Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 165/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/2005/QĐ-TTgngày 04 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Quy định này hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 cho tác giả là người Việt Nam có một hoặc nhiều tác phẩm, công trình về văn học - nghệ thuật được công bố và sử dụng tại Việt Nam từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 đến nay.

2. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 2005 được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học - nghệ thuật; có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật của đất nước.

3. Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam.

Điều 2. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật đã được sáng tác và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, màn ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát của các tác giả, bao gồm:

1. Văn học: tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc các thể loại văn, thơ; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình văn học.

2. Âm nhạc: tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình âm nhạc.

3. Sân khấu: kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở diễn thuộc các loại hình sân khấu, công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình sân khấu.

4. Mỹ thuật: tác phẩm, cụm tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật trang trí; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật.

5. Nhiếp ảnh: tác phẩm, cụm tác phẩm ảnh (ảnh chụp); công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình nhiếp ảnh.

6. Múa: kịch bản múa được dàn dựng công diễn phục vụ công chúng, các vở múa; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình múa.

7. Điện ảnh: các Bộ phim thuộc các loại hình; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

8. Văn nghệ dân gian: công trình, cụm công trình sưu tầm, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật dân gian;

9. Kiến trúc: bản thiết kế công trình, cụm công trình kiến trúc được xây dựng; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc.

10. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về văn hoá.

Điều 3. Tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật được nhận Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

Điều 4. Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tác phẩm văn học - nghệ thuật là sản phẩm của quá trình lao động sáng tạo trong sáng tác, nghiên cứu về văn học - nghệ thuật bao gồm tác phẩm nghiên cứu lý luận, phê bình và tác phẩm văn học - nghệ thuật.

2. Công trình văn học - nghệ thuật là sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo, khám phá về văn học - nghệ thuật có những đóng góp quan trọng đối với nhận thức, có ảnh hưởng lớn, tích cực trong khoa học, văn học - nghệ thuật, kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Cụm tác phẩm là tập hợp các tác phẩm của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả đã được xác định thuộc một chuyên ngành văn học - nghệ thuật.

4. Cụm công trình là tập hợp các công trình của cùng một tác giả thực hiện độc lập hoặc các đồng tác giả đã được xác định thuộc một chuyên ngành văn học - nghệ thuật.

5. Tác giả tác phẩm, công trình là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình:

- Đồng tác giả tác phẩm, công trình là nhiều người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình.

- Những người chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả, đồng tác giả mà không tham gia sáng tạo ra tác phẩm, công trình thì không được coi là tác giả, đồng tác giả tác phẩm, công trình.

Chương 2:

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về văn học - nghệ thuật; có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật của đất nước.

2. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc sử dụng trong các triển lãm, các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế.

3. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng của các liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Điều 6. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình văn học - nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền văn học - nghệ thuật Việt Nam.

2. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được xuất bản và đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc sử dụng trong các triển lãm, các liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế.

3. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng của các liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Điều 7. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Một tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật.

2. Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật phải được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

3. Không có tranh chấp về quyền tác giả, không khiếu nại về nội dung và kết quả tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình từ khi tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng giải thưởng mà chưa được làm rõ.

Chương 3:

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Điều 8.

1. Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật được tiến hành theo ba cấp:

- Cấp cơ sở gồm 2 tổ chức Hội đồng: Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (sau đây gọi là cấp cơ sở).

- Cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương (sau đây gọi là cấp Bộ).

- Cấp quốc gia.

2. Việc xét tặng giải thưởng ở Hội đồng cấp quốc gia được tiến hành theo hai bước:

- Bước 1: xét tặng tại các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 (sau đây gọi tắt là Hội đồng Giải thưởng quốc gia).

- Bước 2: xét tặng tại Hội đồng Giải thưởng quốc gia.

Điều 9.

1. Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở và Bộ gồm đại diện các nhà chuyên môn của từng chuyên ngành văn học - nghệ thuật; nhà quản lý có uy tín, khách quan, có chuyên môn phù hợp và có trình độ am hiểu lĩnh vực văn học - nghệ thuật của tác phẩm, công trình.

2. Mỗi thành viên Hội đồng Giải thưởng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng tác phẩm, công trình bằng văn bản.

