Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1782/2009/QĐ-UBND về Quy định hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1782/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các quy định trước đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động biểu diễn ca Huế trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị tham gia quản lý hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

2. Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình tham gia hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

3. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

4. Thuyền du lịch và người điều khiển phương tiện tham gia hoạt động dịch vụ ca Huế trên sông Hương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương là hoạt động đưa chương trình, tiết mục ca Huế, dân ca Huế đến với công chúng qua sự trình diễn của nhạc công, diễn viên ca Huế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước;

2. Diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn ca Huế trên sông Hương là những người được đào tạo tại các trường nghệ thuật hoặc được truyền nghề về loại hình nghệ thuật ca Huế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép biểu diễn ca Huế;

3. Đơn vị tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Rút ngắn thời lượng, thay đổi nội dung chương trình làm ảnh hưởng chất lượng nghệ thuật ca Huế trên sông Hương;

2. Bán các loại băng, đĩa trái phép khi tham gia biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

3. Lợi dụng hoạt động ca Huế trên sông Hương làm tổn hại đạo đức, lối sống, làm suy giảm giá trị nghệ thuật ca Huế;

4. Nuôi gia súc, gia cầm và bố trí người ăn ở, sinh hoạt trên thuyền ca Huế.

5. Tẩy xóa, chỉnh sửa, mua bán, trao đổi và chuyển nhượng giấy phép biểu diễn ca Huế, giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

6. Tranh giành khách, ghép khách dưới mọi hình thức;

7. Các hành vi khác mà pháp luật nghiêm cấm.

Chương II

BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Điều 5. Đối tượng, tiêu chuẩn được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế

1. Đối tượng

a) Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân là các diễn viên, nhạc công ca Huế;

b) Giáo viên đang giảng dạy về chuyên ngành ca Huế, nhạc công truyền thống Huế tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh; giảng viên đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế có thời gian công tác từ 02 (hai) năm trở lên;

c) Diễn viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc;

d) Người có bằng tốt nghiệp đạt loại khá thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế từ trung cấp trở lên;

đ) Người được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

2. Tiêu chuẩn

Các đối tượng được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế phải đảm bảo tiêu chuẩn: có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; không bị dị tật, dị dạng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 6. Cấp Giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương

1. Thời hiệu của giấy phép

Giấy phép biểu diễn ca Huế có giá trị trong 3 (ba) năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn được xem xét cấp lại; nếu bị mất hoặc hư hỏng phải làm thủ tục xin cấp, đổi giấy phép.

2. Thủ tục cấp giấy phép

a) Các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 gửi hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế đến bộ phận một cửa của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Phụ lục 01);

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế hoặc Giấy chứng nhận đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc hoặc Giấy chứng nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ca Huế;

- 02 (hai) ảnh cỡ 03 x 04cm;

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Phụ lục 2). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép biểu diễn ca Huế tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin thẩm định về chuyên môn ca Huế (Phụ lục 03);

- 02 (hai) ảnh cỡ 03 x 04cm;

- Bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có);

Căn cứ vào số lượng xin cấp giấy phép, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng; quy định nội dung, cách thức, thời gian thẩm định. Việc thẩm định về chuyên môn ca Huế được tổ chức tối thiểu 02 (hai) lần/năm. Sau 05 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và

Du lịch xem xét cấp giấy phép biểu diễn ca Huế cho các đối tượng đạt yêu cầu (Phụ lục 2).

3. Thủ tục đổi, cấp lại giấy phép

a) Cá nhân xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế (Phụ lục 04);

- Giấy phép biểu diễn ca Huế đã hết thời hạn (đối với trường hợp xin đổi giấy phép);

- 02 ảnh cỡ 03 x 04 cm.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét đổi, cấp lại giấy phép. Trường hợp không cấp, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 7. Cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

1. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận

a) Có bộ phận chuyên trách tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;

b) Người phụ trách bộ phận chuyên trách phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế hoặc nhạc công ca Huế, ca kịch Huế từ trung cấp trở lên và phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn ca Huế;

c) Có ít nhất 50 diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (đã được cấp giấy phép) hoạt động thường xuyên;

d) Có tư cách pháp nhân, có văn phòng và địa chỉ giao dịch rõ ràng;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động liên quan đến biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương của đơn vị.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận

a) Tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (Phụ lục 5).

- Bản sao có công chứng văn bằng người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ liên quan đến địa điểm hoạt động.

- Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (Phụ lục 6).

