Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1835/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-Tg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 524/TTr-STNMT ngày 02/8/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ban hành Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đính kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH ĐẾN NĂM 2015:

1. Thực hiện chính sách và chăm sóc sức khỏe nạn nhân:

a) Thực trạng người nhiễm chất độc hóa học:

Theo số liệu thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Yên đến tháng 6/2016, toàn tỉnh Phú Yên có 11.568 người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó:

- Người trực tiếp tham gia kháng chiến: 3.167 người;

- Con, cháu của người trực tiếp tham gia kháng chiến: 1.141 người;

- Người dân: 2.862 người;

- Con, cháu người dân: 4.398 người.

b) Kết quả thực hiện:

- Thực hiện chế độ chi trả trợ cấp cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là: 940 người với số tiền gần 1.406 triệu đồng/tháng, trong đó:

+ Người trực tiếp tham gia kháng chiến: 690 người với mức 1.164 triệu đồng/tháng.

+ Con đẻ người trực tiếp tham gia kháng chiến: 250 người với 242 triệu đồng/tháng.

- Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật: Thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, các địa phương đã tiến hành xác định mức độ khuyết tật cho đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh, với kết quả có 19.141 người khuyết tật, đồng thời hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ để thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 17.878 đối tượng người khuyết tật, với tổng kinh phí hàng tháng hơn 6.000 triệu đồng/tháng, trong đó có hơn 1.500 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học.

- Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật:

Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã cấp cho 15.016 thẻ BHYT cho người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, ngoài ra còn một số người khuyết tật nhẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thuộc các thôn, buôn và xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn cũng được cấp thẻ BHYT. Phần lớn thẻ BHYT của người khuyết tật đều được khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã, do đó tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ngoài Trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh thông qua thẻ BHYT, Ngành y tế đã giao Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh làm đầu mối thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật (hàng năm, có hơn 600 người khuyết tật được chăm sóc và phục hồi chức năng tại Bệnh viện).

Theo đó toàn tỉnh hiện có 1.550 người khuyết tật được theo dõi phục hồi chức năng tại nhà và 560 người khuyết tật tiến bộ hòa nhập cộng đồng. Đây là một mô hình rất có hiệu quả và thiết thực, giúp cho các đối tượng không phải đến các Trung tâm chữa bệnh mà có thể tập luyện và chữa bệnh tại nhà dưới sự giúp đỡ của cộng tác viên và người thân.

Ngoài ra, tổ chức đưa đối tượng tàn tật đến khám và phục hồi chức năng miễn phí cho 502 đối tượng tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn; tổ chức mổ đục thủy tinh thể cho 10.129 người khiếm thị, với tổng kinh phí thực hiện hơn 48.239 triệu đồng. Tiến hành vận động và trao tặng 1.350 chiếc xe lăn, xe lắc và 60 chiếc xe đạp trị giá 6.820 triệu đồng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, tổ chức khám sàn lọc và tiến hành mổ tim miễn phí cho 240 trẻ em bị tật tim bẩm sinh, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 13.637 triệu đồng.

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội:

Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội đang trực tiếp nuôi dưỡng 79 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, trong đó: 08 đối tượng là người có công với cách mạng (trong đó có 02 người bị nhiễm CĐHH); 35 đối tượng là người cao tuổi, 17 đối tượng là trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, 19 đối tượng là người tâm thần.

Nhằm nâng cao về năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội, để đảm bảo việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 2014, 2015 Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội đã được đầu tư xây dựng nâng cấp khu nuôi dưỡng cho các đối tượng xã hội giai đoạn 01, tổng kinh phí thực hiện gần 6.509 triệu đồng, trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ: 1.000 triệu đồng; đồng thời từ tháng 7/2013 đến nay, Trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội đã cử 14 cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng cường năng lực đảm bảo việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội.

c) Tồn tại, khó khăn:

- Nguồn kinh phí thực hiện tổng điều tra tình hình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, xây dựng và thực hiện dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người bị nhiễm chất độc hóa học đến nay chưa được phân bổ, đồng thời tiêu chí và bộ công cụ điều tra hiện nay các bộ ngành chưa ban hành, nên công tác điều tra và xây dựng đề án chưa được triển khai thực hiện.

