Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1754/QĐ-UB năm 2002 quy định tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa (cấp xã, huyện, tỉnh); Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn hóa cấp huyện, tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1754/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Lệnh
Ngày ban hành: 25/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 09 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU: GIA ĐÌNH VĂN HÓA (CẤP XÃ, HUYỆN, TỈNH); KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi năm 1994);

Căn cứ Quyết định số: 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, làng văn hóa, Khu phố văn hóa;

Căn cứ Thông tư số: 04/2002/MTTW ngày 04/4/2002 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “ Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong thời kỳ mới;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - TT&TT và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số: 214/LN-VH-MTTQ ngày 10/9/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh(có nội dung kèm theo).

Điều 2: Các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh trước đây ban hành tại Quyết định số: 1351/QĐ-UB ngày 22/9/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

* Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3(thực hiện).
- Bộ VHTT. (thay b/c)
- UBTW MTTQ Việt Nam (thay b/c)
- TT Tỉnh ủy (thay b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- LĐVP.
- Lưu: VT-NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Lệnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU: GIA ĐÌNH VĂN HÓA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH; KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH.
(Kèm theo Quyết định 1754/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

1. Gia đình văn hóa cấp xã:

- Hộ gia đình thực hiện đầy đủ 4 tiêu chuẩn theo quy định, được hội nghị khu dân cư bình chọn, được Ban vận động khu dân cư đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn( cấp xã) xem xét, ra quyết định công nhận.

2. Gia đình Văn hóa cấp huyện, thị xã:

- Hộ có từ 3 năm trở lên, liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp xã, phường, thị trấn( cấp xã); được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị; được ngành VHTT cấp huyện, thị xã( cấp huyện) và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xét trình UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định công nhận.

3. Gia đình văn hóa cấp tỉnh:

- Hộ có từ 5 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp huyện; được Ban chỉ đạo cấp huyện đề nghị; được ngành VHTT cấp tỉnh và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xét trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận.

4. Khu dân cư tiên tiến:

- Có từ 55% số hộ trở lên được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp xã; Đạt tối thiểu từ 6 tiêu chí đã được quy định trở lên, trong đó có các tiêu chí: 1, 2, 3, 4; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ra quyết định công nhận hàng năm.

5. Khu dân cư xuất sắc:

Có từ 60% số hộ trở lên được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp xã; Đạt tối thiểu từ 8 tiêu chí đã được quy định trở lên, trong đó có các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 10; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ra quyết định công nhận hàng năm.

6. Làng văn hoá cấp huyện:

- Đơn vị có từ 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu khu dân cư xuất sắc; được Ban chỉ đạo cấp xã đề nghị; ngành VHTT cấp huyện và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định công nhận.

7. Làng văn hóa cấp tỉnh:

Đơn vị có từ 5 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện; được UBND cấp huyện đề nghị; sở Văn hóa-TT&TT và Hội đồng TĐKT cùng cấp xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận ./.

Ghi chú: Khu dân cư là đơn vị hành chính tương đương với tổ phố, làng, thôn, bản.

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN: GIA ĐÌNH VĂN HÓA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH; KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC; LÀNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH.
(Kèm theo Quyết định 1754/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I- GIA ĐÌNH VĂN HOÁ:

1- Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

2- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

3- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

4- Đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

II- KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN; KHU DÂN CƯ XUẤT SẮC;LÀNG VĂN HÓA :

1- Không có hộ đói, giảm hộ nghèo từ 5% trở lên so với năm trước, tăng hộ giàu.

2- Không có người sinh con thứ 3.

3- Không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học. Người trong độ tuổi thanh, thiếu niên phải đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học- CMC trở lên.

4- Không có người vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành.

5- Không có đường làng, ngõ xóm lầy lội; 60% số hộ gia đình trở lên có nhà ở chắc chắn.

6- Có phong trào Đền ơn Đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; thành viên trong gia đình thực hiện tốt các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7- Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới; hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên.

8- Có công trình công cộng( nhà họp thôn, điểm vui chơi văn hóa, thể thao), mọi nhà đều có nước sạch sử dụng; vệ sinh môi trường sạch sẽ.

9- Có quy ước thôn bản và thường xuyên thực hiện.

10- Có phong trào phát huy dân chủ; Các tổ chức Đảng,   Chính quyền, đoàn thể vững mạnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1754/QĐ-UB năm 2002 quy định tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa (cấp xã, huyện, tỉnh); Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn hóa cấp huyện, tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.427
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31