Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1365/QĐ-UBND 2021 Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 1365/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Người ký: Lê Ngọc Khánh
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia; Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 621/TTr-SDL ngày 04/5/2021 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 (Đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh theo nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đảm bảo đúng mục tiêu, thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lắp giữa các nội dung chương trình.

Điều 3. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí, thẩm định kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến Du lịch năm 2021 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch và Sở Du lịch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Du lịch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
KT4 (18/5/2021)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Khánh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ;

- Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2030;

- Thông báo số 603/TB-UBND ngày 04/09/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận cuộc họp nghe báo cáo nội dung trọng tâm đang thực hiện của ngành Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các địa phương trong và ngoài nước, qua đó tăng cường liên kết hợp tác xúc tiến du lịch và phát triển thương hiệu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến các thị trường quốc tế trọng điểm, tăng số lượng khách quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Quảng bá hình ảnh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến du khách một cách hiệu quả bằng nhiều hình thức, chú trọng truyền thông trên internet và mạng xã hội.

2. Yêu cầu

- Các chương trình xúc tiến du lịch được xây dựng và triển khai đúng mục tiêu, đạt hiệu quả; bám sát Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ “về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp du lịch trong công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2028 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU;

- Mở rộng các kênh thông tin du lịch, đa dạng hóa hình thức thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh tế; vận động sự tham gia, đóng góp từ các đơn vị kinh doanh du lịch; chi tiêu, sử dụng hợp lý ngân sách nhà nước theo quy định.

- Cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch quảng bá thường xuyên thông tin, sản phẩm du lịch mới.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động xúc tiến du lịch

1.1. Tham gia các sự kiện du lịch, Hội chợ, Ngày hội Du lịch tại các tỉnh thành đã ký kết hợp tác.

- Thành lập đoàn gồm các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp du lịch tham gia các sự kiện du lịch, Hội chợ, Ngày hội du lịch tại các tỉnh thành nhằm quảng bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh và của các doanh nghiệp.

- Hoạt động bao gồm thực hiện các hoạt động quảng bá tại gian hàng chung của tỉnh và tại các gian hàng của doanh nghiệp du lịch. Tham gia các sự kiện du lịch cũng là cơ hội giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Đồng thời cụ thể hóa Chương trình ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch của Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ và chương trình ký kết hợp tác của ngành Du lịch tỉnh với các tỉnh thành.

- Các sự kiện dự kiến tham gia gồm:

+ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM tại Hà Nội;

+ Hội chợ du lịch tại Miền Trung - Tây nguyên;

+ Hội chợ du lịch tại Miền Tây Nam bộ;

+ Lễ hội Tết Việt Nam 2021;

+ Chương trình tọa đàm giới thiệu điểm đến và không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng Bà Rịa - Vũng Tàu tại Bình Phước;

+ Sự kiện Năm Du lịch quốc gia Ninh Bình.

- Thời gian, địa điểm thực hiện: Theo sự kiện.

- Kinh phí dự kiến: 1.178.870.000 đồng (Trong đó dự toán ngân sách nhà nước: 1.058.870.000 đồng, kinh phí xã hội hóa: 120.000.000 đồng).

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh.

1.2. Tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch Quốc tế vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Kiến nghị và phối hợp với Tổng cục Du lịch mời 01 đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát, tìm hiểu để thúc đy kết nối, liên kết phát triển du lịch với tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Chủ động mời và đón đoàn Quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kết nối quảng bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh (Hoặc phối hợp với Vietnam Airline mời các đoàn khảo sát dành cho các công ty lữ hành - Famtrip và các đoàn khảo sát báo chí -Presstrip trong nước đến BR-VT trong trường hợp các đường bay quốc tế chưa mở lại do ảnh hưởng của Covid 19).

- Thời gian tổ chức: theo chương trình của Tổng cục Du lịch và tình hình tổ chức các sự kiện trong tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Dự kiến kinh phí: 908.360.000 đồng (trong đó, dự toán ngân sách nhà nước: 718.360.000 đồng, kinh phí xã hội hóa: 190.000.000 đồng).

1.3. Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ra nước ngoài.

- Tham gia đoàn công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức. Qua đó, tăng cường giới thiệu điểm đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các thị trường du khách quốc tế.

- Thiết kế các tài liệu, tập ảnh, video clip để trao đổi, trình chiếu, quảng bá tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ trong chuyến công tác. Tranh thủ kết nối với với các tổ chức quốc tế, hiệp hội chuyên ngành, cơ quan du lịch quốc gia của các nước nhm phối hợp tuyên truyền giới thiệu về Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian: Theo thời gian thực tế của Tổng cục Du lịch.

- Địa điểm: Dự kiến tham gia 02 chuyến tại Tây Âu và Hàn Quốc.

- Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 1.080.680.000 đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh).

2. Các hoạt động quảng bá - thông tin du lịch

2.1. Quảng bá du lịch trên mạng xã hội Facebook

- Quản trị fanpage, chạy quảng cáo trang fanpage và đăng tải thông tin quảng bá du lịch gồm: Hình ảnh, bài viết giới thiệu sự kiện, quản trị trang fanpage thông tin du lịch (15 chủ đề đăng hàng tháng), quảng cáo facebook pagepost.

- Quảng cáo thông tin bài viết giới thiệu các điểm tham quan di tích, danh thắng, các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, thưởng thức m thực... trên địa bàn Tỉnh... đến đúng đối tượng và mục tiêu của du khách (theo chức năng chọn lọc đối tượng, sở thích, độ tuổi của số lượng lớn người đang sử dụng facebook).

- Quảng bá thông tin qua bài viết và video đồng thời liên kết link với cổng thông tin điện tử Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (http://ittpa.baria-vungtau.gov.vn) giúp bạn đọc biết, truy cập và tìm hiểu thông tin về tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội... của Tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan thực hiện

- Kinh phí dự kiến: 139.060.000 đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh)

2.2. Quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên báo, tạp chí và Đài Truyền hình

- Quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên các phương tiện truyền thông bao gồm: Phối hợp với các đơn vị truyền thông uy tín thực hiện các thước phim ngắn, chất lượng, hiệu quả phát trên sóng truyền hình VTV Travel Đài Truyền hình Việt Nam.

- Các bài viết được đăng trên các báo và tạp chí như: Báo Rịa - Vũng Tàu; Tạp chí Du lịch; Trang điện tử VN Express; có sự đầu tư bài bản về chất lượng, nội dung và hình ảnh phải thu hút được sự quan tâm của bạn đọc sau khi đăng tải.

- Thời gian thực hiện: năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch phối hợp cùng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 1.989.060.000 đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh).

2.3. Tổ chức Chương trình Hè sôi động - kích cầu du lịch

- Tổ chức hoạt động động “chào Hè” với hình thức vận động 1000 du khách, học sinh, sinh viên, các Câu lạc bộ khiêu vũ đồng diễn dưới bãi bin. Tổ chức chương trình nhạc hội phục vụ du khách. Vận động các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu tạo chuỗi hoạt động sôi động chào đón du khách.

- Thời gian: tháng 6 năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 600.000.000 đồng (trong đó, từ nguồn ngân sách tỉnh: 300.000.000 đồng, xã hội hóa: 300.000.000 đồng).

3. Tổ chức cuộc thi "Sáng tác ảnh, video clip nghệ thuật du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" lần thứ III:

- Tổ chức Cuộc thi dành cho tất cả các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam sáng tác ảnh, video clip nghệ thuật du lịch để giới thiệu tiềm năng du lịch, miền đất, con người của Tỉnh.

- Cuộc thi được chia thành 2 phần:

+ Phần thi trực tiếp: “Bà Rịa - Vũng Tàu dưới góc nhìn nghệ thuật” dành cho nhiếp ảnh gia, những người tham gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp; các nhóm sáng tác, biên tập video clip chuyên nghiệp gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức.

+ Phần thi trực tuyến: “Bà Rịa-Vũng Tàu - có những mùa rất lạ” dành cho du khách và người dân tham gia qua các ứng dụng của Zing (đặc biệt là zalo). Người tham gia gửi ảnh, video dự thi qua ứng dụng cho Zingnew hoặc qua ứng dụng Zalo. Bên cạnh việc thu thập, sưu tầm các tác phẩm phục vụ cho công tác quảng bá du lịch, đây còn là hình thức truyền thông về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hiệu quả.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 2.176.165.800 đồng (trong đó, từ nguồn ngân sách tỉnh: 1.650.490.800 đồng, xã hội hóa: 525.675.000 đồng).

4. Thực hiện ấn phẩm du lịch

- Thực hiện in và phát hành các ấn phẩm quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu qua các ấn phẩm, là kênh thông tin tiện lợi nhất giành cho du khách đặc biệt là đối tượng du khách trên 50 tuổi, ít sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp thông tin một cách trực quan. Ấn phẩm được phát hành rộng rãi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trong tỉnh, các sự kiện hội nghị, hội chợ trong và ngoài nước. Các du khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số lượng ấn phẩm du lịch gồm: Cẩm nang du lịch tiếng Việt (7.200 cuốn); Cm nang du lịch tiếng Anh (7.200 cuốn); In mới bản đồ du lịch song ngữ Việt - Anh (11.000 tờ); Tập gấp thông tin và hướng dẫn du lịch ngôn ngữ tiếng Việt (11.000 tờ); Tập gấp thông tin và hướng dẫn du lịch ngôn ngữ tiếng Anh (11.000 tờ)

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 1.566.971.000 đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí dự kiến: 9.639.166.800 đồng (Chín tỉ sáu trăm ba mươi chín triệu một trăm sáu mươi sáu ngàn tám trăm đng); trong đó:

- Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh dự kiến: 8.503.491.800 đồng (Tám tỉ năm trăm lẻ ba triệu bn trăm chín mươi mt ngàn tám trăm đồng).

