Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2005/QĐ-UB sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 31/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 7.3 CỦA ĐIỀU 7 QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tại Công văn số 124/VHNT ngày 11 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố như sau :

- 7.3: Tác phẩm được “Giải thưởng” hoặc “Tặng thưởng” đều phải đạt 2/3 số phiếu thuận của tất cả thành viên Hội đồng có mặt trong phiên họp xét chọn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố và Tổng Thư ký các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành thành viên, các thành viên Hội đồng chấm giải “Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy
- Ban VHXH-HĐND/TP
- Sở Văn hóa và Thông tin
- VPHĐ-UB : PVP/VX, Tổ VX, TM
- Lưu (VX/T)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2005/QĐ-UB sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status