Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

Số hiệu: 1630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 05/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 196/TTr-SVHTTDL ngày 18/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng QH-XD (H 64/9);
- Phòng: KT, TH (vic);
- Lưu: VT, M.A32/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Cụ thể hóa triển khai thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau theo quy hoạch được phê duyệt.

Tập trung phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, có cạnh tranh trong khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch, nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch quốc gia, quốc tế.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở quan điểm phát triển, bám sát định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và truyền thống của vùng đất, con người Cà Mau. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung, du lịch dịch vụ nói riêng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau để thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý dự án, quản lý đầu tư, thẩm định và trình cấp phép đầu tư... phù hợp với tình hình thực tế, nhưng không làm phát sinh thêm tổ chức, biên chế.

Ban hành Quy chế quản lý và Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau để quản lý các hoạt động của Khu du lịch theo quy định hiện hành.

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút, huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển du lịch bằng các hình thức phù hợp.

2. Công tác Quy hoạch

Tổ chức lập Quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tổ chức lập quy hoạch xây dựng các điểm du lịch vệ tinh, gồm: Cụm đảo Hòn Khoai, cồn Ông Trang, thị trấn Năm Căn, thị trấn Rạch Gốc, xã Đất Mới.

3. Triển khai các dự án đầu tư

Từng giai đoạn, có phân kỳ nguồn vốn từ ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch; kêu gọi, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát trin du lịch (có Phụ lục danh mục các dự án kèm theo).

4. Phát triển sản phẩm du lịch

Trước mắt, phát triển các sản phẩm du lịch: Vị trí điểm cực Nam Tổ quốc, giá trị rừng ngập mặn, giá trị biển đảo, đời sống văn hóa bản địa; tham quan trải nghiệm, khám phá bằng các phương tiện đường thủy xuyên rừng, tham quan bãi bồi, lướt bùn, trồng cây lưu niệm,... và đường bộ bằng xe đạp, xe điện. Tiếp tục phát triển các hộ du lịch cộng đồng Đất Mũi theo hướng chuyên nghiệp hơn; phát triển làng nghề truyền thống tôm khô, ba khía Rạch Gốc,... khai thác tốt các điểm dừng chân trên tuyến.

Đến năm 2025, tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù, cao cấp có sức cạnh tranh cao trong khu vực, quốc gia và quốc tế, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch đến tham quan nghiên cứu, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm,...; tổ chức tốt các loại hình du lịch biển đảo, khám phá, trải nghiệm thông qua du lịch cộng đồng gắn với thiên nhiên, đời sống văn hóa bản địa, di tích lịch sử vùng đất và con người,...

5. Đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, phát triển tuyến, khu, điểm du lịch phục vụ phát triển du lịch

Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trong phạm vi Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Tập trung mời gọi đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, bungalow, căn hộ cao cấp, biệt thự du lịch, khách sạn du thuyền,...; xây dựng và phát triển các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao, hệ thống nhà hàng, cơ sở ăn uống, điểm dừng chân,... đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế; nhằm khai thác tốt các tuyến du lịch nội bộ, liên tỉnh, tuyến hành lang ven biển phía Nam, tuyến xuyên Á (R10),...

Phát triển các khu, điểm du lịch vệ tinh của Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau: Hòn Khoai, Rạch Gốc, ông Trang, các điểm du lịch cộng đồng, các di tích văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống... trở thành các dịch vụ, các điểm du lịch hỗ trợ phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

6. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch và giải quyết vấn đề lao động việc làm phát triển du lịch bền vững

Từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản nhà nước, đồng bộ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch theo hướng chuyên nghiệp (kỹ năng nghề, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp,...).

