Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 1395/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 03/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1395/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 28/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1992/TTr-CAT-PV11(CS) ngày 22/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- V
11, V28 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính
trị - xã hội tnh;
- Các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quân sự, Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- Phòng PV11, P
V28 - Công an tnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NC)
, VHXH, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (ttrung458)

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức và đoàn thể quần chúng, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trên địa bàn.

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nht là phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, vận động

a) Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT) đnâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân tham gia phát hiện, tố giác, phòng, chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Dành thời lượng thích hợp trong chương trình truyền thanh, truyền hình để tuyên truyền các văn bản pháp luật, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT và phòng chống tội phạm.

+ Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp với Công an tnh, Sở Tư pháp, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan.

+ Đơn vị trực tiếp thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

b) Thành lập các tổ tuyên truyền lưu động; xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyn viên từ cấp tỉnh đến cấp xã đủ sức đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyn.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tnh; UBND các huyện, thành ph.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

c) Phát hành “Bản tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” để thông báo các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong cán bộ và nhân dân; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

d) Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các khu dân cư và gia đình gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng kịch bản, phóng sự, phim tài liệu, sách báo, mạng điện tử mang nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa tai nạn giao thông.

+ Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT; tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

a) Thực hiện có hiệu quả phong trào “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự giải quyết về ANTT, từng bước đưa phong trào này đi vào hoạt động nề nếp, có chiều sâu và đến với tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan tổ chức thực hiện: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

b) Tập trung duy trì, củng cố các mô hình đang phát huy tác dụng; xây dựng những mô hình mới có hiệu quả phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

+ Cơ quan tham mưu thực hiện: Công an tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tnh, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT

Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tm quan trọng, nội dung và biện pháp tiến hành xây dựng “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”.

- Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8)

Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phải kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp, như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh địa phương, bản tin, tổ chức tìm hiểu, tờ rơi, khẩu hiệu, các hình thức biểu diễn văn nghệ về chủ đề bảo đảm ANTT…; chủ yếu được tổ chức ở cơ sở, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…, gắn với gặp mặt, ôn lại truyền thống, biu dương, trao thưởng đi với những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong công tác bảo đảm ANTT; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, quần chúng nhân dân bị thương, hy sinh khi tham gia phòng, chống tội phạm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

5. Xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm ANTT đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

a) Củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở.

+ Cơ quan tham mưu, hướng dẫn: Công an tỉnh phi hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b) Thường xuyên đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

+ Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

c) Đảm bảo điều kiện vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm xây dựng, củng cố các lực lượng này vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

+ Cơ quan thực hiện: Công an tnh chủ trì, phi hợp với UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các Quy chế về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, biển, hải đảo.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tnh và UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

đ) Củng cố, xây dựng Thòa giải” ở các tổ dân phố, thôn đảm bảo về số lượng, chất lượng; kết hợp công tác hòa giải với công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phi hợp với UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

6. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghim và công tác thi đua, khen thưởng

a) Công tác sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch chung từ đầu năm; riêng UBND các huyện, thành phố phải tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm.

+ Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

b) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành ph.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

c) Thành lập Giải thưởng “Công dân tiêu biểu về bảo vệ ANTQ” nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân lập công xuất sắc nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thành lập từ năm 2017.

III. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Hàng năm, 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8)

2. Đến năm 2018:

a) 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

b) Trên 50% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 80% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự giải quyết về ANTT” phù hợp với tình hình, đặc đim của đơn vị mình.

c) Trên 85% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chun “An toàn về ANTT”.

3. Đến năm 2020:

a) Trên 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình tự quản về ANTT.

b) Trên 95% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2016 đến 2020, chia làm 02 giai đoạn:

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2016 đến năm 2018

a) Tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị s09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

b) Chỉ đạo thực hiện thí điểm kế hoạch tại một số huyện, thành phố.

c) Sơ kết rút kinh nghiệm 03 thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2018, kết hp tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2019 đến năm 2020

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nội dung kế hoạch tại các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh.

b) Tổng kết kế hoạch vào cuối năm 2020, kết hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 - 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao được quy định tại Kế hoạch này, hàng năm, các sở, ngành, địa phương lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các hoạt động theo nội dung của Kế hoạch gửi Công an tỉnh tập hợp, chuyển Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các s, ban, ngành tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu, chủ trì thực hiện có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu của Kế hoạch này.

3. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

4. Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 6 tháng (gửi trước ngày 10 tháng 5 hàng năm), 01 năm (gửi trước ngày 10 tháng 11 hàng năm), các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142