Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động theo Kết luận 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 1334/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa tại văn bản số 968/STP-PBGDPL ngày 17/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động theo Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT + NgM, Hlu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Để triển khai thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ "về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)"; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

2. Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư, gắn việc triển khai thực hiện Kết luận với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thể chế hóa kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế hợp lý động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; đầu tư kinh phí hợp lý cho công tác này.

2. Tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách, thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm hỗ trợ cho việc triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả ở địa phương; tổ chức thi hành tốt các văn bản pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua.

3. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cán bộ chuyên trách và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có chính sách hợp lý đối với thành viên Hội đồng phối hợp. Xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời gian, giai đoạn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, tổ chức và địa phương.

4. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể như sau:

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá, có kế hoạch định kỳ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này.

b) Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, lực lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này, có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Huy động các luật sư, luật gia và những người làm công tác pháp luật khác tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chính sách hỗ trợ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ cấp xã, nhân dân ở vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn …

6. Tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương; tập trung vào một số các lĩnh vực pháp luật quan trọng như: An toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng …. Bên cạnh đó cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần chúng khác; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

7. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong tất cả các cấp học, đáp ứng các nhu cầu dạy và học tập kiến thức pháp luật trong tất cả các trường trên phạm vi toàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo. Cần xác định rõ đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo, giảng dạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình triển khai phải thường xuyên tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đồng thời phát hiện và kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai các chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và của tỉnh; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; báo cáo đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm.

- Làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; kịp thời đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

- Tham mưu việc củng cố và bồi dưỡng về kiến thức pháp luật cho lực lượng Báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật. Đồng thời tổ chức nghiên cứu đề xuất hiệu quả tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tổ chức luân chuyển sách pháp luật giữa các điểm bưu điện văn hóa xã với thư viện xã, Tủ sách pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng sách pháp luật theo hướng phong phú về chủng loại, sát hợp với nội dung theo yêu cầu của nhân dân.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn công tác giảng dạy pháp luật trong nhà trường. Bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân và pháp luật. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn hóa và có chế độ đãi ngộ phù hợp với đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật, giáo dục công dân. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc học môn giáo dục công dân và pháp luật trong nhà trường.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Trang Thông tin điện tử "phổ biến, giáo dục pháp luật" tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm: tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức hợp lý và tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền để thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đã đề ra.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an, cán bộ Quân sự, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân phương pháp, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.

8. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động theo Kết luận 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.054

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54