Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016 2020

Số hiệu: 1615/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/-LĐTBXH

Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT K HOCH THC HIN Đ ÁN TR GIÚP XÃ HI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯI TÂM THN, NGƯỜI RI NHIU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đán trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ, trách nhiệm được giao phê duyệt kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đng giai đoạn 2016-2020, bảo đảm mục tiêu, tiến độ đã đề ra; gửi kế hoạch chi tiết về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giao Cục Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dn, kiểm tra việc triển khai kế hoạch và tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, Nội vụ, Y tế, GDĐT, TTTT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1615/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 và kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở ý kiến thống nhất của một số Bộ, ngành liên quan và các địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao cht lượng chăm sóc và phục hi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;

b) 100% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được chăm sóc và phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 90% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác;

c) Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 90% scông chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trn; các cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp;

d) Hoàn thiện chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí;

đ) Tiếp tục nâng cao nhận thức về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

II. Nội dung hoạt động

1. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng

a) Nội dung:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bsung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí;

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp và trị liệu tâm lý cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng theo cơ chế có thu phí;

- Ban hành quy trình phục hồi chức năng luân phiên và quản lý trường hợp cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Xây dựng chính sách, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại gia đình, cộng đồng và cơ sở trợ giúp xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

-Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chc năng cho người tâm thần

2.1. Hỗ trợ các địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

a) Nội dung: Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-LĐTBXH ngày 02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở chăm sóc và PHCN cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025, tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2016-2020.

- Htrợ các địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng đối với 19 cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần với công suất từ 300 đến 500 đối tượng/cơ sở.

- Hỗ trợ đầu tư xây mới 11 cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại những tỉnh, thành phố có đông đối tượng.

2.2. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đạt tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các phân khu chức năng, các hạng mục công trình và các tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng, trị liệu, cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí.

3. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng

3.1. Htrợ các cơ sở đào tạo nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu kỹ thuật hướng dẫn nghiệp vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí, đặc biệt đối với trẻ em tự kỷ, phụ nữ bị trầm cảm và các nhóm đối tượng có vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

3.2. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng với các nội dung sau:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về lĩnh vực trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí;

b) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và sau đại học về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

3.3. Tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí.

3.4. Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Các Trường Đại học có đào tạo công tác xã hội, các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các tổ chức chính trị- xã hội liên quan.

4. Phát triển các cơ sphòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

a) Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ xây dựng thí điểm tối thiểu 10 mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.

b) Nội dung hoạt động của mô hình:

- Thực hiện sàng lọc trẻ tự kỷ và phụ nữ bị trầm cảm tại địa bàn can thiệp của mô hình; cung cấp các dịch vụ trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng; quản lý theo từng ca; thiết lập và vận hành đường dây tư vấn cho đối tượng;

- Kết nối chuyển tuyến cung cấp dịch vụ cho các đối tượng tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính sách an sinh xã hội, các bệnh viện và cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu (khi cần thiết).

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ sở trợ giúp xã hội, Bệnh viện và Trung tâm phục hồi chức năng thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tr giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

a) Nội dung:

Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quốc tế, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

6. Nghiên cứu khoa học

a) Nội dung: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội.

7. Giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án

a) Nội dung:

- Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá theo các nội dung và mục tiêu của Đề án, phù hợp với tình hình của từng địa phương;

- Tổ chức theo dõi, đánh giá hàng năm, giữa kỳ và tổng kết giai đoạn 2016-2020 việc thực hiện Đề án.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hp: Các Bộ, ngành liên quan, y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và các địa phương.

III. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 được bố trí trong chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, ngân sách địa phương, nguồn viện trợ quốc tế và các chương trình, đề án khác./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.850

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!