Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Năm tài chính 2016" do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

Số hiệu: 1243/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 11/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1243/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO THANH THIẾU NIÊN TẠI HUYỆN QUAN HÓA, NĂM TÀI CHÍNH 2016” DO TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài; căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP, ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ thông báo ngày 18 tháng 01 năm 2016 của tổ chức Tầm nhìn thế giới về ngân sách tài trợ cho các chương trình, dự án của tổ chức Tầm nhìn Thế giới trong năm tài chính 2016 tại Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 12/TTr-SNgV ngày 31 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên tại huyện Quan Hóa, Năm tài chính 2016" do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ, gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên tại huyện Quan Hóa, Năm tài chính 2016

2. Cơ quan thực hiện:

- Phía địa phương: UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Phía nhà tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam.

3. Địa điểm thực hiện: Tại 04 xã: Phú Thanh, Nam Tiến, Thiên Phủ, Hiền Chung, thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Nguồn tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Thụy Sỹ.

5. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

6. Mục tiêu của dự án: Cải thiện điều kiện kinh tế và an sinh của trẻ tại các xã dự án.

7. Các hoạt động chính của dự án: (Kế hoạch hoạt động và chi tiết kinh phí dự án ban hành kèm theo Quyết định này).

8. Kinh phí dự án năm tài chính 2016 do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ: 150.000 USD (Một trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ)

9. Thời gian thực hiện dự án: 2/2016 - 9/2018.

Điều 2. Vật tư, hàng hóa, nhập khẩu hoặc mua trong nước từ nguồn tiền viện trợ của dự án được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT theo các Quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới phân công trách nhiệm các bên liên quan; chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện và các xã dự án triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo các xã có dự án đóng góp kinh phí, vật tư đối ứng và công lao động tham gia dự án theo cam kết với tổ chức tài trợ.

Chịu trách nhiệm về quản lý chương trình trên địa bàn huyện; thực hiện các Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ theo đúng Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, đảm bảo kinh phí của dự án được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án lên UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo Quy định hiện hành.

2. Giao các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế quản lý dự án theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ Ban Quản lý chương trình huyện Quan Hóa thực hiện dự án theo Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- Ủy ban Công tác PCP NN (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Tổ chức TNTG tại VN;
- Lưu: VT, THKH (Hà 02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2016 DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO THANH THIẾU NIÊN TẠI HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thứ tự

Mục tiêu/hoạt động

Thời gian

Chỉ số

Mục tiêu 6 tháng đầu năm

Mục tiêu 6 tháng cuối năm

Ngân sách

Đóng góp của địa phương

Mục tiêu dự án

Cải thiện điều kiện kinh tế và an sinh của trẻ (tập trung vào trẻ từ 12-18 tuổi) và gia đình các em trên 4 xã huyện Quan Hóa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả 1.1

Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên về phát triển kinh tế

Tháng 9

Tỷ lệ thanh thiếu niên được hỗ trợ tìm được việc làm trong 12 tháng

 

70

$

83.778

 

 

 

 

Tháng 9

Tỷ lệ thanh thiếu niên được hỗ trợ khởi nghiệp trong 12 tháng

 

70

 

 

 

 

Đầu ra 1.1.1

Thanh thiếu niên được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết về sản xuất nông nghiệp thông qua việc hướng nghiệp và đào tạo nghề

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên được hướng nghiệp về sản xuất nông nghiệp

100

200

$

13.000

 

 

 

 

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên được đào tạo nghề sản xuất nông nghiệp

25

50

 

 

 

 

Hoạt động 1.1.1.1

Tổ chức hướng nghiệp nghề nông nghiệp cho 200 học sinh trường cấp 3 Thiên Phủ và trường cấp 3 Quan Hóa.

Q1;2

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

200

200

$

2.500

$

  500

Hoạt động 1.1.1.2

Tổ chức hướng nghiệp nghề nông nghiệp cho 250 thanh thiếu niên ngoài học đường trong các xã dự án.

Q1;2,3

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

200

250

$

3.500

$

  250

Hoạt động 1.1.1.3

Đào tạo nghề nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) cho học sinh (lớp 11,12) tại trường cấp 3 Thiên Phủ và Quan Hóa.

Q2, 3, 4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

30

60

$

3.000

$

  500

Hoạt động 1.1.1.4

Đào tạo nghề nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) cho thanh thiếu niên ngoài học đường tại các xã mục tiêu.

Q2,3

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

30

60

$

3.000

$

  500

Hoạt động 1.1.1.5

Họp phản hồi hàng quý, giữa năm và cuối năm với ban đào tạo nghề.

Q2,4

Số người tham gia

1

2

$

1.000

 

 

Kết quả 1.1.2

Thanh thiếu niên được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết về sản xuất phi nông nghiệp thông qua việc hướng nghiệp và đào tạo nghề

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên được hướng nghiệp về sản xuất phi nông nghiệp

100

200

$

15.450

 

 

 

 

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên được đào tạo nghề sản xuất phi nông nghiệp

25

50

 

 

 

 

Hoạt động 1.1.2.1

Tổ chức hướng nghiệp nghề phi nông nghiệp cho học sinh cấp 3 Thiên Phủ và Quan Hóa.