- Kinh phí xã hội hóa dự kiến: 1.135.675.000 đồng (Tám trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

- Báo báo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Du lịch.

2. Sở Du lịch

- Chủ trì, thực hiện Tổ chức Chương trình Hè sôi động - kích cầu du lịch đảm bảo đạt hiệu quả.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung theo Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; đề xuất các nội dung, giải pháp thực hiện xúc tiến du lịch trong những năm tiếp theo.

- Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung chương trình đã được phê duyệt, đề nghị Sở Du lịch có văn bản giải trình rõ lý do, đề xuất phương án điều chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Sở Tài chính

Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

4. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung theo Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 đạt hiệu quả./.

 

DANH MỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH NĂM 2021
(Kèm theo Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2021 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021)

STT

Tên chương trình, đề án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hp thực hiện

Đối tượng tham gia

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2021

Dự toán kinh phí năm 2021

Trong đó

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Dự toán NSNN

Kinh phí xã hội hóa

I

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH

3,167,910,000

2,857,910,000

310,000,000

 

 

1

Tham dự hội ch, triển lãm tại các tỉnh, TP

1,178,870,000

1,058,870,000

120,000,000

 

 

1.1

Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM năm 2021 tại Hà Nội

Trung tâm XTĐTTMDL

 

 

Quảng bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh và của các doanh nghiệp với đối tác trong nước và nước ngoài.

0

0

0

 

(Chương trình đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương và cấp kinh phí thực hiện)

1.2

Tham gia sự kiện Lễ hội Tết Việt Nam 2021

 

0

0

0

1.3

Chương trình tọa đàm giới thiệu điểm đến và không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng Bà Rịa - Vũng Tàu tại Bình Phước

30,170,000

30,170,000

0

kinh phí thiết kế, thi công và tháo dỡ gian hàng

1.4

Tham dự Hội chợ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

315,850,000

275,850,000

40,000,000

Phụ lục 1

1.5

Tham dự Hội chợ khu vực miền Tây Nam Bộ

315,850,000

275,850,000

40,000,000

Phụ lục 2

1.6

Sự kiện Năm Du lịch quốc gia Ninh Bình

517,000,000

477,000,000

40,000,000

Phụ lục 3

2

Tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch Quốc tế (hoặc trong nước) vào Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

908,360,000

718,360,000

190,000,000

 

 

2.1

Đón đoàn Quốc tế do Tổng cục Du lịch mời đến BR-VT

Trung tâm XTĐTTMDL

Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; tổ chức xúc tiến du lịch trong tỉnh

Các doanh nghiệp trong tnh, tổ chức xúc tiến du lịch trong tnh

Quảng bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh và của các doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài.

454,180,000

359,180,000

95,000,000

Theo KH đón đoàn của TCDL

Phụ lục 4

2.2

Đón đoàn Quốc tế do tnh BR-VT tổ chức

(Hoặc phối hợp với Vietnam Airline mời các đoàn khảo sát dành cho các công ty lữ hành -Famtrip và các đoàn khảo sát báo chí -Presstrip trong nước đến BR-VT trong trường hợp các đường bay quốc tế chưa mở lại do ảnh hưởng của Covid 19)

Trung tâm XTĐTTMDL

Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; tổ chức xúc tiến du lịch trong tỉnh

Các doanh nghiệp trong tỉnh, tổ chức xúc tiến du lịch trong tỉnh

Qung bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh và của các doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài.

454,180,000

359,180,000

95,000,000

Theo KH đón đoàn của tỉnh BR-VT

Phụ lục 5

3

Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ra nước ngoài

1,080,680,000

1,080,680,000

0

 

 

3.1

Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ra nước ngoài tại 04 nước Châu Âu

Trung tâm XTĐTTMDL

Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; tổ chức xúc tiến du lịch trong tnh

Các doanh nghiệp trong tnh, tổ chức xúc tiến du lịch trong tỉnh

Qung bá, giới thiệu du lịch của Tỉnh và của các doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài.

