Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020

Số hiệu: 1748/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Trần Hùng
Ngày ban hành: 04/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1748/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1114/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm tạo môi trường giúp trẻ em được sống an toàn, lành mạnh và thân thiện; đảm bảo tất cả trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

- Đảm bảo việc thực thi pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày một tốt hơn; không ngừng xây dựng và hoàn thiện các điều kiện để đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em.

- Nắm rõ thực trạng ban đầu về mức độ đạt được, chưa được các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, để có giải pháp cho những xã, phường, thị trấn chưa đạt; duy trì và nâng cao những xã, phường, thị trấn đã đạt, để phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh 100% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Việc xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai minh bạch và đúng quy định.

- Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em để ở đó tất cả trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thuận tiện, đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống, được hưởng các quyền cơ bản của mình, có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhân cách và tinh thần.

- Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể

+ Năm 2014, xét công nhận duy trì và công nhận mới để đạt 100/199 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

+ Năm 2015, xét công nhận duy trì và công nhận mới để đạt có 120/199 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

+ Giai đoạn 2016 - 2020, xét công nhận duy trì và mỗi năm xét công nhận mới từ 15 xã, phường, thị trấn trở lên để đến năm 2020 có 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nói riêng. Đưa tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

2. Lồng ghép các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu xây dựng trường học và trạm y tế chuẩn Quốc gia.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân về việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đối với từng khu vực, từng vùng, từng nhóm đối tượng để mọi gia đình và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cùng tham gia thực hiện; chú trọng tuyên truyền đối với những vùng khó khăn, các hộ gia đình nghèo; giáo dục tư vấn, tham vấn, kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng cho trẻ em nhằm hạn chế trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

Tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác liên quan đến việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tới các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời vận động khuyến khích các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và các trình tự thủ tục có liên quan cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với tất cả các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; thực hiện nghiêm túc các thủ tục công nhận đối với các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn; khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và có hình thức phê bình những tập thể đơn vị thực hiện không tốt.

7. Các ngành, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện hàng năm và 5 năm của đơn vị mình; chủ động huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các mục tiêu, chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

IV. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian

1.1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2014 đến tháng 12/2020.

1.2. Công tác sơ kết, tổng kết và đánh giá thực hiện Kế hoạch

- Năm 2015, tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Kế hoạch.

- Năm 2020, tổ chức tổng kết đánh giá 7 năm thực hiện kế hoạch giai đoạn 2014 - 2020.

2. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu Quốc gia thông qua các nguồn quản lý mục tiêu về trẻ em của tỉnh.

- Nguồn kinh phí của tỉnh và các địa phương bố trí cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các nguồn khác.

- Kinh phí khen thưởng cho các xã, phường, thị trấn đạt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nằm trong phần kinh phí khen thưởng được bố trí hàng năm cho các đơn vị theo Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch và trình tự, thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí 1, 3, 6, 7, 13, 15 của Quy định về tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hàng năm và 5 năm, tổng kết đánh giá 7 năm thực hiện kế hoạch giai đoạn 2014 - 2020 của các địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đưa chỉ tiêu về xây dựng “xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cân đối, bố trí các nguồn lực đầu tư thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho các ngành quản lý mục tiêu, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phân bổ kinh phí, quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn quy định xét khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng và Quyết định 34/2014/QĐ-TTg , đưa tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em thành một tiêu chuẩn để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14 của quy định về tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Phối hợp với các ngành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn và lồng ghép điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 11, 12 của Quy định về tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực học đường; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.

7. Sở Y tế

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi; tăng tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe hàng năm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí 8, 9, 10 tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sở Tư pháp

Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 2 của Quy định về tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện đăng ký khai sinh và khai sinh đúng thời hạn cho trẻ em.

9. Công an tỉnh

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí 4, 5 của Quy định về tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; nghiêm khắc xử lý các hành vi làm giả hồ sơ về nguồn gốc trẻ em, các hành vi lợi dụng trẻ em để thu lợi bất chính dưới mọi hình thức; công bố số điện thoại nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về bảo vệ quyền trẻ em.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền nội dung Quyết định 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em,...

- Kịp thời đưa tin, biểu dương các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nói riêng.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành quản lý mục tiêu, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm thực hiện các nội dung của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hàng năm; phân công và tạo điều kiện cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện các nội dung kế hoạch và các quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng để thúc đẩy và giữ vững phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và mọi tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Căn cứ Kế hoạch trên, hàng năm, các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cấp, các ngành kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện để đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.652
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122