Q2;3

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

100

200

$

3.000

$

  100

Hoạt động 1.1.2.2

Tổ chức hướng nghiệp nghề phi nông nghiệp cho thanh thiếu niên ngoài học đường

Q1;2

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

250

250

$

4.450

$

  100

Hoạt động 1.1.2.3

Đào tạo nghề phi nông nghiệp (dịch vụ) cho học sinh cấp 3 (lớp 11,12) tại trường cấp 3 Thiên Phủ và Quan Hóa.

Q3,4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

 

40

$

3.000

$

  500

Hoạt động 1.1.2.4

Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho thanh thiếu niên ngoài học đường tại 4 xã mục tiêu.

Q2,3

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

30

60

$

5.000

$

  500

Kết quả 1.1.3

Thanh thiếu niên được hỗ trợ để khởi nghiệp

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của dự án

100

200

$

55.328

 

 

Hoạt động 1.1.3.1

Tiến hành khảo sát thị trường, phân tích thị trường và kết nối các doanh nghiệp.

Q1

Số người tham gia

1

1

$

5.000

 

 

Hoạt động 1.1.3.2

Thăm quan các mô hình thành công về đào tạo nghề, khởi nghiệp cho thanh thiếu niên.

Q2

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

30

30

$

5.000

$

  500

Hoạt động 1.1.3.3

Thành lập nhóm sở thích, nhóm tiết kiệm của thanh thiếu niên (nhằm giúp thanh niên có thể thực hành tiết kiệm và vay vốn của nhóm).

Q2

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

40

80

$

2.000

 

 

Hoạt động 1.1.3.4

Giới thiệu nghề giữa thanh thiếu niên được đào tạo nghề và các nhà tuyển dụng

Q2, 3, 4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

50

100

$

3.000

 

 

Hoạt động 1.1.3.5

Hỗ trợ đầu vào cho thanh thiếu niên khởi nghiệp (đồ dùng nấu ăn, dụng cụ cắt tóc, thiết bị sửa chữa xe máy....).

Q2, 3, 4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

120

220

$

40.328

$

  10.000

Kết quả 1.2

Tăng cường kỹ năng sống, giá trị sống cho thanh thiếu niên

Tháng 9

% thanh thiếu niên được tăng cường kỹ năng sống, giá trị sống

 

80

$

22.700

 

 

Đầu ra 1.2.1

Thanh thiếu niên được trang bị kỹ năng sống, giá trị sống

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên có kiến thức cơ bản về kỹ năng sống và giá trị sống

50

100

$

9.700

 

 

 

 

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên được trang bị kiến thức về HIV/AIDS

50

100

 

 

 

 

Hoạt động: 1.2.1.1

Truyền thông, tập huấn về kỹ năng sống, giá trị sống cho thanh thiếu niên trong và ngoài học đường

Q1,2, 3,4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

50

100

$

3.000

 

 

Hoạt động: 1.2.1.2

Truyền thông, tập huấn về các chủ đề liên quan đến HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài học đường

Q1,2,3,4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

50

100

$

3.000

 

 

Hoạt động: 1.2.1.3

Tập huấn cho thanh thiếu niên về viết và thực hành các dự án nhỏ liên quan đến kỹ năng sống, giá trị sống và HIV/AIDS

Q1,2,3,4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

50

100

$

3.700

 

 

Đầu ra 1.2.2

Nâng cao thực hành của thanh thiếu niên về kỹ năng sống, giá trị sống

Tháng 3 và tháng 9

Số thanh thiếu niên thể hiện thay đổi về kỹ năng sống và giá trị sống

100

200

$

13.000

 

 

Hoạt động 1.2.2.1

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho thanh thiếu niên về các chủ đề kỹ năng sống, giá trị sống và HIV/AIDS

Q2, Q4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

100

200

$

4.000

$

  100

Hoạt động 1.2.2.2

Hỗ trợ đầu vào cho thanh thiếu niên thực hành sáng kiến nhỏ về kỹ năng sống, giá trị sống và HIV/AIDS

Q2, 3, 4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

50

100

$

7.000

$

  3.000

Hoạt động 1.2.2.3

Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá và tài liệu hóa mô hình thành công về kỹ năng sống, giá trị sống

Q1, 2, 3,4

Số thanh thiếu niên hưởng lợi

2

4

$

2.000

 

 

Đầu ra 90.01

Chi phí hành chính tại Quan Hóa

 

 

 

 

$

24.759

 

 

Đầu ra 95

Chi phí hành chính tại Hà Nội

 

 

 

 

$

18.763

 

 

 

Tổng ngân sách

 

 

 

 

$

150.000

$

  16.550

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Năm tài chính 2016" do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


670

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49