3. Các Hội đồng Giải thưởng hoạt động theo nguyên tắc sau:

a) Kỳ họp đánh giá xét tặng giải thưởng của Hội đồng Giải thưởng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

b) Hội đồng đánh giá tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được thực hiện chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan. Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị của số thành viên Hội đồng có mặt mới được lập danh sách chuyển Hội đồng cấp trên xem xét.

c) Hội đồng Giải thưởng cấp trên chỉ xem xét những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đã được Hội đồng Giải thưởng cấp dưới đề nghị.

d) Thành viên của Hội đồng Giải thưởng không tham gia bỏ phiếu đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình mà mình là tác giả hoặc đồng tác giả.

Điều 10.

1. Thủ trưởng các cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 8 (trừ cấp quốc gia) của Quy định tạm thời này quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở và cấp Bộ, có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét tặng giải thưởng trong phạm vi quản lý trước khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng lên Hội đồng Giải thưởng cấp trên.

2. Hội đồng Giải thưởng quốc gia công bố danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình và tên tác giả được đề cử trên báo Văn hoá và các tạp chí chuyên ngành văn hoá - nghệ thuật, trên mạng để thu thập thêm ý kiến các nhà lãnh đạo trong ngành, trong giới và ý kiến của những người quan tâm.

Chương 4:

TRÌNH TỰ VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 11.

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở

Bản đăng ký tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước của tác giả hoặc đồng tác giả (có dán ảnh và kèm theo bản sao tác phẩm, công trình) (Biểu 1 gồm 5 bản).

2. Tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở

a) Các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình phải được đăng ký xét tặng giải thưởng tại:

- Tác giả ở địa phương thì đăng ký tại Sở Văn hoá - Thông tin địa phương nơi cư trú.

- Tác giả ở các cơ quan Trung ương thì đăng ký tại Bộ, ngành; hội viên các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thì đăng ký tại các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

b) Thủ trưởng đơn vị cơ sở có trách nhiệm thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở. Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở có từ 7 đến 9 thành viên.

c) Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở có trách nhiệm xem xét, đánh giá từng tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình; viết phiếu đánh giá xét tặng giải thưởng tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của từng giải thưởng và bỏ phiếu đánh giá (Biểu 2a và 2b), kiểm phiếu (Biểu 3a và 3b), lập biên bản họp (Biểu 4), lập danh sách (Biểu 5a và 5b) và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng lên cấp tỉnh theo địa chỉ:

- Các Sở Văn hoá - Thông tin gửi về: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Các Hội Văn học - Nghệ thuật Trung ương thì gửi về: Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành Trung ương.

Điều 12.

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp Bộ, gồm:

a) Công văn đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước của Thủ trưởng đơn vị cơ sở.

b) Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp cơ sở (các biểu theo mẫu quy định).

c) Biên bản xét tặng giải thưởng của Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở.

2. Tổ chức xét tặng giải thưởng cấp Bộ:

a) Thủ trưởng Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp Bộ.

Các Phòng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ngành và Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm giúp Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức Hội đồng xét tặng giải thưởng để đánh giá, xét chọn các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình.

b) Hội đồng Giải thưởng cấp Bộ có từ 9 đến 11 thành viên. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, lựa chọn, đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đạt tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng: viết phiếu đánh giá xét tặng giải thưởng tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của từng giải thưởng và bỏ phiếu đánh giá (Biểu 2a và 2b), kiểm phiếu (Biểu 3a và 3b), lập biên bản họp (Biểu 4), lập danh sách (Biểu 5a và 5b) và gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng tới Hội đồng Giải thưởng quốc gia.

Điều 13.

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp quốc gia, gồm:

a) Công văn đề nghị xét tặng giải thưởng của Thủ trưởng cấp Bộ và Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: 1 bản gốc (Biểu 6).

b) Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng cấp Bộ (các biểu mẫu theo quy định).

c) Biên bản họp Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở và cấp Bộ (Biểu 4): 5 bản (mỗi loại).

d) Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình và tên tác giả đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước (Biểu 5a và 5b): 5 bản gốc.

đ) Bản sao các tài liệu có liên quan khác và các giải thưởng đã được tặng cho tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước: 5 bản (mỗi loại).

