBND các tỉnh /thành/ chuẩn bị Hội thảo tham vấn Dự thảo 3

Từ tuần 1 đến tuần 4 Tháng 10

Vụ Gia đình

- Công văn gửi lấy ý kiến góp ý cho dự thảo 3

- Bản tổng hợp, các ý kiến đóng góp

11

Tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo lần 3

Tháng 10

Vụ Gia đình

Bản tổng hợp các ý kiến đóng góp

12

Tổ Biên tập họp tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo 3, chuẩn bị hồ sơ đề án

Tuần 1 Tháng 11

- Vụ Gia đình

- Tổ biên tập

Dự thảo 3 được hoàn thiện

13

Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập thông qua hồ sơ đề án trình

Tuần 2 Tháng 11

-  Vụ Gia đình

- Ban soạn thảo, tổ biên tập

Hồ sơ đề án được thông qua

14

Gửi hồ sơ đề án lấy ý kiến của Vụ Pháp chế

Tuần 3 Tháng 11

Vụ Gia đình

Ý kiến thẩm định hồ sơ đề án của Vụ Pháp chế

15

Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng xem xét hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ

Tuần 4 Tháng 11

- Vụ Gia đình

- Tổ biên tập

Hồ sơ được trình Thủ tướng Chính phủ

 

Theo dõi triển khai những việc Văn phòng Chính phủ yêu cầu, phục vụ Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ

 

Vụ Gia đình

 

3. Dự kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập:

3.1. Ban soạn thảo:

TT

Chức danh tham gia

Đơn vị

Họ tên/ chức danh tại đơn vị

1

Trưởng ban

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ trưởng
Huỳnh Vĩnh Ái

2

P. Trưởng ban Thường trực

Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ trưởng
Trần Tuyết Ánh

3

P. Trưởng ban

Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Vụ trưởng
Trần Hướng Dương

4

Thành viên

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lãnh đạo cấp Vụ

5

 

Bộ Ngoại giao

Lãnh đạo cấp Vụ

6

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lãnh đạo cấp Vụ

7

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Lãnh đạo cấp Vụ

8

 

Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo Vụ

9

 

Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo Vụ

10

 

Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo Vụ

11

 

Văn phòng Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo VP

3.2. Tổ Biên tập:

TT

Chức danh tham gia

Đơn vị

Họ tên/ chức danh tại đơn vị

1

Tổ trưởng

Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Vụ trưởng
Trần Hướng Dương

2

Thành viên

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chuyên viên

3

 

Bộ Ngoại giao

Chuyên viên

4

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên viên

5

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Chuyên viên

6

 

Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên

7

 

Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên

8

 

Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên

9

 

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên

4. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí được bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

V. HỒ SƠ SẢN PHẨM

1. Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án;

2. Bản photo ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể về nội dung đề án;

3. Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, các tổ chức, đoàn thể về nội dung đề án;

4. Dự thảo quyết định phê duyệt đề án;

5. Dự thảo toàn văn đề án.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1991/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173