Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1926/QĐ-UBND phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm thương tổn, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1926/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 17/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI DÂM; DANH SÁCH XÃ, PHƯNG, THỊ TRẤN THÍ ĐIM MÔ HÌNH PHÒNG NGỪA, TRỢ GIÚP LÀM GIẢM TỔN THƯƠNG, PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM HIV TẠI CỘNG ĐỒNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cKế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh v Phòng chng tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1411/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm thương tổn, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đng năm 2016 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện được trích từ nguồn Chương trình phòng chng tệ nạn xã hội được btrí trong dự toán năm 2016.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp vi các sở, đơn vị, địa phương trin khai thực hiện; đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả ngun kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tnh; các đơn vị có tên nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cục PCTNXH- Bộ LĐTBXH;
- CT và PCT TT UBND tnh;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu: VT, XH,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI DÂM; DANH SÁCH MÔ HÌNH PHÒNG NGỪA, TRỢ GIÚP LÀM GIẢM TỔN THƯƠNG, PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM HIV TẠI CỘNG ĐỒNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh)

1. Danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm:

Đơn vị tính: 1.000đ

STT

Đơn v

Kinh phí

Ghi chú

1

Phường Xuân Phú - Thành phHuế

20.000

 

2

Phường Thủy Xuân - Thành phố Huế

20.000

 

3

Phường Kim Long - Thành phố Huế

20.000

 

4

Phường Tây Lộc - Thành phHuế

20.000

 

5

Phường Phú Hội - Thành phố Huế

20.000

 

6

UBND thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc

20.000

 

Tổng cộng

120.000

 

(Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

2. Danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chng lây nhiễm HIV tại cộng đồng:

Đơn vị tính: 1.000đ

STT

Tên mô hình

Đơn vị quản lý

Kinh phí

Hình thức

1

Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dch v

Chi cục PCTNXH - Sở Lao động TBXH tỉnh

30.000

Duy trì

2

Câu lạc bộ trẻ em đường phố

Đội Công tác xã hội thanh niên Huế

20.000

Duy trì

3

Câu lạc bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Phường Phước Vĩnh

UBND phường Phước Vĩnh - TP Huế

20.000

Duy trì

4

Nhóm đồng đẳng viên ở cơ sở dịch vụ Hương Thủy

Phòng Lao động TBXH thị xã Hương Thủy

20.000

Duy trì

5

Nhóm đồng đẳng viên cơ sở dịch vụ thị xã Hương Trà

Phòng Lao động TBXH thị xã Hương Trà

20.000

Duy trì

6

Câu lạc bộ Phụ nữ Phường Vỹ Dạ

UBND Phường Vỹ Dạ - TP.Huế

20.000

Duy trì

Tổng cộng

130. 000

 

(Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1926/QĐ-UBND phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách thí điểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm thương tổn, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


655
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171