Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án công tác Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010

Số hiệu: 128/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (GIAI ĐOẠN: 2006-2010)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 04/10/2001;

Theo đề nghị của Giám Đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án công tác Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Công an tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng các Đội phòng cháy chữa cháy khu vực trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong đề án đến thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và các địa phương. Hàng quí báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một và Giám đốc các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

ĐỀ ÁN

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. Đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC):

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trên Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những năm qua, Tỉnh Bình Dương biết tận dụng các lợi thế cạnh tranh và các chính sách đầu tư thông thoáng đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp, 1 khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, 19 Cụm công nghiệp gắn với 122 Cụm dân mới tại các huyện Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và thị xã Thủ Dầu Một.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 thì dự kiến toàn tỉnh sẽ có 26 khu công nghiệp và 01 khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương với tổng diện tích là 9.778 ha. Do đó, công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ là rất quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị và Trật tự an toàn xã hội. Nhiều công ty, Nhà máy, Xí nghiệp, Khu dân cư, Trung tâm thương mại có sử dụng nguyên liệu, hàng hóa dễ cháy, nổ như: điện, xăng, dầu, khí đốt, hóa chất …,để sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống sinh hoạt ngày càng tăng, dẫn đến nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn ngày càng lớn.

Nhiệm vụ công tác phòng cháy và chữa cháy sẽ hết sức nặng nề và phức tạp, Đảng và Nhà nước đã xác định “Công tác phòng cháy và chữa cháy là bảo vệ tài sản tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội’’. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy đòi hỏi phải được sự quan tâm, chú trọng của lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

II. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch tổng thể về công tác phòng cháy và chữa cháy, xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy khu vực:

Nhằm triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc Hội khóa IX thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu lực thi hành ngày 4/10/2001, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, triển khai và chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy; Đã đầu tư kinh phí đáng kể để cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy, sửa chữa và trang bị phương tiện chữa cháy, trụ sở làm việc cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên so với sự phát triển kinh tế – xã hội thì công tác phòng cháy chữa cháy của tỉnh vẫn còn  nhiều hạn chế bất cập như: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hiện có 04 đội phòng cháy, chữa cháy; có 08 xe chữa cháy, 02 xe trạm bơm, 1 xe thang chữa cháy, 01 xe chữa cháy chống bạo loạn, 01 xe bồn tiếp nước, 01 xe chở phương tiện, tập trung ở Thị xã, Thuận An, Dĩ An, phương tiện chữa cháy thiếu gây khó khăn lớn cho công tác cứu chữa.

Căn cứ qui chuẩn xây dựng Việt Nam 1997, tập I, trang 85, Điều 5.16 phòng chống cháy đô thị “Bán kính đội cháy chữa trung tâm là 5km, Đội PCCC khu vực là 3km”, thực tế hiện nay lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ở Trung tâm và ở khu vực còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCCC

Phối hợp với các cấp, các ngành để giáo dục Luật PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật PCCC trong các cơ quan, doanh nghiệp cũng như ngoài xã hội  phải tập trung thực hiện các yêu cầu sau:

- Sở Tư pháp phối hợp công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy trong chương trình Pháp luật và Cuộc sống trên đài phát thanh  và truyền hình làm cho mọi người nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả.

- Hàng năm tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng cháy chữa cháy để tạo tiền đề cho toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy .

- Sở Văn hóa –Thông tin có kế hoạch hướng dẫn thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy đến các khu dân cư bằng hình thức như phát bằng hình ảnh.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, thị xã chỉ đạo Ban quản lý các chợ, Trung tâm Thương mại phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đến từng hộ kinh doanh.

2. Xây dựng các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Toàn tỉnh hiện có 950 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy dân phòng với trên 20.000 đội viên, được xây dựng tập trung ở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các phường ở thị xã Thủ Dầu Một. Trong thời gian tới, Lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp phải có kế hoạch thành lập các đội phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, cần tập trung xây dựng và tổ chức huấn luyện lực lượng PCCC quần chúng ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các Khu dân cư, chợ ,trung tâm Thương mại,… Công an tỉnh (PCCC) thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng này, góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp và kịp thời dập tắt các đám cháy nhỏ khi mới phát sinh.

