Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1768/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Mai Thức
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1768/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TƯỢNG ĐÀI TRUNG TÂM NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quvền địa phương ngày 19/6/2005;

Căn cLuật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch phân b kinh phí nâng cấp sửa cha mộ nghĩa trang liệt sỹ năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1520/TTr-SLĐTBXH ngày 26/6/2017 và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 763/SXD-XDCB ngày 23/6/2017 về việc thông báo kết qu thẩm định Báo cáo kinh tế - k thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Tôn tạo, nâng cao cht lượng công trình, đáp ứng và phục vụ tt nhu cu thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt s, của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong cả nước và khách tham quan đến thăm viếng.

- Góp phần làm đẹp cảnh quan kiến trúc chung cho Nghĩa trang.

4. Hiện trạng và phương án tôn tạo chủ yếu:

4.1. Hiện trạng: Các mạch ghép giữa các thớt đá tượng đài bị rêu mốc, bị bong tróc, rò rỉ chất Canxi hiđrôxit: Một số lớp đá và các cạnh chi tiết đường nét bị gãy, st mẻ, cong vênh nhiều vị trí.

4.2. Phương án tôn tạo:

- Đục và làm sạch các mạch vữa cũ, bơm vữa xử lý mạch. Khoan các vị trí mạch ghép giữa các thớt đá để bơm xika.

- Đục mài liên kết khối nét, đục tạo chất điều khc, phi ni toàn bộ bề mặt tượng đài. Làm sạch, chống thấm toàn bộ bề mặt tượng đài.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Nhật Minh.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tnh Quảng Trị.

7. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng.

8. Tổng mức đầu tư: 850.000.000 đồng (Tám trăm trăm mươi triệu đng).

Trong đó:

Chi phí xây lắp

767.242.000 đng

Chi phí quản lý dự án

16.819.000 đồng.

Chi phí tư vn đu tư xây dựng

30.536.000 đồng.

Chi phí khác

35.403.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2017 (được phân bổ tại Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đu tư trực tiếp thực hiện qun lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Bộ LĐ-TB&XH.
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Cục NCC. BLĐ-TB&XH;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thức
 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1768/QĐ-UBND ngày 28/06/2017 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7