Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 1231/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 04/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA CHÁY, NỔ, TAI NẠN, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 366/TTr-CSPCCC-P1 ngày 21 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY CHẾ

ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA CHÁY, NỔ, TAI NẠN, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền và thủ tục điều động lực lượng, phương tiện của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc điều động

1. Công tác điều động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Sử dụng mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên các hoạt động cứu người và tài sản.

2. Khi sự cố cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm điều hành, chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu; được quyền điều động lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp và báo ngay cho Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh qua số điện thoại 114 để kịp thời chi viện, ứng cứu.

3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi nhận được lệnh điều động phải nhanh chóng huy động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng thời khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

4. Đảm bảo sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng được điều động trong suốt quá trình tổ chức thực hiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó xác định rõ lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp trong từng hoạt động của quá trình triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Khi tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

6. Lực lượng, phương tiện được điều động để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo hoạt động tốt nhất theo các yêu cầu được đề ra.

7. Lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được điều động vào hoạt động trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

8. Công tác điều động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân đội và công an phải đảm bảo tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhưng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ giữa lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân. Quá trình phối hợp phải giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động phối hợp của lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 3. Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Cấp tỉnh

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn.

2. Cấp huyện

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn.

3. Cấp xã

a) Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan chỉ huy, điều hành: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn và các lực lượng có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Người phát hiện thấy cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tìm mọi biện pháp để cứu người, ngăn chặn cháy lan và chữa cháy.

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận được tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn hoặc nhận được lệnh điều động phải nhanh chóng đến nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác để kịp thời huy điều động lực lượng, phương tiện tham gia chi viện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trường hợp cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ngoài địa bàn được phân công quản lý thì sau khi nhận được tin báo phải bằng mọi cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn biết để xử lý, đồng thời báo cáo cấp trên của mình.

3. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan khác trên địa bàn tỉnh khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi xảy ra cháy có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nếu vượt quá khả năng của mình thì nhanh chóng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp, người đứng đầu cơ quan chủ quản cấp trên chỉ đạo giải quyết; trường hợp thật cần thiết thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp. Ủy ban nhân dân các địa phương giáp ranh phải xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Điều 5. Cơ chế và thẩm quyền điều động lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Trường hợp chỉ huy, chỉ đạo cao nhất tại hiện trường cháy, nổ là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thẩm quyền ra mệnh lệnh điều động: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lực lượng được điều động tham gia: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

2. Trường hợp chỉ huy cao nhất tại hiện trường cháy, nổ là lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

- Thẩm quyền ra mệnh lệnh điều động: Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

- Lực lượng được điều động tham gia: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Cổ phần Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Trường hợp chỉ huy cao nhất tại hiện trường cháy, nổ là chỉ huy đơn vị thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn.

- Thẩm quyền ra mệnh lệnh điều động: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn trực thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa.

- Lực lượng được điều động tham gia: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan, các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn quản lý.

4. Trường hợp chỉ huy cao nhất tại hiện trường cháy, nổ là Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

- Thẩm quyền ra mệnh lệnh điều động: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

- Lực lượng được điều động tham gia: Lực lượng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình.

5. Trường hợp cần điều động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình thì phải báo cho người lãnh đạo cấp trên có thẩm quyền điều động để quyết định. Sau khi điều động thì thông báo cho người có thẩm quyền quản lý lực lượng, phương tiện và tài sản đó biết.

6. Phương tiện được điều động: Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy và các loại phương tiện chuyên dùng khác.

Điều 6. Điều động lực lượng và phương tiện của quân đội, của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Người và phương tiện của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh khi không làm nhiệm vụ khẩn cấp đều có thể được điều động để phối hợp thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người chỉ huy đơn vị quân đội khi nhận được lệnh điều động lực lượng và phương tiện để phối hợp thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chấp hành ngay hoặc báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

2. Người và phương tiện của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh đều có thể được điều động để phối hợp thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trừ những tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các lực lượng được điều động tham gia phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Quân đội: Lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quy định của pháp luật tại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan quân đội khác đóng quân trên địa bàn tỉnh.

2. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Các Phòng nghiệp vụ và các Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực.

3. Công an tỉnh: Lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quy định của pháp luật tại các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công an tỉnh và các cơ quan công an khác đóng quân trên địa bàn tỉnh.

4. Lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ tại các khu dân cư từ cấp xã trở lên.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đang hoạt động và sinh sống trên địa bàn tỉnh có lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được trang bị theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quy định về phương tiện được điều động để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Phương tiện được điều động để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

a) Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới: Xe chữa cháy, xe cứu hộ, máy bơm chữa cháy,...

b) Phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng: Bình chữa cháy, lăng chữa cháy, vòi chữa cháy, đầu nối, hai chạc, ba chạc, thang cứu người, dây cứu người, ống tụt, đệm cứu người,...

c) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy: Xe múc, xe cẩu, xe nâng, xe chiếu sáng, xe chở nước, tàu, xuồng, ca nô,...

d) Các loại phương tiện chuyên dùng khác: Trang phục chữa cháy, mặt nạ phòng độc, phương tiện, dụng cụ phá dỡ, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc,...

2. Không điều động các loại xe sau đây để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

b) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

c) Xe hộ đê, xe đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

d) Đoàn xe có cảnh sát dẫn đường.

đ) Đoàn xe tang.

e) Các xe ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

2. Trong trường hợp tại nơi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chưa đến thì chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là người đứng đầu đơn vị, cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên.

3. Khi người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đến nơi xảy ra cháy, nổ thì người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu có trách nhiệm tham gia Ban Chỉ huy chữa cháy và chịu sự phân công của người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

4. Nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Điều động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu chữa cháy để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy.

c) Đề ra các yêu cầu về bảo đảm giao thông, trật tự.

d) Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và y tế.

đ) Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Tổ chức công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

g) Tổ chức thông tin về vụ cháy, nổ.

h) Đề xuất các yêu cầu khác phục vụ cho chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 10. Thủ tục huy động, điều động lực lượng, phương tiện và tài sản để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Việc điều động lực lượng, phương tiện và tài sản để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được thể hiện bằng lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy hoặc quyết định điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC13 và PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy); trường hợp khẩn cấp, lệnh huy động hoặc quyết định có thể bằng lời nói, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn bản.

2. Người ra lệnh bằng lời nói phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, đồng thời phải nêu rõ yêu cầu về người, phương tiện, tài sản cần huy động, điều động và thời gian, địa điểm tập kết.

Điều 11. Quy định xe ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được điều động phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Các xe, tàu và các phương tiện giao thông khác của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được sử dụng tín hiệu ưu tiên, quyền ưu tiên lưu thông và các quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

2. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy của cơ quan, tổ chức và cá nhân được điều động làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được hưởng quyền ưu tiên trong phạm vi khu vực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, được ưu tiên qua cầu, phà và được miễn phí lưu thông trên đường.

3. Người được điều động làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xuất trình lệnh điều động thì được ưu tiên đi trên các phương tiện giao thông và chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện giao thông hoặc những người có trách nhiệm liên quan giải quyết đi ngay trong thời gian sớm nhất. Người và phương tiện tham gia giao thông khi thấy tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên của phương tiện đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải nhanh chóng nhường đường.

4. Lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được lưu thông nhanh nhất.

Điều 12. Chế độ chính sách đối với người và phương tiện, tài sản được điều động để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Người được điều động tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

2. Phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được điều động để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp phương tiện, tài sản được huy động mà bị mất, bị hư hỏng; nhà, công trình bị phá dỡ theo quy định thì được bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí bồi thường được cấp từ ngân sách nhà nước.

Điều 13. Kinh phí thực hiện chế độ đối với người được điều động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy

1. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội

a) Quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người được điều động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC).

b) Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ trợ cấp đối với người được điều động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương hoặc bị chết (quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4, Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC).

2. Nguồn từ ngân sách nhà nước

a) Ngân sách Trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được điều động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xét hưởng chính sách thương binh, như thương binh quy định tại Điều 5 hoặc được công nhận là Liệt sỹ quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC.

b) Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với người có công với cách mạng.

3. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp

a) Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ cụ thể như sau:

- Đồng chi trả các chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC.

- Trợ cấp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC.

b) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ tại Điểm a Khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì kinh phí chi trả các chế độ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC được hạch toán vào chi phí hợp lý của đơn vị.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Việc thông tin liên lạc giữa các cấp, các ngành được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyến, hữu tuyến và bằng lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy hoặc quyết định điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từng bước hiện đại hóa công tác thông tin để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan đầu ngành được quy định tại Điều 7 của Quy chế này có trách nhiệm thực hiện rà soát, thống kê, bổ sung và điều chỉnh những thay đổi về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trong phạm vi quản lý để tổng hợp và báo cáo định kỳ về cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo đúng quy định. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (sơ kết, tổng kết), đột xuất về cơ quan cấp trên đúng quy định.

