Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1362/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 08/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1362/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ TÙ ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1276/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 232 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1362/QĐ-TTg, ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁN

1

Ông Nguyễn Đình Dương

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2

Ông Trương Quang Xung

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

3

Bà Trương Thị Lan

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

4

Bà Phạm Thị Mai

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

5

Bà Phạm Thị Tài

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

6

Bà Mai Thị Phương

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

7

Bà Trương Thị Nguyện

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

8

Bà Đỗ Thị Nhân

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

9

Bà Nguyễn Thị Chính

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

10

Bà Nguyễn Thị Hiệp

xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

11

Bà Võ Thị Hồng Hoa

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

12

Bà Nguyễn Thị Thanh Chiến

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

13

Ông Nguyễn Cận

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

14

Bà Nguyễn Thị Lơn

xã Tam Vinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

15

Bà Nguyễn Thị Trúc

xã Tam Dân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

16

Ông Nguyễn Chinh

xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

17

Ông Ngô Nguyệt Tường

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

18

Ông Bùi Viết Hậu

xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

19

Bà Hoàng Thị Hảo

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

20

Ông Diệp Thế Chí

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

21

Ông Diệp Thế Tư

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

22

Ông Nguyễn Triều Hinh

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

23

Ông Nguyễn Tiến Lợi

xã Tam Thái, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

24

Ông Bùi Xuân Chữ

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

25

Ông Nguyễn Sanh

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

26

Bà Bùi Thị Trữ

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

27

Bà Trương Thị Long

P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

28

Ông Bùi Rỳ

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

29

Bà Trần Thị Liên

xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

30

Bà Phan Xinh

xã Kỳ Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

31

Bà Võ Thị Hồng Hạnh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

32

Bà Trịnh Thị Mai

xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

33

Bà Nguyễn Thị Lê

xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

34

Bà Phạm Thị Kim Anh

xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

35

Bà Trần Thị Hoa

xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

36

Bà Nguyễn Thị Lan

xã Hoà Lan, huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

37

Bà Phan Thị Hiền

xã Điện Hoà, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

38

Ông Bùi Việt An

xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

39

Ông Nguyễn Văn Thành

xã Tam Thái, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

40

Ông Phạm Anh Dũng

xã Kỳ Hoà, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

41

Bà Phan Thị Lập

xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

42

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

43

Ông Nguyễn Ngọc Châu

xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

44

Bà Phan Thị Kim Hoà

xã Tam Phước, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

45

Bà Võ Thị Mai

xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

46

Bà Nguyễn Thị Mười

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

47

Bà Phạn Thị Kính

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

48

Bà Trần Thị Sáu

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

49

Ông Đoàn Ngọn

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

50

Bà Huỳnh Thị Hoa

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

51

Bà Nguyễn Thị Sáu

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

52

Bà Nguyễn Thị Quý

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

53

Bà Phan Thị A

xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

54

Ông Nguyễn Tấn Trinh

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

55

Bà Cao Thị Kính

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

56

Bà Ung Thị Hiền

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

57

Bà Võ Thị Tuấn

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

58

Bà Phạm Thị Ngọ

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

59

Bà Nguyễn Thị Hoa

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

60

Bà Ung Thị Lan

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

61

Bà Phạm Thị Chim

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

62

Bà Nguyễn Thị Diên

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

63

Bà Ung Thị Hậu

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

64

Bà Hồ Thị Quyền

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

65

Bà Doãn Thị Xuân

xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

66

Bà Trần Thị Ánh

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

67

Bà Trần Thị Hoa

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

68

Ông Nguyễn Tấn Hường

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

69

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

70

Bà Nguyễn Thị Yến

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

71

Bà Nguyễn Thị Tuấn

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

72

Bà Nguyễn Thị Anh

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

73

Bà Trần Thị Hồng Mỹ

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

74

Bà Ung Thị Tuế

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

75

Bà Đào Thị Khuôn

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

76

Bà Nguyễn Thị Đoá

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

77

Bà Phạm Thị Vinh

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

78

Bà Lưu Thị Biết

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

79

Bà Đào Thị Thuận

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

80

Bà Nguyễn Thị Yến

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

81

Bà Nguyễn Thị Quý

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

82

Ông Huỳnh Tấn Vinh

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

83

Ông Võ Đăng Phi

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

84

Ông Bùi Tân

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

85

Ông Nguyễn Luy

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

86

Bà Đinh Thị Thoại

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

87

Ông Nguyễn Đức Dâng

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

88

Bà Ngô Thị Liệp

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

89

Bà Lê Thị Miết

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

90

Bà Phạm Thị Tới

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

91

Bà Châu Thị Quế

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

92

Bà Nguyễn Thị Hồng

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

93

Bà Đỗ Thị Hiến

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

94

Bà Nguyễn Thị Tường

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

95

Bà Võ Thị Kế

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

96

Bà Nguyễn Thị Nhãn

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

97

Bà Nguyễn Thị Sơn

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

98

Ông Nguyễn Tài

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

99

Bà Nguyễn Thị Sồ

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

100

Bà Phạm Thị Thự

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

101

Ông Phạm Như Thự

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

102

Ông Nguyễn Trãi

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

103

Bà Huỳnh Thị Hoàng

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

104

Ông Võ Đăng Phổ

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

105

Bà Châu Thị Nương

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

106

Ông Trần Chơi

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

107

Bà Trần Thị Hồng

xã Tam Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

108

Ông Lương Phát Triển

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

109

Ông Nguyễn Tấn Hạnh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

110

Bà Phan Thị Phượng

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

111

Bà Lương Thị Mai

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

112

Bà Nguyễn Thị Mai

xã Tam Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

113

Bà Huỳnh Thị Loan

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

114

Bà Huỳnh Thị Cúc

