Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 191/2004/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra dân số giữa kỳ-điều tra bổ sung khu vực dịch vụ-điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 191/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 191/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA DÂN SỐ GIỮA KỲ-ĐIỀU TRA BỔ SUNG KHU VỰC DỊCH VỤ-ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2004.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN
ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Thống kê thành phố tổ chức thực hiện ba (3) cuộc điều tra thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh :

1- Điều tra Dân số giữa kỳ thời điểm 1-10-2004;

2- Điều tra bổ sung khu vực dịch vụ năm 2004;

3- Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2004.

Mục đích của các cuộc điều tra là nhằm tính toán và dự báo đúng số liệu hiện trạng trong năm 2004. Trên cơ sở tính toán này sẽ dự báo số liệu trong năm 2005 để có cơ sở số liệu đầy đủ, đáng tin cậy cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội thời kỳ 2006-2010.

Điều 2. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2004.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch quận-huyện, phường-xã và Giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chủ các cơ sở kinh tế và chủ hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ số liệu và tình hình theo biểu mẫu điều tra đã được ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 4. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Công an thành phố tiến hành các cuộc điều tra theo đúng phương án điều tra ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 5. Kinh phí tiến hành ba cuộc điều tra do ngân sách thành phố cấp theo đề nghị của Cục Thống kê thành phố và thẩm định của Sở Tài chính thành phố theo chế độ quy định của Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê, Viện trưởng Viện Kinh tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 6    
- TT/TU, TT/HĐND TP   
- ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TH(3)  
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân


 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 191/2004/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra dân số giữa kỳ-điều tra bổ sung khu vực dịch vụ-điều tra vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status