Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030

Số hiệu: 1243/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1243/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 46/TTr- SVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2020 – 2030
(Kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, cũng như xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án.

Góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Lựa chọn nghiên cứu, bảo tồn, phát huy những loại hình trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có giá trị tiêu biểu, đặc sắc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, gắn công tác bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống với hoạt động khai thác, phát triển du lịch địa phương để góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá, tiến hành kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2022.

2. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổ động trực quan; Trang/Cổng Thông tin điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy và kỹ năng truyền dạy bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

4. Vận động, triển khai mặc trang phục truyền thống tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống gắn với du lịch

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023.

6. Xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống gắn với phát triển du lịch

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2030.

7. Lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú về lĩnh vực thủ công truyền thống liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, Thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Ban hành cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển trang phục các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

- Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2025 - 2030.

9. Tổ chức sơ kết theo giai đoạn, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương)

+ Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu;

+ Ngân sách địa phương đối ứng vốn Trung ương hỗ trợ theo quy định;

+ Nguồn vốn lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;

+ Lồng ghép kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa.

- Nguồn lực do nhân dân đóng góp.

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố (đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc cấp huyện) thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Trên cơ sở Kế hoạch này, hằng năm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án của Ngành và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung do các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tại tỉnh (nếu có).

- Làm đầu mối tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí do các Sở, Ngành đề xuất hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Ban Dân tộc tỉnh

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đề án; tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu những giá trị của văn hóa trang phục các dân tộc thiểu số và công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức tự hào, tự tin của đồng bào về trang phục dân tộc mình.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền, vận động học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ, tết, hội và các buổi học trong tuần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các cấp và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố và bố trí kinh phí hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các Sở, Ban, Ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98