Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1780/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 156/TTr-SLĐTBXH ngày 11/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc đã nêu tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1480/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2017 về việc triển khai Luật Trẻ em và Tháng hành động trẻ em năm 2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn Luật Trẻ em góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Yêu cầu

Phổ biến Luật Trẻ em phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực; kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức, phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cần tập trung vào các vấn đề

- Sự cần thiết phải sửa đổi, ban hành Luật Trẻ em 2016;

- Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Trẻ em 2016;

- Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trẻ em 2016;

- Nội dung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Trẻ em sau khi được ban hành.

2. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến

- Toàn văn Luật Trẻ em được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ: www.chinhphu.vn

- Những điểm mới của Luật Trẻ em đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: www.molisa.gov.vn

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

3. Về báo cáo viên: Do báo cáo viên pháp luật của tỉnh và Lãnh đạo của Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Tùy theo từng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người làm công tác trẻ em, cha mẹ trẻ em, trẻ em,…), địa bàn tuyên truyền để áp dụng các hình thức cho phù hợp như:

- Báo cáo trực tiếp;

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…);

- Lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn;

- Biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu Hỏi - đáp pháp luật;

- Trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương;

- Hội thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi;

- Các hình thức khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trẻ em, cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và một số thành phần khác có liên quan (dự kiến 100 người).

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan có Kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Trẻ em đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2017.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Trẻ em với các hình thức và nội dung phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2017.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn; đồng thời đảm bảo kinh phí để thực hiện kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199