- Chưa thống kê, theo dõi và quản lý thai nghén đối với thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng và nạn nhân chất độc hóa học do thiếu nguồn kinh phí.

- Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 02 đề án: Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần giai đoạn 2012-2020 và thực hiện các chính sách theo Nghị định số 101/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ nên cơ bản các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học đều được trợ giúp xã hội.

2. Công tác điều tra các vùng bị nhiễm chất độc hóa học:

- Năm 2006 - 2008, đã tổ chức điều tra khảo sát phân vùng ô nhiễm và lập bản đồ khu vực bị nhiễm chất độc hóa học cần xử lý, đó là: Vùng núi Dài, núi Bằng Đồng Nội, núi Cổ Tất và dọc phía Bắc sông Kỳ Lộ thuộc xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân; Núi Saleo thuộc xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa; Núi Chai thuộc xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Tuy nhiên, do không có kinh phí nên chưa tiến hành xử lý được các vùng bị nhiễm chất độc hóa học này.

- Năm 2008, đã tiến hành điều tra cộng đồng về khu vực bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Đông Hòa và huyện Đồng Xuân, qua đó kết quả ghi nhận được từ đợt khảo sát có thể thấy rằng dioxin do Mỹ rải xuống địa phương có ảnh hưởng lớn đến hệ động - thực vật, nguồn đất, nước và đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Hiện nay hệ động - thực vật và môi trường đất, nước đã có dấu hiệu hồi phục trở lại nhưng ở một số nơi vẫn còn chất độc Da cam/dioxin có thể quan sát bằng mắt thường. Điều này đe dọa ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, do kinh phí và thời gian có hạn nên công tác điều tra chỉ mới tiến hành trên địa bàn của 02 xã của 02 huyện (Đồng Xuân và Đông Hòa) và số liệu chỉ dựa vào kết quả điều tra xã hội học, nên các kết quả đã điều tra chưa đủ chứng cứ

khoa học để kết luận các nạn nhân bị các dị tật, dị dạng…là do nhiễm chất độc Da cam/dioxin. Để có kết luận khách quan, mang tính khoa học thì cần thiết tiến hành lấy và phân tích các mẫu đất, nước, bùn, thực vật, mỡ - máu động vật… để xác định hàm lượng tồn dư dioxin. Từ đó có cơ sở xác định nguyên nhân các dị tật, dị dạng…

3. Công tác phục hồi diện tích rừng tại các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học:

Đến năm 2015, cơ bản các vùng bị rải chất độc đều được khắc phục môi trường và trồng rừng cụ thể như sau:

- Khu vực Hòn Đác ở các xã: Sơn Long, Sơn Định, Sơn Hội, huyện Sơn Hòa đã trồng rừng khoản 400ha, trong đó: Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa 130ha; Công ty Lâm Đặc Sản (nay là Công ty TNHH Loan Thu) 70ha; hộ gia đình 200ha; cây trồng chủ yếu là các loài Keo…

- Khu vực Hà Đan và khu Bốn Tiếng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đã trồng rừng khoản 1.220ha, trong đó: Công ty CP Trường Thành Xanh 1.000ha; Dự án JICA2: 220ha.

- Khu vực Hòn Ông La, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đã trồng rừng khoản 700ha, trong đó: Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu: 456ha; Công ty CP Trường Thành Xanh 134ha; hộ gia đình 110ha; cây trồng chủ yếu là các loài Keo…

Ngoài ra, hàng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn ODA và kinh phí tự có, các tổ chức Nhà nước, Doanh nghiệp, hộ gia đình cũng đã triển khai trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, trồng rừng ở các trảng thanh, đất dốc, trồng rừng ven biển…khoảng trên 4.000ha mỗi năm. Cây trồng chủ yếu các loài Keo…cho trồng rừng sản xuất và cây bản địa Sao, Dầu…cho trồng rừng phòng hộ.

