Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND-QNg về việc trợ cấp điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng đợt 2 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1357/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 09/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1357/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ĐIỀU DƯỠNG TẠI GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐỢT 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng;
Căn cứ Thông báo số 4406/LĐTBXH-KHTC ngày 16/3/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự toán kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 43/SLĐTBXH ngày 05/6/2006 về việc đề nghị ký Quyết định chi trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng năm 2006 (Đợt 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp điều dưỡng tại gia đình đợt 2 đối với 876 người có công với cách mạng (theo danh sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kèm theo Tờ trình số 43/SLĐTBXH ngày 05/6/2006) thuộc các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà với tổng kinh phí 525.600.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Huyện Bình Sơn: 573 người, số tiền trợ cấp: 343.800.000 đồng;

- Huyện Tư Nghĩa: 283 người, số tiền trợ cấp: 169.800.000 đồng;

- Huyện Sơn Hà: 20 người, số tiền trợ cấp: 12.000.000 đồng;

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND-QNg về việc trợ cấp điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng đợt 2 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211