Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1333/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/QĐ-TTg NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 104/TTr-SLĐTBXH ngày 08/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này, bảo đảm thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CVP, PCVP PTVHXH;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, SN35b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/QĐ-TTg NGÀY 25/01/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

b) Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm mục đích phát huy vai trò của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của ASEAN, đặc biệt là phát huy vai trò chủ động của tỉnh Sơn La trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đi mới và hội nhập Quốc tế của Sơn La đến với cộng đồng các nước trong khối ASEAN; tranh thủ tối đa các cơ hội và nguồn lực để hội nhập và phát triển.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; nhằm mang lại lợi ích cho người dân, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm đthực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội với các tiêu chí về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, môi trường, văn hóa, thông tin. Thông qua công tác tuyên truyền, giao lưu, hợp tác về văn hóa, giáo dục, môi trường, chính sách về y tế, an sinh xã hội... góp phần tích cực và chủ động hội nhập ASEAN của tỉnh.

d) Quán triệt đầy đủ mục tiêu, giải pháp thực hiện các nội dung gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập bền vững, tự lực, tự cường và năng động trong quá trình hội nhập.

đ) Mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của tỉnh; tổ chức các hoạt động khuyến khích người dân tích cực tham gia hưởng ứng nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, ng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng một xã hội bền vững về môi trường mang lại hiệu quả tích cực cho người dân.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập Quốc tế. Nhà nước đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội.

b) Đ ra các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mục tiêu và tiến trình phát triển của tỉnh.

c) Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước ở các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, của nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về triển khai và thực hiện các mục tiêu phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người; đặc biệt kéo giảm bất bình đng trong mức sống giữa các nhóm dân cư trên địa bàn tỉnh.

d) Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc nâng cao mức sông cho người dân.

2. Mc tiêu cthể

a) Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

b) Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

c) Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN gn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại li ích cho người dân

a) Nội dung hoạt động:

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đi khí hậu, an sinh xã hội nhm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá chương trình, chính sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến người dân; đặc biệt chú trọng thực hiện các chính sách, tổ chức các hoạt động liên quan cho người yếu thế, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội trong việc đề ra các giải pháp, đồng thời trin khai thực hiện các dự án, chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đi khí hậu, an sinh xã hội.

- Xây dựng hệ thống các dịch vụ công nhằm thực hiện hiệu quả quá trình phục vụ người dân.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng

a) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, người có công với cách mạng và đối tượng xã hội theo quy định.

- Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin và gia đình; đẩy mạnh việc tiếp cận của người dân về vấn đề bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các chính sách về an sinh xã hội.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, hiệu quả về chương trình việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định.

- Thúc đẩy, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm người trong xã hội; đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội; chú trọng đảm bảo và thực hiện đầy đủ quyền cho nhóm người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và người có công với cách mạng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. Các sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phi hp.

3. Triển khai xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân

a) Nội dung hoạt động:

- Huy động nguồn lực và thu hút đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo, không để tình trạng do nghèo khó mà thất học; tập trung hoàn thành chương trình kiên c hóa trường lớp, tập trung vào những địa phương có hộ nghèo cao. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo định hướng dạy chữ, dạy nghề và dạy làm người. Chú trọng đổi mới chương trình, giáo trình, tạo chuyn biến cơ bản từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo chuẩn và theo nhu cầu xã hội.

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông công lập có học sinh bán trú; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh; tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường học.

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách khuyến học khuyến tài; tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp đgiáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nghề. Tích cực hỗ trợ các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp xã tham gia xây dựng xã hội học tập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện tổ chức b túc văn hóa cho công nhân lao động; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục duy trì mô hình dạy văn hóa và dạy nghề cho học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân có tâm huyết được đóng góp để phát triển giáo dục và đào tạo được bình đẳng trong thụ hưởng dịch vụ, thành quả của giáo dục và đào tạo; đxuất về chính sách hỗ trợ xây dựng và thành lập trường mm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề; từng bước khắc phục sự mất cân đối về giáo dục giữa các vùng của tỉnh, nâng dần tỷ lệ giáo dục ngoài công lập nht là giáo dục mm non, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường công lập và ngoài công lập tương xứng với đầu tư của nhà nước và xã hội.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Các sở: Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

4. Triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho người dân, hưng đến một cộng đồng tự lực, tự cường

a) Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân nhất là người có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm y tế để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

- Cấp ủy và chính quyền địa phương tăng cưng công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế với nội dung và hình thức phù hợp cho từng đối tượng, từng địa bàn dân cư, đảm bảo đến được với tầng lớp nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm tự nguyện. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thchính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; góp phần nâng cao nhận thức và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội. Nâng cao chất lượng trong thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

b) Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh; tạo lối sng lành mạnh trong nhân dân, đảm bảo tt vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo môi trường có lợi cho sức khỏe của nhân dân.