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương (phụ lục 7). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 8. Chương trình biểu diễn ca Huế

1. Chương trình biễu diễn ca Huế phần chủ yếu là các làn điệu ca Huế; một phần chương trình có thể giới thiệu về một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè; có thể kết hợp phần thả hoa đăng truyền thống trên sông Hương nhưng phải đảm bảo các điều kiện về giữ gìn vệ sinh môi trường;

2. Một chương trình biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có thời lượng từ 60 phút trở lên (không kể phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài);

b) Phải có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại đàn Thập lục, đàn Tỳ bà, đàn Nhị, đàn Nguyệt, đàn Bầu;

c) Phải có tối thiểu 7 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đơn hoặc 8 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đôi;

d) Phải có người điều hành chương trình. Người điều hành chương trình phải có đủ năng lực để giới thiệu và điều hành chương trình biểu diễn về nghệ thuật ca Huế, liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và quản lý lực lượng diễn viên trong từng suất diễn do mình phụ trách;

3. Các chương trình biểu diễn ca Huế phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt, cấp giấy phép công diễn theo quy định hiện hành;

4. Chương trình biểu diễn ca Huế phải được phát hành rộng rãi dưới dạng các ấn phẩm, niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương, cơ sở lưu trú du lịch và giới thiệu cho khách trong quá trình biểu diễn;

5. Hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương không được quá 24 (hai mươi bốn) giờ.

Điều 9. Quy định về thuyền du lịch tham gia phục vụ hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

1. Thuyền du lịch tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện:

a) Đảm bảo các điều kiện để được vận chuyển khách du lịch đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Phạm vi neo đỗ khi biểu diễn ca Huế từ cầu Phú Xuân đến cồn Giã Viên, khoảng cách giữa các thuyền tối thiểu là 30m (ba mươi mét).

c) Không gian sàn biểu diễn ca Huế phải thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, không bày biện các vật dụng sinh hoạt gia đình; không trang trí các tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế. Giữa sàn diễn và buồng lái phải có rèm hoặc phông màn che chắn đảm bảo tính thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến không gian biểu diễn ca Huế;

Đối với thuyền đôi, không gian biểu diễn của diễn viên, nhạc công cách khán giả tối thiểu là 02 (hai mét) tính từ hàng ghế đầu tiên đến vị trí diễn viên biểu diễn;

Đối với thuyền đơn, không gian biểu diễn trong khoang thuyền có trải chiếu hoa, không bố trí ghế ngồi.

d) Thuyền đơn phải có tối thiểu một bóng đèn nê-ông loại 60 (sáu mươi) cm, thuyền đôi phải có tối thiểu hai bóng đèn nê-ông loại 60 (sáu mươi) cm để đảm bảo ánh sáng cho buổi biểu diễn ca Huế, không sử dụng máy phát điện gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn;

đ) Niêm yết công khai giá các loại dịch vụ trên thuyền;

e) Mỗi thuyền chỉ được bố trí một thuyền trưởng và hai thuyền viên. Thuyền trưởng, thuyền viên phải đeo thẻ, mang trang phục theo quy định; không đi lại trong lúc diễn viên, nhạc công đang biểu diễn;

g) Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường;

h) Đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sàn diễn phục vụ hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

2. Thủ tục đăng ký sàn diễn phục vụ hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

a) Tổ chức, cá nhân có thuyền du lịch tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương gửi hồ sơ đăng ký sàn diễn tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký sàn diễn ca Huế trên sông Hương (Phụ lục 8);

- Bản sao giấy đăng kiểm còn giá trị sử dụng của thuyền du lịch;

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xác nhận thuyền du lịch đủ điều kiện tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương; trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cụ thể.

Điều 10. Giá trong hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương thực hiện theo quy định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình, người điều khiển phương tiện trong quá trình tham gia biểu diễn ca Huế trên sông Hương phải mang trang phục truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định cụ thể trang phục cho các diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình, người điều khiển phương tiện tham gia hoạt động biểu diễn dịch vụ ca Huế trên sông Hương.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN CA HUẾ

Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban

Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Duyệt, cấp giấy phép công diễn các chương trình ca Huế trên sông Hương;

2. Cấp, đổi và thu hồi giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

3. Cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

4. Xác nhận đủ điều kiện về sàn diễn ca Huế cho thuyền du lịch tham gia dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

5. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn và phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công, nghệ sĩ, nghệ nhân ca Huế; bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế.

6. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

7. Cấp phiếu theo dõi suất diễn ca Huế;

8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 13. Trung tâm Quản lý tổ chức biểu diễn ca Huế

Trung tâm Quản lý tổ chức biểu diễn ca Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Điều 14. Trách nhiệm của các địa phương, cơ quan có liên quan

1. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm quản lý và bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường tại các bến thuyền du lịch và hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý các thuyền tham gia dịch vụ biểu diễn ca Huế theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Công an tỉnh có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ đối với hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về giá trong hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương; quy định về mức phí quản lý tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương; các cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Điều 15. Các tổ chức và cá nhân hoạt động biểu diễn ca Huế phục vụ khách nước ngoài phải chấp hành các quy định về quan hệ với người nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh, Công an thành phố Huế, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Điều 18. Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này; có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của tổ chức, cá nhân (kể cả người đang thi hành công vụ) vi phạm các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :...................................

Sinh ngày :.................................................................................................................

Địa chỉ :......................................................................................................................

Trình độ văn hóa :......................................................................................................

Trình độ chuyên môn :...............................................................................................

Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :........................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương, tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định của pháp luật và Nội qui sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT
(HOẶC CLB CA HUẾ)

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mặt trước:

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
---------------

 

GIẤY PHÉP

BIỂU DIỄN CA HUẾ

 

 

Số:………………

 

Mặt sau:

 

ảnh

Cấp cho ông/bà:……………………………….

Thuộc đơn vị:………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………..

Huế, ngày          tháng    năm

 

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

 

Giá trị đến hết ngày /      /                             Họ và tên

 

Ghi chú: kích thước Giấy phép: 05 cm x 8,5 cm

 

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Quyết định số:1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Tôi tên là :..................................................................................................................

Sinh ngày :.................................................................................................................

Địa chỉ :......................................................................................................................

Trình độ văn hóa :......................................................................................................

Trình độ chuyên môn :...............................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương, tôi làm đơn này xin phép được thẩm định chuyên môn ca Huế để xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Chuyên môn đề nghị thẩm định: (diễn viên, nhạc công)…………………..

Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định của pháp luật và Nội qui sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT
(HOẶC CLB CA HUẾ)

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Quyết định số:1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

ĐƠN XIN CẤP/ĐỔI GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :...................................

Sinh ngày :.................................................................................................................

Địa chỉ :......................................................................................................................

Trình độ văn hóa :......................................................................................................

Trình độ chuyên môn :...............................................................................................

Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :........................................................................

Đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương, số………..ngày……..tháng……..năm………………………………..

Lý do xin đổi/cấp lại giấy phép:…………………………………………………….

Tôi viết đơn này, kính đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cấp/đổi giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT
(HOẶC CLB CA HUẾ)

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC V

(Kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức, doanh ngiệp::......................................................................................

Địa chỉ :....................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................................

do Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND huyện, thành phố cấp ngày…..tháng….năm…..

Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương, chúng tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế:...............................

Ngày…… tháng……. năm sinh………………………………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...

Nếu được cấp giấy chứng nhận, chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

 

 

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Đơn vị/doanh nghiệp xin cấp

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC VI

(Kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

DANH SÁCH DIỄN VIÊN/NHẠC CÔNG

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NAM/NỮ

SỐ GIẤY PHÉP

CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

DIỄN VIÊN

NHẠC CÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Đơn vị/doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /GCNTCDVBDCH

Huế, ngày          tháng    năm

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số………./QĐ-UBND ngày      tháng    năm      của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số………./2009/QĐ-UBND ngày          tháng    năm      của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương;

Căn cứ Đơn và hồ sơ của……………………………………………………;

Xét đề nghị của ……………………………………………………………..,

CHỨNG NHẬN:

1. Tên đơn vị ………………………………………………………………...

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………. đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

3. Họ và tên người phụ trách ………………………………………………..

4. Trong quá trình hoạt động, …………..phải thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động ca Huế và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

 


Nơi nhận:
- Đơn vị được cấp;
- UBND tỉnh;
- (Các đơn vị liên quan);
- Lưu: VT, NVVH.

GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC VIII

(Kèm theo Quyết định số: 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ SÀN DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế

Tên cá nhân, tổ chức, doanh ngiệp::...........................................................................

Địa chỉ :.............................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương, chúng tôi làm đơn này xin đăng ký sàn diễn ca Huế cho thuyền du lịch;

Biển kiểm soát số:........................do………………………….cấp ngày…/…./……

Người điều khiển phương tiện:…………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

 

 

Huế, ngày...... tháng...... năm 200....

Cá nhân/Đơn vị/doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1782/2009/QĐ-UBND về Quy định hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.368
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70