496,160,000

496,160,000

0

Theo KH xúc tiến nước ngoài của TCDL

Phụ lục 6

3.2

Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia ra nước ngoài tại ASEAN

Trung tâm XTĐTTMDL

584,520,000

584,520,000

0

Theo KH xúc tiến nước ngoài của TCDL

Phụ lục 7

II

CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ - THÔNG TIN DU LỊCH

2,728,120,000

2,428,120,000

300,000,000

 

 

1

Qung bá du lịch ca tnh BR-VT trên mạng xã hội Facebook

Trung tâm XTĐTTMDL

SThông tin và Truyền thông; Các đơn vị có chức năng thực hiện.

 

Quảng bá thông tin qua bài viết và video đồng thời liên kết link với cổng thông tin điện tử Xúc tiến Đầu tư -Thương mại - Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu giúp bạn đọc biết, truy cập và tìm hiểu thông tin về tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội...của Tỉnh.

139,060,000

139,060,000

 

Cả năm

Phụ lục 8

2

Quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên báo, tạp chí, đài truyền hình

Trung tâm XTĐTTMDL

Các đơn vị truyền thông, các cơ quan báo, tạp chí

 

Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Tỉnh, đồng thời liên kết, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch nhằm phát triển thương hiệu du lịch, quảng bá tiềm năng, giới thiệu sn phẩm du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến các thị trường trong nước và quốc tế

1,989,060,000

1,989,060,000

0

Cả Năm

Phụ lục 9

2.1

Đặt top Banner quảng bá du lịch trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử trong 12 tháng

 

54,000,000

 

 

 

2.2

Đăng bài quảng bá du lịch trên Báo Bà Rịa -Vũng Tàu chủ nhật 12 kỳ

 

158,400,000

 

 

 

2.3

Đăng bài quảng bá du lịch trên Tạp chí Du lịch Việt Nam

 

211,200,000

 

 

 

2.4

Đăng bài quảng bá du lịch trên Trang thông tin điện tcủa báo Vn Express

 

360,000,000

 

 

 

2.5

Quảng bá du lịch trong chương trình VTV Travel trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam

 

 

 

1,205,460,000

 

 

 

3

Tổ chức Chương trình Hè sôi động - kích cầu du lịch

Sở Du lịch

Trung tâm XTĐTTMDL, HHDL

 

Tổ chức sự kiện "chào Hè" thu hút khách du lịch và kích cầu du lịch

600,000,000

300,000,000

300,000,000

 

 

III

Tổ chức cuộc thi "Sáng tác ảnh nghệ thuật và video clip quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" Lần thứ III

Trung tâm XTĐTTMDL

Sở Thông tin và Truyền thông; báo, đài truyền hình; các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

 

Cuộc thi dành cho tất cả các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam sáng tác nh nghệ thuật du lịch để giới thiệu tiềm năng du lịch, miền đất, con người của Tỉnh bng 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến

2,176,165,800

1,650,490,800

525,675,000

Quý II

Phụ lục 10

IV

THỰC HIỆN ẤN PHẨM DU LỊCH

1,566,971,000

1,566,971,000

0

Quý II

Phụ lục 11

1

Cm nang du lịch tiếng Việt

Trung tâm XTĐTTMDL

Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Các đơn vị có chức năng thực hiện

 

Quảng bá tiềm năng du lịch qua các ấn phẩm, là kênh thông tin tiện lợi nhất giành cho du khách đặc biệt là đối tượng du khách trên 50 tuổi, ít sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp thông tin một cách trực quan. n phẩm được phát hành rộng rãi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trong tỉnh, các sự kiện hội nghị, hội chợ trong và ngoài nước. Các du khách đến tham quan du lịch tại tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

539,136,000

 

 

 

2

Cẩm nang du lịch tiếng Anh

536,950,000

 

 

 

3

In bản đồ du lịch ngôn ngữ Việt - Anh

337,994,000

 

 

 

4

Tập gấp thông tin và hướng dẫn du lịch tiếng Việt

Trung tâm XTĐTTMDL

72,086,000

 

 

 

5

Tập gấp thông tin và hướng dẫn du lịch tiếng Anh

66,825,000

 

 

 

6

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu của thiết kế và in ấn cẩm nang du lịch tiếng Việt - tiếng Anh

Trung tâm XTĐTTMDL

Tổ thẩm định và tổ chuyên gia về đấu thầu

Thực hiện việc tư vấn cho các gói thầu liên quan

 

4,660,000

 

 

Theo Điều 9 NĐ 63/2014/NĐ-CP

7

Chi phí trong quá trình lựa nhà thu thiết kế và in ấn bản đồ du lịch ngôn ngViệt - Anh

 

4,660,000

 

 

8

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu thiết kế và in ấn tập gấp thông tin và hướng dẫn du lịch tiếng Việt - tiếng Anh

 

4,660,000

 

 

 

TNG CỘNG: I + II + III + IV

9,639,166,800

8,503,491,800

1,135,675,000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1365/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


572

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!