Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2299/BC-STP ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3552/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 1.

“Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Người tốt việc tốt”, “Xã văn hóa”, “Phường văn hóa”, “Thị trấn văn hóa”, “Trường học văn minh”, “Chợ văn minh” (sau đây gọi chung là các danh hiệu văn hóa) trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thành phố.”

2. Sửa đổi Chương II:

“Chương II. DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “KHU VỰC VĂN HÓA”, “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”, “ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “ THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”.”

3. Bổ sung Điều 5a.

“Điều 5a. Danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (sau đây gọi chung là “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”):

1. Tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

2. “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” còn phải đạt các tiêu chí:

a) Đảng bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh” hai năm liên tục trở lên;

b) Đạt ba nội dung (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).

3. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” thì điều kiện, thủ tục không được công nhận lại và thu hồi Giấy công nhận danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, kể từ năm công nhận, nếu vi phạm một trong các quy định sau:

a) Có 03 năm trong 05 năm Đảng bộ không đạt “Trong sạch, vững mạnh”;

b) Có 03 năm trong 05 năm không đạt 03 nội dung (Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).”

4. Sửa đổi Điều 19.

“Điều 19. Các chế độ hỗ trợ:

Hằng năm, ngân sách thành phố dành một phần kinh phí chi hỗ trợ “Xã văn hóa”, “Phường văn hóa”, “Thị trấn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa trên địa bàn.”

5. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 của Điều 20.

“Điều 20. Mẫu giấy công nhận:

“1. Giấy công nhận “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định mẫu thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Kinh phí in ấn Giấy công nhận:

a) Kinh phí in ấn Giấy công nhận “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã văn hóa”, “Phường văn hóa”, “Thị trấn văn hóa”, “Chợ văn minh” được sử dụng từ quỹ thi đua, khen thưởng của quận, huyện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 68 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; hoặc sử dụng kinh phí từ phong trào TDĐKXDĐSVH của địa phương được giao hằng năm;

b) Kinh phí in ấn Giấy công nhận “Trường học văn minh”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được sử dụng từ quỹ thi đua, khen thưởng của cấp ra quyết định công nhận danh hiệu theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 68 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2014, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- TT. UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.
HPhước

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249