Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ Lào Cai

Số hiệu: 15/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng, phục hồ sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 15/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng là các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình được Nhà nước quy hoạch và xây dựng để ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế; có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh thiếu niên; là nơi để nhân dân thăm viếng, tỏ lòng tôn vinh, đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ.

Công trình ghi công liệt sĩ gồm: Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ.

2. Quản trang là tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý, chăm sóc thường xuyên công trình ghi công liệt sĩ.

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 3. Quản lý và phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ phải được quản lý và thường xuyên chăm sóc, sửa chữa, tu bổ. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc, giữ gìn công trình ghi công liệt sĩ.

2. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ

Các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xây dựng tập trung tại trung tâm các huyện, thành phố và trung tâm cụm xã; được phân cấp quản lý theo hai cấp:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố (ngoài Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh) và ủy quyền cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp quản lý.

Điều 4. Nội dung, trách nhiệm quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ

1. Cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ có trách nhiệm:

a) Lập sơ đồ, hồ sơ mộ liệt sĩ và danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ.

b) Đối với những hài cốt liệt sĩ đã được di chuyển đi, trong danh sách quản lý phải ghi rõ thông tin người di chuyển hài cốt liệt sĩ và địa phương nơi an táng hài cốt sau khi di chuyển.

c) Đối với hài cốt liệt sĩ mới tiếp nhận, trong danh sách quản lý phải ghi rõ thông tin đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ hoặc người di chuyển hài cốt liệt sĩ và địa phương nơi quy tập hài cốt liệt sĩ hoặc nơi an táng hài cốt trước khi di chuyển.

d) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc mộ liệt sĩ và các hạng mục của nghĩa trang liệt sĩ như vườn hoa, cây cảnh, hệ thống điện, nước,… bảo đảm sạch, đẹp, trang nghiêm.

đ) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ và nhân dân thăm viếng mộ liệt sĩ; xác nhận vào giấy giới thiệu về việc thăm viếng mộ liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ.

e) Giải quyết các thủ tục đối với thân nhân có liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ cất bốc, di dời hài cốt về nơi an táng theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

g) Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ.

h) Lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ báo cáo cấp có thẩm quyền.

i) Huy động các nguồn lực để xây dựng, tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ và các hạng mục của nghĩa trang liệt sĩ.

2. Cơ quan quản lý đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên và đền thờ liệt sĩ:

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc các hạng mục của công trình như vườn hoa, cây cảnh, hệ thống điện, nước,… bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

b) Đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng.

c) Phục vụ lễ viếng.

d) Lập kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tu bổ công trình báo cáo cấp có thẩm quyền.

đ) Huy động các nguồn lực để tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình.

Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến viếng, dâng hương, tham quan các công trình ghi công liệt sĩ

1. Chấp hành các nội quy, quy định của đơn vị quản lý công trình ghi công liệt sĩ và sự hướng dẫn của tổ chức, cá nhân được giao quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

2. Không tự ý lắp đặt, cải tạo, di dời,… làm thay đổi thiết kế, kết cấu, mỹ quan các phần mộ liệt sĩ và các hạng mục của công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý làm thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Điều 6. Kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ được đầu tư từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cộng đồng.

2. Ngoài ngân sách Trung ương chi hỗ trợ xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ theo quy định của pháp luật, ngân sách địa phương chi từ nguồn đảm bảo xã hội cho các nội dung:

a) Xây dựng, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ.

b) Tu bổ, sửa chữa thường xuyên mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ.

c) Xây lại vỏ mộ liệt sĩ (cả bia) đối với các trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% mức xây mới vỏ mộ liệt sĩ do Trung ương quy định.

d) Quản lý, chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ: Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán gửi Phòng Tài chính cùng cấp thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với Đài tưởng niệm liệt sĩ do huyện, thành phố quản lý.

đ) Chi cho tổ chức, hoặc cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý, chăm sóc thường xuyên nghĩa trang liệt sĩ: Mức chi hằng tháng cho 01 nghĩa trang liệt sĩ là 0,3 lần mức lương cơ sở đối với nghĩa trang liệt sĩ có dưới 100 mộ; 0,4 lần mức lương cơ sở đối với nghĩa trang liệt sĩ có từ 100 mộ đến dưới 300 mộ; 0,5 lần mức lương cơ sở đối với nghĩa trang liệt sĩ có từ 300 mộ trở lên.

e) Chi cho tổ chức, hoặc cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý, chăm sóc thường xuyên nhà bia ghi tên liệt sĩ: Mức chi hằng tháng là 0,1 lần mức lương cơ sở cho 01 nhà bia ghi tên liệt sĩ.

g) Mua hương, nến,… phục vụ thắp hương vào ngày 01 và ngày 15 hằng tháng âm lịch tối đa không quá 0,1 lần mức lương cơ sở/mộ/năm.

h) Mua đồ lễ, vòng hoa, hương, nến,… phục vụ dâng hương, viếng tại nhà bia ghi tên liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày thương binh, liệt sĩ; các ngày lễ, tết của dân tộc và các sự kiện lớn của đất nước, địa phương tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở/lần.

i) Mua đồ lễ, vòng hoa, hương, nến,… phục vụ dâng hương, viếng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở/lần đối với Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh; 1,5 lần mức lương cơ sở/lần đối với Đài tưởng niệm liệt sĩ do huyện, thành phố quản lý.

k) Tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, mức chi không quá 01 lần mức lương cơ sở/lần.

3. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 7. Lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí

1. Lập dự toán

a) Cấp tỉnh: Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Cấp huyện: Hằng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

2. Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Thời gian gửi dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về lập dự toán, quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai và hướng dẫn hàng năm của cơ quan tài chính.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quản trang

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Triển khai thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ và công tác mộ liệt sĩ.

b) Tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ và công tác mộ liệt sĩ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tham mưu phân bổ nguồn lực Trung ương, địa phương và nguồn lực huy động từ cộng đồng cho các huyện, thành phố.

d) Thanh tra, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và các quy định trong Quy chế này chủ trì, hoặc phối hợp với Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này tại địa phương.

b) Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

c) Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ thuộc huyện, thành phố quản lý (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Bố trí ngân sách địa phương và nguồn huy động từ cộng đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

đ) Thuê quản trang để quản lý, bảo vệ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

e) Xây dựng các nội quy, quy định về quản lý, chăm sóc, thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ,… đối với các công trình ghi công liệt sĩ thuộc địa phương quản lý.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ.

b) Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho nguồn lực của huyện, thành phố để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn.

5. Quản trang

Trực tiếp quản lý, bảo vệ, chăm sóc mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân dâng hương, thăm viếng mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 9. Chế độ báo cáo và khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Chế độ báo cáo

Cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về tình hình thực hiện Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn theo quy định sau:

a) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm.

2. Khen thưởng, xử lý vi phạm

Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng hoặc có những đóng góp tích cực trong xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ được xem xét, khen thưởng; những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, phá hoại hoặc biết các hành vi phá hoại các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhưng không ngăn cản, phản ánh hoặc tố cáo kịp thời thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn; nếu vượt quá thẩm quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 26/04/2017 Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.391

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!