Ưu tiên áp dụng công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất và xây dựng thương hiệu đặc sản ẩm thực Cà Mau như: Tôm khô, ba khía Rạch Gốc, của Năm Căn, rượu trái giác,... từng bước chuyển đổi mô hình nghề nghiệp cho người dân sang kinh doanh du lịch, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống dân cư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

7. Quảng bá, xúc tiến du lịch và ứng dụng khoa học công nghệ

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc phát triển kinh tế - xã hội, là động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau trên cơ sở những đặc trưng, đặc thù về vị trí địa lý, giá trị sinh thái tự nhiên, biển đảo và lịch sử văn hóa bản địa,...

Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông: ấn phẩm, website, tạp chí, Famtrip, Presstrip và qua hoạt động giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau,...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch Cà Mau, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách trong nước và quốc tế tiếp cận thông tin về dịch vụ phục vụ du lịch cũng như sự hấp dẫn, độc đáo của Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

8. Liên kết, hợp tác

Thị trường du lịch quốc tế: Tập trung tăng cường liên kết hợp tác với doanh nghiệp du lịch các nước có ký kết bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Cà Mau; đồng thời, mở rộng kết nối với các thị trường mục tiêu: Mỹ, Úc và các nước Đông Bắc Á, Tây Âu, Đông Nam Á,...bằng nhiều hình thức, phương tiện (đường hàng không, đường biển, đường bộ).

Thị trường du lịch nội địa: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh; liên kết và mở rộng thị trường khai thác du lịch các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Bắc.

9. Bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và khách du lịch về bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên, văn hóa xã hội trong khai thác và phát triển du lịch.

Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi làm tổn hại đến hệ sinh thái rừng ngập mặn, tác động xu, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, nht là việc xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch trên biển đảo, hệ sinh thái rừng cn tuân thủ các quy định về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,...

Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất, con người, chú trọng xây dựng và phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và thân thiện với môi trường trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau theo quy hoạch được phê duyệt.

10. Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp gây tổn hại đến môi trường, nhất là việc xử lý các chất thải phải đảm bảo quy chuẩn.

Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm phục vụ cho các hoạt động du lịch. Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xử lý nguồn nước tái sử dụng phục vụ du lịch.

Phát triển tốt mô hình “Trồng cây gây rừng” với các loài cây ngập mặn bản địa kết hợp phát triển sản phẩm du lịch, nhằm bổ sung tái tạo hệ sinh thái ngập mặn, góp phần đa dạng hóa rừng và hoàn chỉnh hệ sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững.

Tập trung đầu tư các dự án phòng, chống sạt lở đất; xây dựng hệ thống bảo vệ, cảnh báo thiên tai, sự cố; nhất là việc xây dựng các công trình hạ tầng du lịch, mô hình nhà ở của người dân trong phạm vi Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau có kiến trúc phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thời gian tới.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nước về công tác ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Ưu tiên cho các nhà đầu tư phát triển nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời,... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch bền vững.

11. Bảo đảm an ninh quốc phòng, an toàn trật tự

Các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, đảm bảo các quy định về an ninh quốc phòng, bảo đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý môi trường du lịch; trang bị các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn trật tự, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn cho du khách, gắn phát triển du lịch với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong xây dựng và phát trin Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh

- Các thành viên phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch giai đoạn và hàng năm thực hiện Quy hoạch tng thphát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

- Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030; tiến hành sơ kết từng giai đoạn thực hiện Quy hoạch.

2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch; bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật th, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thng cảnh phục vụ phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh các nội dung có liên quan, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo những vướng mắc, khó khăn, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh lữ hành; kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo, thiết thực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ trong truyền thông; chú trọng quảng bá thông qua các đơn vị lữ hành giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đến khách du lịch.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau theo Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý Khu Du lịch Đất Mũi.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu xét duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tại khu du lịch quốc gia theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; thẩm định, cân đối và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện từng năm với các nội dung cụ thể được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Hướng dẫn, thủ tục đất đai, quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước thải đối với dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau theo quy định của pháp luật.

7. Sở Xây dựng

Thực hiện tốt công tác quản lý về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lập quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án thành phần của Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, đảm bảo phù hợp với định hướng theo quy hoạch được duyệt.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

8. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đối ngoại và đối nội trong Khu du lịch quốc gia; bên bãi đường thủy, đường bộ phục vụ du lịch.

Lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông thủy, bộ trên các tuyến giao thông đối ngoại, đối nội Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch; phối hợp kiểm tra các bãi đỗ, điểm dừng và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch vi phạm quy định của pháp luật an toàn cho khách du lịch.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan quản lý về đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông; Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo, đài tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin truyền thông, xử lý vi phạm về an ninh thông tin trên mạng.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch có liên quan đến sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch quốc gia theo quy định.

Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ các dự án trồng rừng, nuôi thủy sản, nhằm duy trì và khôi phục làng nghề truyền thống, tạo ra sản phẩm du lịch từ nông nghiệp phục vụ khách tham quan du lịch đến Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Chỉ đạo đơn vị chuyên ngành tăng cường tuyên truyền về sự đa dạng sinh học, vận động người dân ý thức bảo vệ môi trường và chp hành đúng các quy định về bảo vệ phát triển rừng. Tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

11. Sở Công Thương

Quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển hệ thống lưới điện phục vụ phát triển du lịch. Tham mưu xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng đối với các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, các điểm du lịch cộng đồng trong Khu du lịch quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh thương mại phục vụ du lịch; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên, kiểm tra, giám sát các sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường.

12. SY tế

Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; phương án cứu nạn, cứu hộ y tế cho khách du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch quốc gia theo quy hoạch.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Cà Mau, các Trường Trung học phổ thông; các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức các chương trình ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong Khu du lịch quốc gia để trải nghiệm, xây dựng ý thức tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường.

14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nhân lực thuộc ngành nghề du lịch có trình độ tay nghề cao.

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai các chương trình đào tạo về du lịch; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Khu du lịch quốc gia.

15. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm du lịch đặc trưng, định hướng công tác nghiên cu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương đề xuất, xây dựng các đề tài khoa học, tổ chức các hội nghị, hội thảo phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia.

16. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc, tạo điều kiện cho các đoàn, người nước ngoài vào làm việc, tham quan, tìm hiểu và hợp tác đầu tư, phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

17. Công an tỉnh

Hướng dẫn thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, đăng ký lưu trú tại khu du lịch theo quy định.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, quy định về quản lý cư trú tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

Tham gia có ý kiến thẩm định các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng thuộc phạm vi khu vực biên giới biển và Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các khu du lịch đăng ký tạm trú cho du khách được thuận lợi; phối hợp chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

19. Ủy ban nhân dân các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển

Định hướng phát triển hoạt động du lịch trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với định hướng phát triển của Quy hoạch.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch theo quy hoạch trên địa bàn; tập trung vận động, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp phát triển dịch vụ du lịch theo hướng bền vững.

20. Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển ưu tiên đề xuất lồng ghép và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thuộc phạm vi Khu du lịch quốc gia và các điểm du lịch vệ tinh gắn với mục tiêu phát triển du lịch.

21. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Chủ động thực hiện cho thuê môi trường rng hoặc liên doanh, liên kết hoạt động du lịch sinh thái trong phạm vi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo phương án, dự án được duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hoạt động du lịch, cho khách du lịch tham quan tìm hiểu, trải nghiệm hệ sinh thái Vườn Quốc gia; tuyên truyền về sự đa dạng sinh học, vận động người dân và khách du lịch ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành đúng các quy định về bảo vệ phát triển rừng.

Tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau thuộc Vườn Quốc gia quản lý.

22. Đề nghị các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của ngành, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

23. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Nghiên cứu đầu tư, triển khai thực hiện các dự án phát triển sản phẩm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến tỉnh Cà Mau.

Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030; các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Phòng: QH-XD (H65/9), KGVX;
- Lưu: VT, M.A32.1/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2030

STT

Tên dự án

Đến năm 2025

Năm 2026-2030

A

Nhóm dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch

 

 

1

Nâng cấp tuyến đường huyện 73 thành đường du lịch

Hoàn thành

 

2

Xây dựng hạ tng thuộc Công viên Văn hóa du lịch Mũi Cà Mau

Hoàn thành

 

3

Xây dựng bờ kè chống sạt lở khu du lịch tổng hợp Khai Long kết hợp du lịch

Hoàn thành

 

4

Mở mới tuyến du lịch đường thủy kết nối Khu DLQG Mũi Cà Mau với Côn Đảo và Phú Quốc

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

B

Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

1

Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch Khu DLQG Mũi Cà Mau

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

2

Dự án xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Khu DLQG Mũi Cà Mau

Hoàn thành

 

3

Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

4

Dự án phát triển nguồn nhân lực

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

5

Dự án giáo dục cộng đồng

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

6

Dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Hoàn thành

 

7

Dự án phát triển du lịch bền vững gắn bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, bảo vệ môi trường du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

8

Dự án xây dựng các điểm dừng chân, ngắm cảnh, biển chỉ dẫn thông tin du lịch tại Phân khu du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Hoàn thành

 

9

Dự án phát triển sinh kế cộng đồng dân cư.

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

C

Nhóm dự án phát triển du lịch

 

 

1

Dự án phát triển các dịch vụ du lịch tại trung tâm Khu DLQG Mũi Cà Mau

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

2

Dự án phát triển các dịch vụ du lịch tại không gian du lịch sinh thái đặc thù (vùng đệm Vườn quốc gia Mũi Cà Mau)

Hoàn thành giai đoạn 1

Hoàn thành

Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích sử dụng đất và tổng mức đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân đi, huy động vn đầu tư cho từng thời kỳ.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

TT

Nội dung

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách

1

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia; Sở Nội vụ và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2018

Năm 2018

 

2

Xây dựng các Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; STài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển

Năm 2018

Năm 2018

 

3

Ban hành Quy chế quản lý, Quy chế làm việc của Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ; UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển.

Năm 2018

Năm 2018

 

4

Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư du lịch đặc thù đối với Khu du lịch Quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển

Năm 2018

Năm 2019

 

II

Triển khai công tác Quy hoạch

1

- Tổ chức lập Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các phân khu Khu du lịch sinh thái.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hp với các đơn vị tư vấn có chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy hoạch

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và các ngành liên quan

Năm 2019

Năm 2019

Ngân sách nhà nước

2

Triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư phát triển du lịch (Dự án nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng...)

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành tỉnh liên quan

Năm 2019

Năm 2025

Vn của các nhà đầu tư

III

Triển khai đầu tư các dự án

1

Triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu bao gồm: Hệ thống giao thông đường bộ khu du lịch, cấp điện khu du lịch, cấp nước khu du lịch, thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu du lịch, phát triển hệ thống Thông tin liên lạc khu du lịch...

Các Sở, ngành tỉnh, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở thông tin và truyền thông, UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và các sở, ngành liên quan

Năm 2019

Năm 2025

Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác

2

Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và các sở, ngành tỉnh liên quan

Theo Giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2030

Nguồn vốn của các nhà đầu tư

3

Triển khai các dự án thành phần, các dự án đầu tư

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và các sở, ngành liên quan

Theo Giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2030

Nguồn vốn của các nhà đầu tư

IV

Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch

1

Tổ chức xúc tiến đầu tư vào khu du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài Chính; Tài nguyên Môi trường; UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển.

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác

2

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Khu du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và truyền thông; UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển; Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

3

Tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững khu du lịch

UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

4

Phát triển các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp giữa hiện đại và thể thao dân tộc, trò chơi dân gian

UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

V

Công tác quản lý tuyến điểm du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an ninh trật tự

1

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức quản lý các tuyến, điểm du lịch trong Khu du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài Chính; UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

2

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Khu du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài Chính; UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

3

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Khu du lịch Quốc gia

Công an tỉnh

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Năm 2019

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0