Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 20/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ XEN CÀI TRONG KHU DÂN CƯ, NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, NHÀ LIỀN KỀ, NHÀ CHO THUÊ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  31 tháng 8  năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Q

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ XEN CÀI TRONG KHU DÂN CƯ, NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, NHÀ LIỀN KỀ, NHÀ CHO THUÊ TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở, chủ hộ gia đình trong tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh phụ trách về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan và cá nhân, hộ gia đình là chủ sở hữu cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh (không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình, các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đồng thời, thực hiện quy định này nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy định này. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phát triển phù hợp với quy hoạch.

3. Kết quả thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong Quy định này là cơ sở để đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư và là căn cứ để xác định khu dân cư điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm chung của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ

1. Chủ động tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy,

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật trong việc chấp hành và thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, tai nạn, biện pháp phòng ngừa và kỹ năng thoát nạn.

2. Thường xuyên tự kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây cháy, nổ, tai nạn để khắc phục kịp thời, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn. Phối hợp với chủ cơ sở, hộ gia đình trong khu dân cư tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi cư trú, đồng thời tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sắp xếp, bảo quản tài sản, chất cháy và ngăn chặn cháy lan

1. Sắp xếp, bảo quản tài sản, hàng hóa theo từng loại, nhóm hàng gọn gàng, không cản trở lối đi, lối thoát nạn (hành lang, cầu thang, cửa ra vào…). Không để hàng hóa gần ổ cắm điện, công tắc, aptomat (cầu giao điện), thiết bị tiêu thụ điện và không treo trên dây điện. Hàng hóa dễ cháy phải bố trí trong khu vực riêng có vách ngăn hoặc phòng riêng.

2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (xăng, dầu, gas…) phải bố trí cách xa khu vực để hàng hóa và tách biệt với nơi ở, sinh hoạt.

3. Để xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy nổ và các phương tiện khác có chứa xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, không bố trí cản trở lối thoát nạn.

4. Không dự trữ xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), chất lỏng dễ cháy ở trong nhà; trường hợp cần thiết nên dự trữ số lượng tối thiểu đủ nhu cầu sử dụng và bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Điều 7. Trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ trong việc đảm bảo về lối thoát nạn

1. Đối với nhà có một lối thoát nạn (một cửa ra vào) thì cần phải mở thêm lối thoát nạn thứ hai để thoát ra khỏi ngôi nhà. Trên hành lang, lối thoát nạn không bố trí thiết bị, vật dụng, hàng hóa và các ống dẫn chất lỏng, chất khí dễ cháy.

2. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà sử dụng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, không sử dụng cầu thang xoắn ốc để thoát nạn. Lối thoát nạn từ cầu thang bộ tầng 01 bố trí thoát ra ngoài trực tiếp hoặc qua lối đi an toàn đủ chiều rộng cho người di chuyển thuận lợi.

3. Cửa ra vào nên sử dụng cửa bản lề (mở ra phía ngoài), hạn chế lắp cửa trượt, cửa cuốn; chìa khóa cửa nên sử dụng khác chủng loại với các chìa khóa khác, bố trí nơi để chìa khóa cửa; dụng cụ phá dỡ thông thường như: Búa, xà beng, kềm cộng lực… ở nơi dễ thấy, dễ lấy để mở cửa khi cần thiết.

4. Đối với nhà ở có ban công hoặc cửa sổ tiếp giáp với đường giao thông cần đảm bảo thông thoáng, trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt nên bố trí ô cửa để thoát nạn khi cần thiết. Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Nên có lối đi đủ rộng lên tầng mái và tính toán khả năng thoát nạn sang nhà liền kề.

Điều 8. Trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt

1. Không để hàng hóa, chất dễ cháy, nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.

2. Đối với bếp gas: Tắt bếp và đóng van bình gas khi không sử dụng; kiểm tra ống dẫn gas, van khóa, van an toàn kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình gas, bếp gas phải thông thoáng, cách xa các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

3. Đối với bếp điện: Cần bố trí dây dẫn điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt bảo vệ.

4. Đối với bếp dầu, bếp cồn: Không rót dầu, cồn vào bếp khi đang cháy, không dùng xăng làm nhiên liệu đốt thay thế dầu, cồn.

5. Tại khu vực thờ cúng: Vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy và khó cháy; đèn, bát hương, nến đặt chắc chắn trên mặt phẳng làm bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, tránh ngã đổ. Không thắp nhang, đèn khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà; khi đun nấu, đốt vàng mã phải cử người trông coi và phải che chắn tránh bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

6. Quản lý chặt chẽ không để trẻ em nghịch lửa.

Điều 9. Trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện

1. Hệ thống điện phải thiết kế, lắp đặt đảm bảo đủ công suất cho tất cả các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng ngắt, bảo vệ. Cầu dao, cầu chì, cầu dao tự động phải lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện.

2. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện cần tính toán tránh gây quá tải, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng ổ cắm hoặc cùng lúc.

3. Nên bố trí tách biệt hệ thống điện khu vực sản xuất, kinh doanh với các khu vực khác trong nhà. Kiểm tra tắt các thiết bị điện không sử dụng, khi đi ngủ, tắt cầu dao điện khi không có người ở nhà.

Điều 10. Trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, chủ hộ kinh doanh, chủ hộ nhà liền kề, chủ hộ nhà cho thuê trọ phải trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy

1. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ

a) Trang bị bình chữa cháy xách tay theo định mức quy định tại Điểm 5.1 Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

b) Có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp.

2. Đối với nhà liền kề phải trang bị ít nhất 01 bình bột chữa cháy loại 04kg.

3. Đối với nhà kho, cửa hàng, nhà ở kết hợp sản xuất phải trang bị dụng cụ chữa cháy thô sơ theo quy định tại Mục 11.1.3 Tiêu chuẩn Việt Nam 3890:2009.

4. Đối với các nhà nhiều tầng phải trang bị đèn chiếu sáng sự cố, thang dây để thoát nạn khi cần thiết.

5. Các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải để nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng và phải thường xuyên kiểm tra nhằm khắc phục kịp thời những hư hỏng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo Quy định này. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy định này.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, không có khả năng thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy thì hướng dẫn, tuyên truyền, vận động chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự nguyện thay đổi tính chất sử dụng của công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217