Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO, CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn dự kiến;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo Hà Nội tại Tờ trình số 444/TTr-BCĐ ngày 26/3/2009 về việc đề nghị ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2009 – 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chuẩn nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 330.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

2. Chuẩn cận nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 500.000 đồng/người/tháng đến 650.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 330.000 đồng/người/tháng đến 430.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND quận, huyện:

- Tổ chức bình xét, công khai danh sách, lập sổ quản lý, theo dõi hộ nghèo, cận nghèo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2009 – 2013 của Thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách phục vụ kế hoạch giảm nghèo và các cơ chế, chính sách liên quan đối với hộ nghèo, cận nghèo, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6673/QĐ-UB ngày 28/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UB MTTQ TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đài PTTH HN, Báo HNM;
- CVP, các PVP UBND TP;
- LĐCSXHDần,QSơn, VHKG, TH, NC;
- Lưu VP, LĐCSXHPhong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32