Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2010 về tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 180/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 180/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Tờ trình các số 01/TTr-UBND, 02/Ttr-UBND, số 05/TTr-UBND và số 07/TTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2010) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 96/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 01 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể thuộc tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa năm 2009.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Nhân dân và các cán bộ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

2. Nhân dân và các cán bộ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

3. Nhân dân và các cán bộ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

4. Nhân dân và các cán bộ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

5. Nhân dân và các cán bộ xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

6. Nhân dân và các cán bộ xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

7. Nhân dân và các cán bộ phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

8. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

9. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa;

10. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa;

11. Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2010 về tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225