Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 118/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2003 


 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới báo chí toàn quốc tại Công văn số 583/CP-VX ngày 16 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
Theo Thông báo số 3479/TB-BVHTT ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin về Danh mục các báo, tạp chí thuộc Bộ Công nghiệp được tiếp tục hoạt động và Quyết định số 60/GP-BVHTT ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về cấp Giấy phép hoạt động báo chí;
Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp (Công văn số 64/CV-BTS ngày 04 tháng 7 năm 2003);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạp chí Công nghiệp là cơ quan thông tin lý luận về khoa học, công nghệ và kinh tế công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Tạp chí hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Industrial Review of Vietnam; viết tắt: IRV;

Trụ sở chính: Số 54, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2. Tạp chí Công nghiệp có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ Công nghiệp về phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, khoa học, công nghệ và môi trường trong ngành công nghiệp;

2. Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng chế, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh hàng công nghiệp;

3. Tổ chức giới thiệu các vấn đề về lý luận, kinh nghiệm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đổi mới quản lý, kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại và các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của ngành;

4. Tổ chức phục vụ thông tin dưới các hình thức:

a) Xây dựng kho tư liệu tra cứu về tình hình phát triển công nghiệp của Bộ và các địa phương để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, công nghệ của ngành;

b) Xuất bản các ấn phẩm, sách và các báo cáo chuyên đề theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức các hội thảo khoa học, hội chợ, triển lãm, quảng cáo giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ và các sản phẩm mới.

5. Tổ chức nghiên cứu kinh tế, khoa học quản lý, khoa học, công nghệ và môi trường để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền;

6. Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của Tạp chí và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

7. Thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi thông tin khoa học, công nghệ, môi trường với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghiệp, gồm có.

1. Lãnh đạo:

a) Tổng biên tập,

b) Các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Tạp chí;

Phó Tổng biên tập giúp việc phụ trách từng lĩnh vực công tác do Tổng biên tập phân công;

Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Tổng biên tập, gồm có:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính,

b) Phòng Biên tập,

c) Phòng Xuất bản,

d) Phòng Chuyên đề,

Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp có trách nhiệm xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động; bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên của Tạp chí bảo đảm nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1426/QĐ-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư,
- Bộ Văn hoá-Thông tin,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 
  
 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/2003/QĐ-BCN ngày 07/07/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.022

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!