3. Các thông tin về sự cố cháy, nổ, tai nạn, sự cố thuộc phạm vi của cấp nào thì cấp đó phải báo cáo ngay bằng điện thoại trong thời gian sớm nhất hoặc bằng văn bản cho cơ quan chỉ đạo cấp trên và cơ quan chuyên trách chỉ đạo về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong không quá 24 giờ sau khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

4. Việc thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng về cháy, nổ, tai nạn, sự cố và kết quả chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo sự thống nhất và do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp chịu trách nhiệm công bố.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 15. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

1. Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn và chủ trì tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

2. Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều động lực lượng, phương tiện phù hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện công tác phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, rà soát và nắm chắc số lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy làm căn cứ xây dựng phương án điều động theo từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế của các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ theo các tình huống cơ bản có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

5. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa các sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Điều 16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền điều động theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

3. Định kỳ hàng năm, xây dựng kế hoạch hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các lực lượng khác khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các vùng biển và ven biển tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 18. Công an tỉnh

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng công an khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị luôn chủ động sẵn sàng ứng phó, tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.

3. Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và xử lý đúng theo pháp luật.

4. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 20. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán và cháy, nổ hóa chất độc hại.

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 21. Sở Giao thông Vận tải

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc. Khi có lệnh điều động, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy; tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trên sông và trên các luồng tuyến hàng hải, các công trình cầu, cống, đường, bến phà,...

2. Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo cơ chế và thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 22. Sở Y tế

1. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện của các đơn vị trực thuộc, khi có lệnh điều động của chỉ huy chữa cháy, huy động lực lượng y, bác sỹ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số thuốc cần thiết nhanh chóng đến hiện trường tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân vô danh, chưa được gia đình nhận dạng do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

3. Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời khi có nạn nhân.

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện việc mai táng các nạn nhân vô danh bị thiệt mạng do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra và có giải pháp vệ sinh làm sạch môi trường ở nơi xảy ra sự cố.

Điều 23. Sở Công thương

1. Khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện tới hiện trường. Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 24. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà xưởng, chung cư có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố sập đổ. Chỉ định tổ chức giám định chất lượng công trình thuộc phạm vi quản lý để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của sự cố tai nạn.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố khi có lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

Điều 25. Sở Du lịch

1. Chỉ đạo các khu du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, xây dựng nội quy, cảnh báo..., đồng thời phải có phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi có vụ việc xảy ra.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố khi có lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

Điều 26. Sở Văn hóa và Thể thao

1. Chỉ đạo các khu vui chơi giải trí thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, xây dựng nội quy, cảnh báo..., đồng thời phải có phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi có vụ việc xảy ra.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố khi có lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

Điều 27. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ các nguồn vốn của tỉnh cho các dự án, kế hoạch trong lĩnh vực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, Sở Tài chính đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ các nguồn vốn của tỉnh.

Điều 29. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban ngành liên quan thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, thiết lập và đảm bảo mạng thông tin liên lạc thông suốt nhằm phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, xử lý tình huống trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Đảm bảo thực hiện công tác thông tin chính xác kịp thời về các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các chủ trương, chính sách, mệnh lệnh, chỉ thị về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trung ương và tỉnh.

3. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thông tin di động khi thực hiện quy trình định vị thuê bao di động phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động.

Điều 31. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động tham gia cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu người bị nạn và khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

Điều 32. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

1. Đảm bảo an toàn điện cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và người dân khu vực xảy ra sự cố; khẩn trương khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

2. Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Điều 33. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong địa bàn các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu đối với các trường hợp cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý.

2. Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 34. Các sở, ban, ngành khác

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 35. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã

1. Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn để nhân dân biết và phòng tránh.

2. Xây dựng phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất cơ quan cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục.

4. Tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về số lượng và chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các tai nạn, sự cố, cháy, nổ xảy ra trên địa bàn và tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa bàn khác khi có yêu cầu.

5. Đầu tư ngân sách cho hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết, phù hợp cho các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của địa phương.

6. Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các quy định khác của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức có hành vi gây cản trở, không chấp hành theo lệnh điều động phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc lợi dụng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm (vào ngày 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện Quy chế cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh) theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế này. Định kỳ vào Quý I của năm kế tiếp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


536

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182