Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1968/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch 47-KH/TU Thông báo 19-TB/TW xuất bản Trà Vinh

Số hiệu: 1968/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 18/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 47-KH/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 19-TB/TW, NGÀY 29/12/2016 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ "VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1206/TTR-STTTT-TTBCXB ngày 25/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 47-KH/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 19-TB/TW, NGÀY 29/12/2016 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ "VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN"
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1968/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của hoạt động xuất bản trong giai đoạn hiện nay. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xuất bản và hoạt động của các thành phần kinh tế trong hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

2. Yêu cầu: Hoạt động xuất bản, in và phát hành phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành; tổ chức thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động xuất bản, in, phát hành và đảm bảo bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản.

- Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để quản lý tốt hoạt động xuất bản, in, phát hành đảm bảo bản quyền tác giả trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành; tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng của hoạt động xuất bản, in và phát hành:

- Quản lý chặt chẽ việc thẩm định nội dung, cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xuất bản; chú trọng xuất bản nhiều mảng sách về chính trị, kinh tế, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, các ấn phẩm về vùng đất, con người Trà Vinh, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... bằng nhiều thứ tiếng, có chất lượng cao, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là xuất bản phẩm điện tử; các hoạt động xuất nhập khẩu sách báo, ấn phẩm văn hoá; ngăn chặn tình trạng xuất bản, in, phát hành lậu, trái phép, phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc, xuất nhập khẩu xuất bản phẩm không hợp pháp.

- Xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý giữa các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đẩy mạnh các hoạt động hội chợ sách, triển lãm sách; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh; củng cố, duy trì, phát triển hoạt động các bưu điện văn hóa xã; xây dựng câu lạc bộ sách, xây dựng tủ sách cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố, phát triển truyền thống văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu và bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản.

- Thường xuyên định hướng, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động xuất bản, in và phát hành. Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình bản các ấn phẩm vi phạm pháp luật, sai tôn chỉ mục đích. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp xuất bản, in và phát hành:

- Đẩy mạnh xã hội hóa, sử dụng tốt các nguồn lực đã có và huy động các nguồn lực xã hội để từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để phát triển sự nghiệp xuất bản, in và phát hành.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tham gia xây dựng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm phát triển vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

4. Nâng cao chất lượng cán bộ, đội ngũ quản lý, làm công tác xuất bản, in và phát hành: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về xuất bản, in và phát hành cho cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành và các cơ sở xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng năm, giai đoạn phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cập nhật và triển khai kịp thời các quy định liên quan đến hoạt động xuất bản cho các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành, nhằm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xuất bản.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản và các cơ sở hoạt động xuất bản, in, phát hành trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày sách Việt Nam hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xuất bản; tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu; thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành nhằm ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, những thông tin sai trái có tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường xuất bản phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chủ trì, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 19-KL/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thường xuyên chỉ đạo định hướng đề tài xuất bản, định hướng công tác tuyên truyền của các sở, ban ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh việc xuất bản các ấn phẩm có giá trị cao, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế -xã hội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nội dung các sản phẩm văn hóa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các loại sản phẩm văn hóa phản động, độc hại, trái thuần phong mỹ tục từ bên ngoài.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm.

- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động: Ngày hội sách, đọc sách; triển lãm, trưng bày sách báo, triển lãm thư pháp, giao lưu giữa nhà văn với bạn đọc, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền và giới thiệu những xuất bản phẩm mới có giá trị, các tác phẩm viết về Trà Vinh; vẽ tranh theo sách; tổ chức các câu lạc bộ bạn đọc; tăng cường phong trào đọc sách tại các cơ sở... chú ý địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nâng cao, củng cố hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa thư viện, huy động sự đóng góp, hỗ trợ, tài trợ cả vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp, các nhà xuất bản, các nhà hảo tâm, nhằm nâng cao chất lượng, phát triển văn hóa đọc, nuôi dưỡng văn hóa đọc.

- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao, củng cố hệ thống thư viện trong ngành giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý tốt hoạt động xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, hệ thống văn bằng, chứng chỉ, các sách tham khảo... trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm.

5. Sở Tư pháp: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách Nhà nước hàng năm, cân đối, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu sách báo, văn hóa phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất bản, in, phát hành văn hóa phẩm có nội dung phản động, độc hại, trái với thuần phong mỹ tục... trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/12.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở in, các hộ kinh doanh về hoạt động in và phát hành; phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành, về bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1968/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU thực hiện Thông báo kết luận 19-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW "về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản" do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.544

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!