- Triển khai thực hiện các mục tiêu Quốc gia về y tế, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng, chống lao, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, bệnh nhiễm trùng, bệnh phát sinh do quá trình phát triển công nghiệp. Tăng cường chất lượng dân s, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hạn chế tình trạng tử vong liên quan đến bà mẹ và trẻ em. Thực hiện có hiệu quả công tác y tế dự phòng, đầu tư nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu, ưu tiên nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người dân.

- Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đầu tư trang thiết bị hiện đại cho tuyến y tế cơ sở nhằm hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Quản lý và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến cơ sở, chú trọng quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc tổ chức khám, chữa bệnh để tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn.

- Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống y tế; đồng thời nâng cao trình độ, chất lượng cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm đáp ng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng cải cách thủ tục hành chính, rút gọn các quy trình và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà và thời gian chờ đợi của người bệnh. Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện y đức của nhân viên y tế theo quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân”.

c) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế chủ trì theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

5. Triển khai các hoạt động về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập

a) Các nội dung hoạt động:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai các hoạt động xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh: Làm nghề thủ công truyền thống, dân ca dân vũ, phong tục, tập quán, trang phục, ngôn ng, tri thức dân gian, ẩm thực... đặc biệt các di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân, xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đặc biệt, tôn vinh đối với các nghệ nhân dân gian trong việc tham gia sáng tạo, bảo tn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước trong khu vực, trong Cộng đồng ASEAN và các nước có mi quan hệ truyền thống với Sơn La như Lào, Thái Lan... Tiếp nhận các cơ hội giao lưu văn hóa hướng đến các cơ hội hội nhập Quốc tế về lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh và con người Sơn La; giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam, của Sơn La đến với các nước trong Cộng đồng ASEAN.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà hát ca múa nhạc và Trung tâm Văn hóa tỉnh, nâng cao chất lượng biểu diễn, hình thức nghệ thuật; tăng cường biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm phục vụ người dân; đặc biệt là phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể thao các xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa bản, tiu khu, tổ dân phố gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí; tạo điều kiện gắn kết mang lại lợi ích cho người dân.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng cộng đng khỏe mạnh, chăm sóc bền vững và hiệu quả; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng các loại hình hoạt động thể thao, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, vận động viên thể thao nhằm hướng đến việc giao lưu, hội nhập với các nước trong khu vực.

- Đầu tư xây dựng các điểm du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống; gắn với xây dựng môi trường. Nâng cao dịch vụ phục vụ nhân dân, du khách trong nước và nước ngoài về ẩm thực dân gian, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch đặc trưng của Sơn La. Khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm phát triển dịch vụ du lịch một cách bền vững, đưa du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đgiới thiệu với các nước trong khối ASEAN.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; thúc đy và thực hiện bảo vệ quyền con người, tiếp cận cơ hội bình đẳng cho mọi người trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng cộng đồng hòa nhập, thúc đẩy cuộc sống chất lượng, xây dựng gia đình văn hóa. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, từ đó nhân rộng nhiều mô hình để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Các sở: Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phi hợp.

6. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững

a) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời xử lý nghiêm đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên của tỉnh; đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, xử lý rác thải, nguồn xả thải từ các doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh, trong sạch cho người dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải, xả thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

- Xây dựng đề án và đề ra các biện pháp thích hợp, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là bảo tồn và quản lý hệ thống rừng, hệ thống sông ngòi đảm bảo không để nguy cơ cháy rừng, phá rừng.

- Xây dựng đề án cải tạo, trồng rng, trồng cây lâu năm nhằm đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích người dân tham gia các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quang hướng đến xây dựng xã hội xanh, sạch, đẹp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các quy định của biến đi khí hậu, tác hại và sự ảnh hưởng của biến đi khí hậu đối với môi trường, người dân. Đra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng biến đi khí hậu; khuyến khích người dân tích cực tham gia và ứng dụng các biện pháp để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sử dụng các công nghệ xanh thân thiện với môi trường hướng đến xây dựng tỉnh phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

7. Triển khai thực hiện các hoạt động hướng người dân vào ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hiệu quả cao

a) Ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp:

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức và hiểu biết của người dân trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn người dân tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong quá trình sản xuất; đặc biệt là trong sản xut nông nghiệp, nhằm hướng đến chất lượng sản phẩm sạch cho thị trường trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

- Triển khai các hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bền vững đối với việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật thân thiện với môi trường.

b) Tăng cường mrộng mạng lưới thông tin, truyền thông:

- Nâng cao hiệu quả của công tác thông tin và truyền thông đến người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, ưu tiên nhng địa bàn có đông dân cư lao động, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiu số.

- Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở tại các xã vùng sâu, vùng xa được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường, chính sách an sinh xã hội...

c) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

8. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chức, viên chức

a) Nội dung hoạt động:

- Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là nâng cao trình độ cho công chức cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế của tỉnh.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức đối ngoại, hội nhập Quốc tế, trong đó chú trọng đến tình hình phát triển về văn hóa, xã hội của các nước trong cộng đồng ASEAN, kỹ năng tiếp cận, giao lưu với các nước cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có tác phong làm việc công nghiệp, hiện đại và hiệu quả; nhằm đáp ứng hiệu quả trong giải quyết công việc và đáp ứng cho quá trình hội nhập.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì; Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

9. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ngoại giao văn hóa

a) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Phối hợp, tổ chức tuyên truyền và tham gia các sự kiện về ngoại giao văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và của tỉnh đến với bạn bè Quốc tế nói chung và các nước trong khu vực ASEAN nói riêng.

- Giới thiệu, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh có liên quan đến Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh, các hội nghị, hội thảo Quốc tế và các hoạt động trao đi đoàn song phương, đa phương qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa của tỉnh nhân dịp các ngày lễ lớn và nhân dịp các chuyến thăm của lãnh đạo các nước, các tổ chức nước ngoài đến Sơn La nhằm giới thiệu Sơn La với các nước, hướng đến quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư của các nước đối với tỉnh Sơn La.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

10. Vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

a) Nội dung hoạt động:

- Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học... trên địa bàn tỉnh tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác, giao lưu về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật... giữa nhân dân tỉnh Sơn La với nhân dân các nước.

- Vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và viện trợ nhân đạo; đề xuất về cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án, chương trình về kinh tế, xã hội, khoa học, văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố phối hợp.

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; đồng thời kiến nghị, sửa đổi, điều chỉnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối với người dân; đặc biệt chú trọng đến xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

2. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư gắn với triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Khuyến khích người dân tự vươn lên ổn định cuộc sống góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Rà soát, lồng ghép các mục tiêu và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong kế hoạch, chương trình hàng năm của các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Nội dung thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định việc thực hiện chính sách văn hóa, xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của từng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị được xây dựng trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị, địa phương cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

4. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiu svề Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và các mục tiêu ca Kế hoạch bng nhiều hình thức như: Truyền thông đại chúng; biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, những kết quả, thành tựu hội nhập Quốc tế của nước ta, của tỉnh...

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập Quốc tế, đào tạo bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi đđáp ứng nhu cầu cho quá trình hội nhập của tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các chính sách cho người dân đảm bảo mục tiêu phục vụ Nhân dân.

6. Tăng cường huy động nguồn lực, nhân lực thực hiện tốt chính sách văn hóa, xã hội; tăng cường hợp tác Quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức Quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về văn hóa và xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm vận động, thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đtriển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện chính sách cho người dân hướng đến xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho tỉnh để thực hiện kế hoạch.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân; đảm bảo hướng tới người dân, phục vụ người dân.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Giai đon I: Từ năm 2016 - 2020

- Các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động hoặc bổ sung kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở và người dân đtăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững. Xây dựng hệ thống các dịch vụ công nhằm thực hiện hiệu quả quá trình phục vụ người dân.

- Thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục đào tạo.

- Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

2. Giai đon II: Từ năm 2021 - 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN giai đoạn 2016-2025.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Các sở, ngành, đơn vị được giao thực hiện các nội dung trong Kế hoạch có trách nhiệm bổ sung nội dung thực hiện vào dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính hợp pháp từ các tổ chức trong nước và nước ngoài.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về hội nhập Quốc tế; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch đã đ ra.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2025

3. Sở Tài chính: Căn cứ tình hình thực tế cân đi ngân sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan vận động nguồn hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Chủ trì, phi hp với Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai công tác vận động nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong khu vực cộng đồng ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới; phối hợp trong công tác quản lý thực hiện các nguồn viện trợ.

6. Các s: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại vụ; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lch; Thông tin và Truyền thông.

- Rà soát, bổ sung nội dung thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào chương trình, kế hoạch hàng năm, giai đoạn... của ngành.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ban, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh thực hiện đánh giá giữa kỳ vào năm 2020 và đánh giá cuối kỳ vào năm 2025.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (gửi qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tng hợp, báo cáo UBND tỉnh).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ nhằm mục tiêu xây dựng xã hội hướng tới người dân, phục vụ người dân, hướng đến xây dựng cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường li của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu phục vụ người dân, hướng vào người dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách xã hội cho người dân; đồng thời, khuyến khích người dân tự vươn lên, tiếp cận các kiến thức về văn hóa, giáo dục, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, thông tin, khoa học kỹ thuật nhằm hướng đến quá trình hội nhập quốc tế.

- Tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách về văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương, định ra các giải pháp để khắc phục.

8. UBND huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La tại địa phương.

- Hàng năm, xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách an sinh xã hội, thông tin, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đi sống cho người dân, hướng vào mục tiêu phục vụ nhân dân; đồng thời, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của tỉnh nhằm xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


180
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219