3. Tiếp tục và xây dựng mới hệ thống cấp nước chữa cháy ở các khu dân cư, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

Xây dựng công trình giao thông phải tuân thủ các quy định sau:

Đối với khu dân dụng: Khoảng cách giữa các đường khu vực xuyên qua hoặc xen lẫn giữa các ngôi nhà không được dài quá 180m.

Đối với các công trình công nghiệp: Phải bố trí đường xe chữa cháy bên ngoài chạy dọc theo một phía nhà, khi chiều rộng nhà nhỏ hơn 18 m và chạy dọc theo hai phía khi nhà rộng từ 18m trở lên.

Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hệ thống cấp thoát nước chữa cháy đô thị ở một số tuyến đường nội ô thị xã, Thuận An tại các Khu công nghiệp, Khu dân cư.

Công ty Cấp thoát nước, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện theo Thông tư số 10/TT-LB Liên Bộ Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) rà soát lại nơi nào chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy yêu cầu chủ đầu tư triển khai lắp trụ đúng các TCVN đã quy định. Trụ nước chữa cháy phải được lắp đặt ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước phục vụ công tác chữa cháy.

4. Thành lập các đội phòng cháy chữa cháy khu vực

Hiện tại lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh có 04 Đội phòng cháy chữa cháy, được bố trí ở tại thị xã Thủ Dầu Một 01 đội, huyện Thuận An 01 đội, huyện Dĩ An 01 đội và 01 tiểu đội phòng cháy chữa cháy tại khu vực Mỹ Phước.

- Phương hướng tới cần thành lập mới các đội phòng chữa cháy khu vực, cụ thể:

+ Đội phòng cháy, chữa cháy Tân Uyên.

+ Đội phòng cháy, chữa cháy Bến Cát.

- Giao cho Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát và Tân Uyên chọn địa điểm đóng quân của 02 Đội Cảnh sát PCCC khu vực Tân Uyên và Bến Cát trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí để xây dựng.

- Đối với Đội phòng cháy, chữa cháy Trung tâm phải có bãi tập kích thước 40m*125m, diện tích xây dựng 01 Đội phòng cháy chữa cháy là 1 ha.

Mỗi đội PCCC khu vực mới thành lập phải trang bị 04 (bốn) xe chữa cháy và các phương tiện khu vực cho công tác chiến đấu. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch từng bước trang bị xe chữa cháy cho các Đội phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định đảm bảo đến cuối năm 2010 phải trang bị thêm 16 xe chữa cháy và các phương tiện phục vụ cho công tác chữa cháy.

-Về kinh phí xây dựng doanh trại cho các đội phòng cháy chữa cháy khu vực tỉnh hỗ trợ 100%; riêng trang bị phương tiện chữa cháy đề nghị Bộ Công an hỗ trợ 50%, tỉnh 50%.

- Công an tỉnh bố trí quân số cho các Đội phòng cháy chữa cháy theo quy định của ngành Công an.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Công an tỉnh

- Chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nội dung trong Đề án; đồng thời nắm tình hình và báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của các cấp, các ngành cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ công an theo dõi, chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch, có lộ trình, hàng năm thực hiện từng phần việc trong đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền giáo dục luật phòng cháy chữa cháy, phổ biến các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành thành lập Đội phòng cháy chữa cháy quần chúng, dân phòng tại các cơ quan, đơn vị và ở các khu phố, ấp để đáp ứng công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng làm thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở các Đội phòng cháy chữa cháy khu vực, dự trù kinh phí, trang bị phương tiện PCCC cho đội PCCC khu vực trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Sắp xếp, tổ chức, bố trí lực lượng tăng cường cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đủ sức hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010.

2. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách của địa phương hàng năm phục vụ cho công tác PCCC./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án công tác Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.682
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177