Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1240/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện 92/NQ-CP đẩy mạnh phát triển du lịch thời kỳ mới Bắc Kạn

Số hiệu: 1240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 19/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 92/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG THỜI KỲ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới;

Căn cứ Công văn số: 4657/BVHTTDL-TCDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số: 92/NQ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 521/TTr-SVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 92/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG THỜI KỲ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1240/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh)

__________________

I. MỤC TIÊU

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số: 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, tạo bước chuyển biến đột phá để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Bắc Kạn là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”.

- Tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển Ba Bể trở thành trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh và trở thành khu du lịch Quốc gia theo Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

II. YÊU CẦU

- Huy động, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia phát triển du lịch, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và chính quyền các địa phương trong phát triển du lịch.

- Kế hoạch hành động đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, triển khai thực hiện ngay từ năm 2015.

III. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch bền vững.

- Triển khai cuộc vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

2. Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch

- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, chủ động bố trí ngân sách đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ vào du lịch.

- Xây dựng, áp dụng các cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốn, đề xuất các dự án kêu gọi khuyến khích đầu tư vào du lịch.

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm xây dựng lực lượng lao động ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia để tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch, thu hút khách du lịch. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong nước.

- Đầu tư phục dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa để phát huy giá trị, khai thác có hiệu quả các di tích, di sản phục vụ cho phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng trên cơ sở thế mạnh của tỉnh; điều tra, đánh giá và hình thành cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch; nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái.

- Tập trung triển khai và sớm hoàn thành các dự án đầu tư phát triển du lịch; cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông đặc biệt là các tuyến giao thông đến các khu, điểm du lịch nhằm tăng cường khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển của khách du lịch.

- Tiếp tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư vào du lịch.

- Xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển theo xu hướng đô thị du lịch để cộng sinh phát triển kết nối cùng với khu du lịch Ba Bể và các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách du lịch

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 giữa Bộ Công an với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực du lịch; thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là vào các dịp lễ hội lớn.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và phục khách du lịch.

4. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch đặc biệt là các dự án đầu tư các khu du lịch mới, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, các dự án thuộc các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí mới; các dự án đầu tư phương tiện vận chuyển đường thủy hoặc các loại hình du lịch mới để phục vụ khách du lịch.

- Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp chủ động khai thác phát triển du lịch.

- Trước mắt liên kết với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn xây dựng điểm dịch vụ du lịch chất lượng cao tại trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể.

 5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch

- Tăng cường, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các xã có khu, điểm du lịch đảm bảo số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch.

- Rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến du lịch đảm bảo sự thống nhất, tập trung và không chồng chéo trong quản lý điều hành hoạt động du lịch.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; thành lập Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, trước mắt thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ba Bể; thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách, thiết lập đường dây nóng tại các điểm du lịch trọng điểm để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

- Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động du lịch tại các điểm đến, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, chất lượng phục vụ trên cơ sở thẩm định, công nhận cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động du lịch tại các khu, điểm tập trung đông khách du lịch vào các dịp lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến khách du lịch.

- Tổ chức thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch du lịch trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với Tổng cục Du lịch, Viện nghiên cứu phát triển Du lịch lập quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; Kế hoạch xúc tiến du lịch dài hạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; triển khai các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ba Bể.

- Điều tra, đánh giá và hình thành cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch; triển khai các dự án phục dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích, di sản văn hóa để phát huy giá trị và khai thác phục vụ du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh.

- Tham mưu thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách, thiết lập đường dây nóng tại các điểm du lịch trọng điểm.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tăng cường công tác thẩm định, phân loại, xếp hạng, công nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch đặc biệt là các dịp lễ hội, tháng cao điểm mùa du lịch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 12 hằng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch đặc biệt là các dự án đầu tư các khu du lịch mới, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, các dự án thuộc các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí mới, các dự án đầu tư phương tiện vận chuyển đường thủy và các loại hình du lịch mới để phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp phép đầu tư các dự án đầu tư du lịch.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư phát triển du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành trong việc thẩm định kinh phí hỗ trợ các dự án, chương trình đầu tư phát triển du lịch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

4. Sở Giao thông Vận tải

- Rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông đặc biệt là các tuyến đường đến các khu, điểm du lịch.

- Nghiên cứu tổ chức các tuyến vận tải khách công cộng đến các khu, điểm du lịch; cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và phục vụ khách du lịch; tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe, lái xuồng và nhân viên phục vụ; phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách du lịch khi tham gia giao thông.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển hoạt động vận tải gắn với phát triển du lịch. Triển khai các dự án giao thông trong đó ưu tiên phát triển các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch để vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo điều kiện cho phát triển du lịch.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Nội Vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến du lịch đảm bảo sự thống nhất, tập trung và không chồng chéo trong quản lý điều hành hoạt động du lịch. Xem xét, thẩm định trình thành lập Ban Quản lý khu du lịch Ba Bể.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững.

- Căn cứ Quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

8. Sở Công thương

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống gian lận thương mại, bán hàng giả, kém chất lượng, tăng giá hàng hóa, dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

- Tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản phẩm hàng hóa. Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức và tham gia các hội chợ, hội thảo, lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp cũng như các địa phương tới nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

9. Công an tỉnh

- Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là vào các dịp lễ hội lớn.

- Tăng cường công tác quản lý phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông, xuất bản các ấn phẩm, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động du lịch của tỉnh, tạo hình ảnh ấn tượng thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

11. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu, điểm du lịch.

- Tuyên truyền, vận động và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh lây lan qua con đường du lịch.

12. Vườn Quốc gia Ba Bể

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên, môi trường; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch bền vững.

- Triển khai cuộc vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn nghiên cứu tham mưu xây dựng phát triển thành phố Bắc Kạn trở thành thành phố du lịch của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tập trung đầu tư phát triển thị trấn Chợ Rã trở thành đô thị du lịch theo quy hoạch.

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch hành động, xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện. Chậm nhất ngày 20 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1240/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2014 về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!