Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1173/QĐ-TLĐ năm 2011 về Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1173/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1173/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có Quy chế kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ phận giúp việc, Ban Tuyên giáo và các Ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Đoàn Chủ tịch (B/c);
- Ban Tuyên giáo TW (B/c);
- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành TW;
- Công đoàn Tổng CTy trực thuộc;
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hòa Bình

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1173 /QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Điều 1: Chế độ làm việc của Bộ phận giúp việc

1. Bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm việc dưới sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong chỉ đạo, tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn.

2. Trưởng Bộ phận giúp việc là đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối tư tưởng, văn hóa.

3. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Liên đoàn về các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn.

- Chuẩn bị dự thảo các tài liệu, văn bản, báo cáo, kết luận và chuẩn bị các kỳ họp của Tổng Liên đoàn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Bộ phận giúp việc gồm một số thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là đại diện của các Ban, đơn vị, có sự phân công nhiệm vụ, trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại lĩnh vực mình phụ trách.

5. Bộ phận giúp việc họp thường kỳ 03 tháng một lần do Trưởng Bộ phận triệu tập. Trong trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Các thành viên Bộ phận giúp việc có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

6. Bộ phận giúp việc chuẩn bị nội dung kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các Công đoàn ngành, địa phương.

7. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc sử dụng trong nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn. Ban Tuyên giáo có nhiệm vụ dự trù, đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 2: Thành phần và phân công nhiệm vụ

1. Bộ phận kiêm nhiệm

Gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban nữ công, Ban Chính sách pháp Luật, Viện công nhân và Công đoàn.

Các thành viên của Bộ phận kiêm nhiệm có nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn, báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Chuẩn bị nội dung kiểm tra, khảo sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chuẩn bị dự thảo các tài liệu và phục vụ các phiên họp của Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Bộ phận chuyên trách

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận giúp việc đặt tại Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, do đồng chí Trưởng Bộ phận và lãnh đạo Ban Tuyên giáo điều hành.

- Biên chế gồm 03 đồng chí nằm trong khung biên chế của Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tổng Liên đoàn.

- Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ phận giúp việc và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn về các biện pháp tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn.

+ Chuẩn bị tài liệu, dự thảo các công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình…của Bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn.

+ Chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Giúp Bộ phận giúp việc dự trù kinh phí cho các hoạt động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều 3: Chế độ báo cáo

1. Hằng quý, các thành viên bộ phận giúp việc báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Trưởng Bộ phận (qua Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn). Trưởng Bộ phận tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khi có yêu cầu.

2. Mỗi quý, Bộ phận giúp việc họp, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Bộ phận giúp việc xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm, tổng kết toàn khóa kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1173/QĐ-TLĐ năm 2011 về Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174