2. Hội đồng Giải thưởng quốc gia chỉ xem xét những hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, có đầy đủ các văn bản tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này và không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình tại thời điểm xét tặng giải thưởng.

3. Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng Giải thưởng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

4. Tổ chức xét tặng giải thưởng cấp quốc gia

a) Hội đồng Giải thưởng quốc gia kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành để đánh giá các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình của từng chuyên ngành.

b) Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành về các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, điện ảnh, văn nghệ dân gian, kiến trúc, văn hoá.

Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành có từ 11 đến 13 thành viên, gồm: các thành viên Hội đồng Giải thưởng quốc gia có chuyên môn cùng lĩnh vực với Hội đồng chuyên ngành; đại diện Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; một số nhà chuyên môn đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. Hội đồng cử người làm Thư ký Hội đồng.

c) Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành căn cứ tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng để xem xét, đánh giá từng tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình và bỏ phiếu đánh giá đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước (Biểu A1 và A2), đồng thời làm biên bản kiểm phiếu (Biểu A3 và A4), biên bản họp Hội đồng (Biểu A5), bản tổng hợp kết quả xét tặng giải thưởng (Biểu A6) để trình Hội đồng Giải thưởng quốc gia xem xét.

d) Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành và đối chiếu với tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng cấp quốc gia sẽ xem xét từng tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình bỏ phiếu đánh giá (Biểu B1 và B2), kiểm phiếu đánh giá (Biểu B3 và B4), lập biên bản xét tặng giải thưởng (Biểu B5), bản tổng hợp kết quả xét tặng giải thưởng (Biểu C) và danh sách tác phẩm, công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2005 trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

Điều 14. Giải quyết khiếu nại:

- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải thưởng và việc vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng.

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng giải thưởng cấp tương ứng.

- Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng Giải thưởng nhận đơn có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại đồng thời báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp trên; không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật trước đây trái với Quy định tạm thời này.

Điều 16.

1. Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 ở cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2005.

2. Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 ở cấp Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2005.

3. Việc xét tặng giải thưởng cấp quốc gia tại các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng cấp quốc gia được tiến hành từ tháng 11 năm 2005.

4. Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước thông báo kết quả xét tặng giải thưởng trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01 tháng 12 năm 2005 đến ngày 10 tháng 12 năm 2005 và trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng giải thưởng chậm nhất vào cuối tháng 12 năm 2005.

Biểu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH (HOẶC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC) VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005)

Kính gửi: Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước...

- Họ và tên........................................ Tên gọi khác......................................

- Ngày tháng năm sinh:................................................................................

- Quê quán:................................................................................................

- Nơi ở hiện nay:.........................................................................................

- Ngày tham gia công tác:..............................................................................

- Nghề nghiệp:...............................................................................................

- Chức vụ hiện nay:......................................................................................

- Số điện thoại gia đình hoặc cá nhân:...........................................................

1. Hoàn cảnh gia đình (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở hiện nay)

- Vợ hoặc chồng:...........................................................................................

- Các con:.......................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng năm đến tháng năm giữ chức danh, chức vụ tại đơn vị công tác

- Khen thưởng....................................................................................................

- Kỷ luật............................................................................................................

3. Nêu tên các tác phẩm hoặc công trình tiêu biểu đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật của cá nhân (tên tác phẩm, công trình; năm công bố hoặc xuất bản; tên giải thưởng đã được tặng của tác phẩm hoặc công trình và kèm theo bản sao các Giấy chứng nhận giải thưởng)

.......................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HOẶC HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

TỈNH, THÀNH PHỐ

....., ngày..... tháng..... năm 2005

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 2a

ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG
CẤP ............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày tháng năm 2005

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ XÉT THƯỞNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số...../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng.... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) đề nghị xét thưởng:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

(Ghi rõ các Giải thưởng đã được tặng cho tác phẩm, công trình trong nước và quốc tế).

2. Tác giả tác phẩm, công trình

2.1. Tên tác giả (một người):............................................................................

2.2. Tên tập thể (đồng tác giả):........................................................................

.......................................................................................................................

3. Quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở số.................... ngày

................... tháng...................... năm 2005.