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

115

Bà Nguyễn Thị Điện

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

116

Bà Trần Thị Phượng

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

117

Ông Huỳnh Chiến

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

118

Ông Huỳnh Ngọc Châu

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

119

Bà Phạm Thị Đô

xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

120

Bà Trần Thị Lời

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

121

Bà Châu Thị Manh

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

122

Bà Đinh Thị Hạnh

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

123

Bà Huỳnh Thị Ba

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

124

Bà Nguyễn Thị Hồng

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

125

Ông CaoVăn Tuân

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

126

Bà Trần Thị Tự

xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

127

Bà Châu Thị Đối

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

128

Bà Nguyễn Thị Châu

xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

129

Ông Phạm Tiên

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

130

Bà Trần Thị Nhược

xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

131

Bà Trần Thị Đào

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

132

Bà Đỗ Thị Đích

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

133

Bà Huỳnh Thị Lâm

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

134

Ông Trần Vinh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

135

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

136

Bà Châu Thị Lâm

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

137

Ông Châu Ngọc Phi

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

138

Ông Võ Tăng Đường

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

139

Ông Nguyễn Binh

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

140

Bà Nguyễn Thị Trị

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

141

Bà Nguyễn Thị Xuân

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

142

Bà Hà Thị Sang

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

143

Bà Nguyễn Thị Hy

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

144

Bà Trần Thị Lanh

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

145

Ông Đỗ Tân

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

146

Ông Nguyễn Lữ

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

147

Bà Nguyễn Thị Hoa

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

148

Bà Nguyễn Thị Thông

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

149

Bà Nguyễn Thị Khoa

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

150

Bà Phan Thị Cúc

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

151

Hoàng Thành Liêm

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

152

Bà Trần Thị Dự

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

153

Ông Lê Hồng

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

154

Bà Trần Thị Có

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

155

Ông Lương Sơn

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

156

Bà Lê Thị Sơn

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

157

Ông Nguyễn Lãnh

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

158

Bà Trần Thị Thuỷ

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

159

Bà Đỗ Thị Thu

xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

160

Bà Trần Thị Kế

xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

161

Bà Nguyễn Thị Thao

xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

162

Bà Nguyễn Thị Hường

xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

163

Bà Nguyễn Thị Sáu

xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

164

Bà Bùi Thị Liễu

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

165

Bà Nguyễn Thị Triển

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

166

Ông Nguyễn Tấn Phương

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

167

Ông Phạm Văn Sính

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

168

Bà Nguyễn Thị Qua

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

169

Ông Trần Công Bình

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

170

Bà Nguyễn Thị Cơ

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

171

Bà Phạm Thị Lâm

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

172

Bà Nguyễn Thị Hạnh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

173

Bà Lê Thị Châu

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

174

Ông Nguyễn Phúc

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

175

Bà Lê Thị Đào

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

176

Bà Võ Thị Phong

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

177

Bà Nguyễn Thị Sanh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

178

Bà Nguyễn Thị Sanh

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

179

Bà Hoàng Thị Hoa

xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

180

Bà Lương Thị Dũng

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

181

Bà Châu Thị Hoa

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

182

Bà Bùi Thị Định

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

183

Bà Châu Thị Tiện

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

184

Bà Đinh Thị Mai

xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

185

Bà Hồ Thị Lộc

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

186

Bà Châu Thị Long

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

187

Bà Trần Thị Khoan

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

188

Bà Ngô Thị Vạn

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

189

Ông Châu Thìn

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

190

Ông Huỳnh Văn Tình

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

191

Ông Nguyễn Diệu

xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

192

Ông Nguyễn Tấn Anh

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

193

Bà Phạm Thị Xuân

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

194

Ông Nguyễn Văn Minh

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

195

Ông Đoàn Văn Lanh

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

196

Bà Nguyễn Thị Na

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

197

Ông Lê Văn Thạch

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

198

Ông Trần Xuân Lượng

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

199

Ông Nguyễn Văn Chỉ

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

200

Ông Đỗ Văn Điền

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

201

Ông Đỗ Văn Kính

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

202

Ông Đoàn Văn Viên

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

203

Ông Đoàn Hồng

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

204

Bà Đỗ Thị Hồng

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

205

Bà Huỳnh Thị Miên

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

206

Ông Nguyễn Văn Hiến

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

207

Bà Võ Thị Phương

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

208

Ông Phan Nghiện

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

209

Bà Nguyễn Thị Truyện

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

210

Bà Phạm Thị Mỹ

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

211

Bà Trần Thị Bút

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

212

Bà Trần Thị Tùng

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

213

Bà Nguyễn Thị Vinh

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

214

Bà Trần Thị Mỹ Lệ

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

215

Bà Lê Thị Bé

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

216

Bà Nguyễn Thị Đề

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

217

Bà Châu Thị Xuân

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

218

Bà Bùi Thị Tân

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

219

Bà Ngô Thị Cang

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

220

Bà Nguyễn Thị Khách

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

221

Bà Nguyễn Thị Thơ

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

222

Ông Phạm Văn Quân

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

223

Bà Huỳnh Thị Tý

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

224

Bà Nguyễn Thị Ánh

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

225

Bà Ngô Thị Mai

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

226

Ông Lê Triêm

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

227

Ông Lương Chiêm

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

228

Bà Bùi Thị Hoa

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

229

Ông Lê Xuân Bình

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

230

Bà Lê Thị Tình

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

231

Ông Phạm Bá Trọng

xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

232

Bà Đỗ Thị Hòe

xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 08/10/2007 về việc tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.922

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!