Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2015 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 136/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 05/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015);

Căn cứ Kết luận số 190-KL/TU ngày 19/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 52);

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 34/TTr-SKH ngày 20/3/2015 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ), với những nội dung sau:

1. Tên gọi, trụ sở: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang; tên giao dịch tiếng Anh: Tourism Development Assistance Fund of Tuyen Quang (viết tắt là TTDAF). Quỹ được quản lý tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Vị trí pháp lý: Qũy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang để tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn hình thành và bổ sung Quỹ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

a) Tiếp nhận nguồn vốn từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch; nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn vốn tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;

b) Lập kế hoạch huy động, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang hàng năm của Quỹ;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo đúng quy định hiện hành;

d) Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

e) Quản lý, kiểm tra quá trình sử dụng kinh phí đối với tổ chức, cá nhân được hỗ trợ; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định;

g) Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về hoạt động du lịch đối với các đối tượng hỗ trợ kinh phí từ Quỹ;

h) Thực hiện công tác kế toán và quyết toán Quỹ theo quy định;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

4. Cơ cấu, tổ chức: Quỹ có bộ máy quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Giám đốc Quỹ (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định; Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; sử dụng bộ máy, cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

5. Hoạt động của Quỹ: Quỹ hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- TT Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Bộ VH, TT và DL; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước TQ;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. CV (Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2015 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146