4. Ngày họp Hội đồng:....................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................

5. Đánh giá của thành viên Hội đồng về tác phẩm, công trình (đánh dấu X vào ô tương ứng)

- Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

- Không đề nghị Giải thưởng

6. Ý kiến nhận xét hoặc đề nghị khác (nếu có)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 2b

ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG
CẤP ............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng.... năm 2005

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số...../2005/QĐ-TTg ngày..... tháng..... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) đề nghị xét thưởng:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

(Ghi rõ các Giải thưởng đã được tặng cho tác phẩm, công trình trong nước và quốc tế).

2. Tác giả tác phẩm, công trình

2.1. Tên tác giả (một người):............................................................................

2.2. Tên tập thể (đồng tác giả):........................................................................

3. Quyết định thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp cơ sở số.................... ngày

................... tháng......................năm 2005

4. Ngày họp Hội đồng:....................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................

5. Đánh giá của thành viên Hội đồng về tác phẩm, công trình (đánh dấu X vào ô tương ứng)

- Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

- Không đề nghị Giải thưởng

6. Ý kiến nhận xét hoặc đề nghị khác (nếu có)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 3a

ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG
CẤP ............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng.... năm 2005

 

KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số...../2005/QĐ-TTg ngày...... tháng..... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) đề nghị xét thưởng:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng:...................................................................

3. Ngày họp Hội đồng:....................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................

4. Kết quả bỏ phiếu:.......................................................................................

- Số phiếu phát ra: ...........................................................................................

- Số phiếu thu vào: ..........................................................................................

- Số phiếu hợp lệ : ...........................................................................................

- Kết quả bỏ phiếu (số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt)

+ Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh..................../.......................... phiếu

+ Không đề nghị giải thưởng ............................../........................... phiếu

5. Kết luận:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 3b

ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG
CẤP ............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng.... năm 2005

 

KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số..../2005/QĐ-TTg ngày..... tháng.... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) đề nghị xét thưởng:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng:...................................................................

3. Ngày họp Hội đồng:....................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................

4. Kết quả bỏ phiếu:.......................................................................................

- Số phiếu phát ra: ...........................................................................................

- Số phiếu thu vào: ..........................................................................................

- Số phiếu hợp lệ : ...........................................................................................

- Kết quả bỏ phiếu (số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt)

+ Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh..................../.......................... phiếu

+ Không đề nghị giải thưởng ............................../........................... phiếu

5. Kết luận:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 4

ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG
CẤP CƠ SỞ...................
(Dùng chung cho các Hội đồng cấp cơ sở và Bộ, tỉnh, thành phố)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày.... tháng..... năm 2005

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

XÉT TẶNG GIẢI TẶNG HỒ CHÍ MINH (HOẶC GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC) VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số..../2005/QĐ-TTg ngày..... tháng.... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số..../QĐ ngày.... tháng....... năm 2005 của..................................................................

2. Ngày họp Hội đồng:................................................................................

Địa điểm:.....................................................................................................

3. Số thành viên Hội đồng có mặt:..............................................................

Vắng mặt..........người, gồm các thành viên (phiên họp có bỏ phiếu)

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Khách mời tham dự họp Hội đồng (phiên họp có bỏ phiếu) (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác)

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG:

1. Hội đồng đã trao đổi, thoả thuận đánh giá từng tác phẩm, công trình, đối chiếu từng tiêu chuẩn xét thưởng (ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng)

2. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

a. Trưởng ban:..............................................................................................

b. Hai uỷ viên:.............................................................................................

......................................................................................................................

3. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá Hồ sơ đề nghị xét thưởng trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét thưởng.

Kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thưởng Hồ sơ được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu (gửi kèm theo)

4. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

4.1. Trường hợp đề nghị xét tặng giải thưởng:

a. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh:

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước:

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Trường hợp không đề nghị xét tặng giải thưởng:

Căn cứ kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị tặng giải thưởng cho các tác phẩm, công trình của tác giả sau đây (ghi rõ tên tác phẩm, công trình và kết quả số phiếu bầu)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu 5a

TỈNH, BỘ:
ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày....... tháng..... năm 2005

 

DANH SÁCH

TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số....../2005/QĐ-TTg ngày..... tháng..... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT chung

Số TT từng tác phẩm, công trình

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên giải thưởng khác đã được tặng của tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Chú ý: Biểu này dùng chung cho các Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp Bộ, tỉnh, thành phố

