Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau giai đoạn 2013-2016”

Số hiệu: 1802/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ v phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;

Theo đnghcủa Đài Phát thanh - Truyn hình Cà Mau tại Tờ trình số 55/TTr-ĐPT-TH ngày 27/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyn hình Cà Mau giai đoạn 2013 - 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiu lc thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyn hình Cà Mau, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyn, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1802/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Yêu cầu:

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, đảm bảo chất lượng; triển khai sâu rộng các hình thức, biện pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với các đối tượng, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, tập quán, ngôn ngữ để cán bộ, công chức và nhân dân dễ hiểu; phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện.

- Phát huy thế mạnh của phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, phổ biến pháp luật.

- Kết hợp với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện kế hoạch.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung:

Tăng cường và phát huy vai trò, chức năng của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2016, hoàn thành 100% các hoạt động: Tăng cường xây dựng, phát sóng chương trình, chuyên đề về pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; tăng cường sử dụng thông tin, chương trình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tăng cường số lượng cán bộ, phóng viên chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

3. Phạm vi, đối tượng:

- Phạm vi: Đề án được triển khai ở tất cả các Phòng thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, các Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau, Ban Biên tập, các biên tập viên, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (bao gồm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp).

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thông báo, quảng bá chương trình:

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau chủ trì tổ chức thực hiện công tác quảng bá (trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử) khi mở chuyên đề mới, chương trình mới hoặc khi có các chương trình, sự kiện nổi bật về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đông đảo công chúng được biết và theo dõi; thực hiện quảng bá chương trình định kỳ.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Các Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2013 và trước khi mở các chương trình mới.

2. Tăng cường xây dựng, phát sóng chương trình, chuyên đề về pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau với nhiều hình thức phản ánh, đưa tin, phân tích, bình luận chuyên sâu, phổ biến kiến thức. Giải đáp pháp luật trên các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, biển đảo, hành chính, thuế, giáo dục, y tế, giao thông, lâm nghiệp, công chứng chứng thực, hộ tịch, khiếu nại, tố cáo, quân sự, thi đua khen thưởng, trợ giúp pháp lý, công tác cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực. Cụ thể:

- Thực hiện chuyên đề pháp luật; hộp thư công dân; cải cách hành chính; an toàn giao thông; trả lời thư bạn nghe đài và giới thiệu chính sách pháp luật.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài theo quy định.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin về pháp luật có liên quan.

- Tổ chức tiếp công dân, tư vấn trực tiếp, trả lời đơn thư khiếu nại.

- Tăng cường công tác tiếp công dân qua điện thoại tại Văn phòng tiếp công dân của Đài.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

3. Trao đổi, phối hợp sản xuất các chương trình tìm hiểu pháp luật với các đơn vị trong khu vực và toàn quốc.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Các Đài Phát thanh - Truyền hình, Công ty truyền thông trong khu vực và toàn quốc.

4. Tăng cường sử dụng thông tin, chương trình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các Đài Truyền thanh, Truyền thanh - Truyền hình của các huyện, thành phố trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Đài Truyền thanh huyện, Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau.

5. Bố trí số lượng cán bộ, phóng viên hiện có để đủ sức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình cho 100% đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm công tác này.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các Hội nghề nghiệp.

6. Tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá tác động, hiệu quả của Đề án; tổ chức thi đua, khen thưởng việc triển khai thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài Phát thanh - Truyền hình:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch.

2. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch thông qua các hoạt động và biện pháp cụ thể: Hỗ trợ nội dung tuyên truyền pháp luật trong các chương trình, chuyên mục nói chung, cũng như xây dựng các chương trình, chuyên mục mới về pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài tỉnh, các Đài huyện, thành phố và cộng tác viên các ngành phối hợp tuyên truyền.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài tỉnh, các Đài huyện, thành phố và cộng tác viên các ngành phối hợp tuyên truyền.

4. Sở Tài chính:

Tùy theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Tài chính cân đối khả năng ngân sách trên cơ sở theo tiến độ của Đề án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

5. Các cơ quan, tổ chức khác:

- Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau trong việc cung cấp thông tin, thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

- UBND huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình trong việc cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện chương trình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng Đài tỉnh.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp chỉ đạo, định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

7. Đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau về mặt nội dung trong việc tăng cường xây dựng các chương trình về pháp luật.

8. Tiến độ thực hiện:

8.1. Giai đoạn 1:

Năm 2013 - 2014: Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình theo kế hoạch đề ra.

8.2. Giai đoạn 2:

Năm 2015 - 2016: Tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch. Đánh giá việc thực hiện Đề án trên cơ sở rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế của những năm trước. Tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau giai đoạn 2013-2016”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


407
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0