4. Công tác thông tin - truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng:

Hàng năm tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; về tác hại, hậu quả của chất độc hóa học với con người và môi trường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân về công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học. Kết quả đạt được, cụ thể như sau:

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, câu chuyện truyền thanh, các tin, bài phóng sự, phỏng vấn, ghi danh, cập nhật các tin bài trên mạng thông tin điện tử,…Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, giáo dục ở các xã, phường, thị trấn, nhất là khu vực nhiễm chất độc hóa học tại địa phương.

- Chỉ đạo Ban biên tập trang tin điện tử tổng hợp “Phú Yên, đất nước và con người” tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, cập nhật đăng tin, bài viết, hình ảnh khắc phục cơ bản hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở địa phương và thân thân của những người đã hy sinh, nạn nhân bị ảnh hưởng do chất độc hóa học; Tuyên truyền công tác xã hội hóa khắc phục hậu quả sau chiến tranh tôn vinh những liệt sỹ đã hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ, những người có công với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh do chất độc hóa học.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đã phối hợp với Trung tâm giám định y khoa tỉnh tổ chức tập huấn cho 03 lớp với đối tượng là Chủ tịch, Trạm trưởng y tế và công chức phụ trách lao động, thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn với hơn 350 người tham dự về xác định mức độ khuyết tật và triển khai thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin: Xây dựng bản tin Dacam hàng tháng và phối hợp với Đài phát thanh địa phương dành thời lượng mỗi tuần 10 phút để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân hiểu rõ hơn về nguy hại của chất độc Dacam và sự quan tâm chăm sóc, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân Dacam trên lĩnh vực hoạt động “Xã hội - Nhân đạo - Từ thiện”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết hợp với các hoạt động thiết thực ủng hộ nạn nhân chất độc Dacam như quyên góp ủng hộ, thăm, hỏi, động viên nạn nhân, khảo sát tình hình nạn nhân nhất là tuyên truyền kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc Dacam 10/8 hàng năm.

II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN:

1. Mục tiêu và phạm vi:

a) Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát: Khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Điều tra các vùng bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ rải xuống trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào năm 1965-1970;

+ Điều tra các nạn nhân bị nhiễm và ảnh hưởng di chứng do chất độc chiến tranh gây ra;

+ Phục hồi diện tích rừng trên vùng đất bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học;

+ 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công;

+ Các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế, trong đó có 100% hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên;

+ Quản lý thai nghén cho trên 95% thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng và nạn nhân chất độc hóa học;

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học;

b) Phạm vi thực hiện:

Mọi đối tượng (con người và tài nguyên, môi trường) bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong toàn địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Hành động và đề xuất:

a) Đối với môi trường và tài nguyên:

- Điều tra toàn diện các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học, từ đó đánh giá được mức thiệt hại tài nguyên và môi trường do chất độc hóa học;

- Tiến hành xử lý cơ bản các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học.

b) Đối với con người:

- Đánh giá hậu quả tiềm tàng và lâu dài của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người;

- Xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra sức khỏe và bệnh tật của nạn nhân chất độc hóa học tại các vùng bị ô nhiễm nặng và những vùng đã bị phun rải chất độc hóa học nhiều lần trong thời gian chiến tranh;

- Triển khai các chính sách và chế độ trợ giúp nạn nhân chất độc hóa học là những người tham gia kháng chiến và con cháu của người tham gia kháng chiến họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công;

- Trợ cấp và có chế độ bảo hiểm y tế cho các gia đình nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều người bị bệnh/tật nặng;

- Tổng điều tra số lượng nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường năng lực và xây dựng các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc lồng ghép vào các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc hóa học;

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giải độc, tư vấn sinh sản và di truyền, chẩn đoán dị tật bẩm sinh trước và sau khi sinh cho các nạn nhân bị nhiễm, ảnh hưởng chất độc hóa học;

- Củng cố và phát triển Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin từ tỉnh đến cơ sở; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ cho nạn nhân chất độc hóa học về vật chất và tinh thần để cải thiện đời sống và khám chữa bệnh.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước:

- Thực hiện các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học;

- Tăng cường vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Phân công trách nhiệm:

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức điều tra tình hình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học;

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, để đảm bảo việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học;

- Xây dựng và thực hiện dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người bị nhiễm chất độc hóa học.

* Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh/tật cho nạn nhân chất độc hóa học;

- Xây dựng và thực hiện chương trình tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học.

* Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tổ chức điều tra toàn diện các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học;

- Tổ chức xử lý ô nhiễm đối với khu vực nhiễm chất độc hóa học.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phục hồi môi trường và trồng rừng tại các vùng bị nhiễm chất độc hóa học.

* Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học;

- Chỉ đạo xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về hậu quả chất độc hóa học.

* Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu về chất độc hóa học.

* Sở Tư pháp: Nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý để yêu cầu Chính phủ Mỹ và các Công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc hóa học có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học ở tỉnh Phú Yên.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phân bổ ngân sách, các nguồn tài trợ và giao kế hoạch cho các Chương trình và dự án liên quan đến Kế hoạch hành động.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các nhiệm vụ hoặc dự án trong Kế hoạch hành động.

* Sở Tài Chính:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan phân bổ nguồn lực, điều phối kinh phí chung và các nguồn tài trợ cho Kế hoạch hành động;

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra, hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong Chương trình xử lý các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học.

* Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin Phú Yên:

- Phối hợp với các sở, ngành điều tra toàn diện các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học và đề xuất biện pháp xử lý;

- Phối hợp với các sở, ngành điều tra nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học.

* UBND các huyện, thị xã và thành phố:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại địa phương phù hợp với Kế hoạch này và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các Chương trình, đề án và kế hoạch khác có liên quan của địa phương, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm việc thực hiện kế hoạch của địa phương theo quy định.

* Các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng: Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

* Các cơ quan thông tin đại chúng (Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Phú Yên...): Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người ở tỉnh Phú Yên.

b) Cơ chế tài chính và vốn đầu tư:

- Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời vận động sự đóng góp của cộng đồng trong và ngoài nước; tạo môi trường thuận lợi để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện - nhân đạo, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia thực hiện Kế hoạch hành động.

- Việc lập, phân bổ, quyết định giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Kế hoạch hành động thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự án và dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học tổng hợp vào kế hoạch khoa học và công nghệ của sở, ban, ngành, UBND các huyện và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính; đối với các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; đối với dự án bố trí từ nguồn sự nghiệp môi trường được lồng ghép chung vào kế hoạch bảo vệ môi trường, địa phương và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Chế độ báo cáo: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm định kỳ hàng năm (trước ngày 31/11) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo 33-Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Triển khai các nhiệm vụ

1

Điều tra toàn diện các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học và đề xuất biện pháp xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nạn nhân chất độc Dacam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố

2017 - 2020

Nguồn hỗ trợ của Trung ương và sự nghiệp môi trường

2

Tổng điều tra số lượng nạn nhân chất độc hóa học

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hội nạn nhân chất độc Dacam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở ngành liên quan

2017 - 2020

Nguồn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh

3

Phục hồi diện tích rừng trên vùng đất bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường , Các doanh nghiệp.

2017 - 2020

 

II

Triển khai công tác tuyên truyền

 

Tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh; phản ánh tác hại của chất độc hóa học đến môi trường và sức khỏe con người, thông tin đến cộng đồng những hoàn cảnh bị nhiễm chất độc và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng trong và ngoài nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài nguyên và Môi trường, Các cơ quan thông tin địa phương, UBND các huyện, thị xã và thành phố

2017 - 2020

 

III

Tăng cường năng lực

1

Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, để đảm bảo việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế, Hội nạn nhân chất độc Dacam

2017 - 2020

 

2

Xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế, Hội nạn nhân chất độc Dacam

2017 - 2020

 

IV

Triển khai các chương trình tư vấn, phục hồi cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học

1

Xây dựng dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người bị nhiễm chất độc hóa học

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế, Hội nạn nhân chất độc Dacam

Phối hợp lồng ghép vào các Bệnh viện, cơ sở phục hồi chức năng của tỉnh

2

Xây dựng chương trình tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học

Sở Y tế

Sở LĐTB&XH, Hội nạn nhân chất độc Dacam

Lồng ghép các Chương trình chăm  sóc sức khỏe của cộng đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116