Biểu 5b

TỈNH, BỘ:
ĐƠN VỊ:
HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày....... tháng..... năm 2005

 

DANH SÁCH

TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số....../2005/QĐ-TTg ngày..... tháng.......năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT chung

Số TT từng tác phẩm, công trình

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên giải thưởng khác đã được tặng của tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Chú ý: Biểu này dùng chung cho các Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp Bộ, tỉnh, thành phố

Biểu 6

BỘ, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số:
V/v đăng ký xét tặng Giải trưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

Kính gửi: Hội đồng giải thưởng quốc gia
(Kèm theo Quyết định số....../2005/QĐ-TTg ngày....... tháng......năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Căn cứ Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự và thủ tục xét tặng Giải trưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số......./2005/QĐ-TTg ngày..... tháng..... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ (hoặc tỉnh hoặc Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương .....) đã thông báo và hướng dẫn các đơn vị cơ sở tập hợp các tác phẩm, công trình đăng ký xét thưởng, lập Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở xem xét, đánh giá, lựa chọn các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải trưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

2. Bộ........................ đã nhận được ................. (số lượng)............. tác phẩm, công trình đăng ký xét thưởng từ các đơn vị cơ sở, trong đó gồm:

- Có .............. tác phẩm, công trình đề nghị tặng Giải trưởng Hồ Chí Minh.

- Có .............. tác phẩm, công trình đề nghị tặng Giải trưởng Nhà nước.

3. Bộ ..................đã tổ chức Hội đồng đánh giá xét thưởng cấp Bộ và đã lựa chọn được số lượng các tác phẩm, công trình như sau:

3.1. Đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 2005 có ...................... tác phẩm, công trình.

3.2. Đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 có ...................... tác phẩm, công trình.

Xin gửi kèm theo Công văn này danh sách các tác phẩm, công trình với hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Quốc gia cho từng tác phẩm, công trình.

Kính đề nghị Hội đồng giải thưởng Quốc gia xem xét, đánh giá và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm, công trình nêu trên theo tiêu chuẩn và thủ tục quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu

LÃNH ĐẠO BỘ (TỈNH)

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu A1

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA
Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số......./2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Quyết định thành lập Hội đồng số........./QĐ-BVHTT ngày....... tháng...... năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Danh sách các tác phẩm, công trình và đánh giá của thành viên Hội đồng về từng tác phẩm, công trình (đánh dấu ở cột 5 và 6)

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu của Hội đồng cấp tỉnh

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

Ý kiến khác (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu A2

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA
Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số......./2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-BVHTT ngày....... tháng...... năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Danh sách các tác phẩm, công trình và đánh giá của thành viên Hội đồng về từng tác phẩm, công trình (đánh dấu ở cột 5 và 6)

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu của Hội đồng cấp tỉnh

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

Ý kiến khác (nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu A3

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA
Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

ĐỀ NGHỊ GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số......../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Quyết định thành lập Hội đồng số.......... QĐ-BVHTT ngày....... tháng............. năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

2. Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra:

- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:

- Kết quả bỏ phiếu

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Kết luận

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu A4

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005

(Kèm theo Quyết định số....../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005

của Thủ tướng Chính phủ)

1. Quyết định thành lập Hội đồng số......... QĐ-BVHTT ngày....... tháng.......... năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

2. Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra:

- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:

- Kết quả bỏ phiếu

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Kết luận

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu A5

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA
Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số......../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ngày............ Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành...................... đã họp để xem xét, đánh giá các tác phẩm, công trình do Hội đồng giải thưởng (cấp tỉnh hoặc Hội Văn học - Nghệ thuật Trung ương).................................. đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

a. Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh:........................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

b. Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước:..............................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng số .................. QĐ/BVHTT ngày............... tháng....... năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

3. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:

Vắng mặt.......................... người, gồm các thành viên:

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

4. Khách mời tham dự (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác):

5. Nội dung làm việc của Hội đồng:

5.1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Hội đồng giải thưởng (chuyên ngành) báo cáo về kết quả đánh giá, xét thưởng đối với các tác phẩm, công trình của Hội đồng cấp tỉnh hoặc Hội Văn học - Nghệ thuật Trung ương.

5.2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về các tác phẩm, công trình, đối chiếu với tiêu chuẩn xét thưởng quy định (ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng).

5.3. Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

- Trưởng ban:...................................................................................................

- Hai Uỷ viên:

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

5.4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá các tác phẩm, công trình (kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thưởng hồ sơ được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo).

6. Kết luận và kiến nghị:

6.1. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tác phẩm, công trình đề nghị Hội đồng giải thưởng Quốc gia xem xét và tặng Giải thưởng về văn học - nghệ thuật năm 2005 là ......................., trong đó:

- Có....................................... Giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Có....................................... Giải thưởng Nhà nước.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu A6

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực: ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày tháng năm 2005

 

BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số...../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

Kính gửi: Hội đồng giải thưởng Quốc gia

1. Hội đồng giải thưởng chuyên ngành thuộc lĩnh vực............... được thành lập theo Quyết định số:......... ngày............. tháng..... năm 2005 của ...................................

2. Từ ngày............................... đến ngày............... tháng ................ năm 2005, Hội đồng đã làm việc, xem xét định giá các công trình do các ngành, các cấp đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2005 thuộc lĩnh vực chuyên ngành ........................................................................... của Hội đồng có Hồ sơ đề nghị xét tặng hợp lệ, trong đó:

2.1. Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước.

3. Kết quả bỏ phiếu đánh giá xét thưởng của Hội đồng.

3.1. Tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh.

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước:

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết luận và kiến nghị:

4.1. Hội đồng kiến nghị Hội đồng Giải thưởng Quốc gia xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác phẩm, công trình sau:

TT

Tên tác phẩm (cụm tác giả), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh trên tổng số thành viên có mặt (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Hội đồng kiến nghị Hội đồng Giải thưởng Quốc gia xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm, công trình sau:

TT

Tên tác phẩm (cụm tác giả), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị Giải thưởng Nhà nước trên tổng số thành viên có mặt (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Như vậy, tổng số tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình) do Hội đồng giải thưởng chuyên ngành đề nghị Hội đồng giải thưởng Quốc gia xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng giải thưởng về văn học - nghệ thuật năm 2005 là ...................................., trong đó:

- Có ........................................................ Giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Có ........................................................ Giải thưởng Nhà nước.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu C

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.... tháng.... năm 2005

 

BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số.........../2005/QĐ-TTg ngày.... tháng...... năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Từ ngày ................................. đến ngày .............................. Hội đồng Giải thưởng Quốc gia đã họp để xem xét, đánh giá các tác phẩm, công trình do Hội đồng giải thưởng chuyên ngành đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005.

2. Tổng số tác phẩm, công trình do các Hội đồng giải thưởng chuyên ngành đề nghị như sau:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

Trong đó, chia theo lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực văn học:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.2. Lĩnh vực âm nhạc:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.3. Lĩnh vự sân khấu;

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.4. Lĩnh vực mỹ thuật:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.5. Lĩnh vực nhiếp ảnh:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.6. Lĩnh vực múa:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.7. Lĩnh vực điện ảnh:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.8. Lĩnh vực văn nghệ dân gian:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

2.9. Lĩnh vực kiến trúc:

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh là: .................

- Số tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước là: ..........................

3. Kết quả bỏ phiếu đánh giá xét thưởng của Hội đồng

3.1. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng HCM

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Các tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước

TT

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt

Ghi chú

Đề nghị Giải thưởng Nhà nước

Không đề nghị giải thưởng

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết luận và kiến nghị:

4.1. Hội đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác phẩm, công trình sau đây:

Số TT chung

Số TT từng tác phẩm, công trình

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh trên tổng số thành viên có mặt

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Hội đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm, công trình sau đây:

Số TT chung

Số TT từng tác phẩm, công trình

Tên tác phẩm (cụm tác phẩm), công trình (cụm công trình)

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đề nghị Giải thưởng Nhà nước trên tổng số thành viên có mặt

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Tổng số tác phẩm, công trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật năm 2005 là ..........................................., trong đó:

- Có.............................................. Giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Có.............................................. Giải thưởng Nhà nước.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/2005/QĐ-TTg ban hành Quy định tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật ngày 04/07/2005 Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.280

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!