Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/2003/QĐ-UB về Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 115/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 31/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2003/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÓ THƯỞNG DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy phép số 2268/GP ngày 19 tháng 7 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép thành lập Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai;

Căn cứ Văn bản số 1706/BKH-QLDA ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lào Cai, Thủ trưởng các ngành liên quan và Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÓ THƯỞNG DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UB ngày 31/32003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

- Quy chế này chỉ áp dụng cho Điểm vui chơi giải trí có thưởng đặt trong Khách sạn của Công ty Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai (sau đây gọi tắt là Điểm vui chơi giải trí) dành riêng cho đối tượng qui định tại Điều 5 của Quy chế.

- Những hoạt động kinh doanh khác của Công ty Liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai không chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2.

Điểm vui chơi giải trí nêu tại Điều 1 của Quy chế là một khu vực riêng biệt được đặt trong Khách sạn hoặc trong khuôn viên của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai, được giám sát chặt chẽ, đảm bảo chỉ có các đối tượng quy định tại Điều 5 của Quy chế mới được phép chơi các trò chơi.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ.

Điều 3. Các loại hình vui chơi giải trí có thưởng sau đây được tổ chức tại Điểm vui chơi giải trí:

- Máy giật xèng;

- Máy chơi trò chơi Video;

- Bàn chơi Baccarat;

- Bàn chơi Blakịack;

- Bàn chơi Tai Sai;

Điều 4.

- Nội quy của Điểm vui chơi giải trí và thể lệ của các trò chơi được niêm yết công khai tại Điểm vui chơi giải trí.

- Người chơi phải triệt để tuân thủ Nội quy của Điểm vui chơi giải trí và thể lệ của các trò chơi.

- Những người cố tình vi phạm sẽ buộc phải rời khỏi Điểm vui chơi giải trí.

Điều 5.

Những người được phép chơi gồm:

- Người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên cơ trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên mang quốc tịch nước ngoài hoặc định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Điều 6.

Những người được phép vào Điểm vui chơi giải trí gồm:

- Người được phép chơi quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban giám sát và nhân viên quản lý của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai, nhân viên trực tiếp điều hành, phục vụ và bảo vệ tại Điểm vui chơi giải trí.

- Điểm vui chơi giải trí có cửa kiểm tra các thủ tục vào cửa để đảm bảo chỉ có những đối tượng qui định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này được phép ra vào Điểm vui chơi giải trí.

Điều 7.

Công chức của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc tham quan phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đồng ý hoặc giới thiệu mới được phép vào Điểm vui chơi giải trí.

Điều 8.

- Tất cả các đối tượng vào Điểm vui chơi giải trí đều phải qua thiết bị kiểm tra để xác định không mang theo: Chất nổ, cháy, vũ khí, hung khí; các thiết bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm và các dụng cụ, hành lý cá nhân khác có ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại Điểm vui chơi giải trí.

- Các đối tượng vào Điểm vui chơi giải trí phải gửi lại quầy gửi đồ tại cửa kiểm tra các vật dụng mang theo (nếu có) và được miễn phí.

Điều 9.

Nhân viên phục vụ, quản lý, điều hành và nhân viên bảo vệ làm việc tại Điểm vui chơi giải trí phải được Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai đào tạo về chuyên môn, có thái độ nghiêm túc, trung thực, được trang phục riêng, phải mang biển hiệu nhân viên có ảnh và ghi rõ chức danh, chức trách để phân biệt với các nhân viên khác của khách sạn.

Điều 10.

Điểm vui chơi giải trí có thể mở cửa phục vụ khách 24 giờ tất cả các ngày trong năm.

Điều 11.

- Người chơi tại Điểm vui chơi giải trí phải đổi "chíp" (xèng) - một loại thẻ tiền trung gian để chơi và nhận thưởng. "Chíp" (xèng) được sản xuất riêng, chống làm giả, phải đăng ký mẫu và nơi sản xuất "chíp" (xèng) tại Cơ quan Thuế và Công an..

- Việc đổi từ tiền nước ngoài ra "chíp" (xèng) để chơi hoặc đổi ngược lại và nhận thưởng được tiến hành tại bàn đổi tiền nằm trong Điểm vui chơi giải trí.

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng và quy trình luân chuyển "chíp" (xèng) trong Điểm vui chơi giải trí phải được đăng ký và có sự thống nhất với Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

- Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời các chứng từ pháp lý để đảm bảo sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan Tài chính và Ngân hàng tại Lào Cai.

Điều 12.

- Kết quả hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí có thưởng phải được hạch toán độc lập, dưới sự điều hành và quản lý của Ban Giám đốc Công ty liên doanh.

- Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền và/hoặc các ký hiệu được đảm bảo bằng tiền thắng cược. Các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi giao cho chủ quản bàn chơi, máy chơi hoặc người đại diện do Công ty quy định và chỉ được mở niêm phong vào một thời gian nhất định theo quy định của Công ty dưới sự giám sát của các thành viên Ban giám sát mở hòm (túi).

- Doanh thu của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng được xác định tại bàn chơi, máy chơi và được xác định trên cơ sở giá dịch vụ.

- Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai có trách nhiệm nộp các loại thuế áp dụng cho các hoạt động vui chơi giải trí có thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan Thuế kiểm soát doanh thu và tính thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 13.

- Người thắng cuộc được phép chuyển số tiền thưởng ra khỏi Việt Nam; việc chuyển tiền ra nước ngoài bao gồm cả tiền thưởng phải tuân thủ theo quy định của Quy chế quản lý ngoại hối hiện hành.

- Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ xác nhận số tiền thưởng cho người thắng cuộc và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra những chứng lý đó khi làm thủ tục cho người thắng cuộc chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.

Điều 14.

Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai phải bố trí các thiết bị theo dõi, ghi hình nhằm giám sát mọi hoạt động trong Điểm vui chơi giải trí trong suốt 24/24 giờ và lưu trữ các băng hình trong thời hạn theo quy định để có bằng chứng giúp cho việc xử lý kịp thời những hành vi gian lận, phạm pháp và bảo vệ an toàn cho khách hoặc để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra.

Điều 15.

Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai phải bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho khách trong suốt thời gian khách chơi tại Điểm vui chơi giải trí. Các nhân viên bảo vệ trong Điểm vui chơi giải trí phải được đào tạo nghiệp vụ và được đăng ký tại Công an thị xã Lào Cai.

Chương III

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16.

- Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này.

- Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai có thể bị đình chỉ có thời hạn hoặc vĩnh viễn các hoạt động vui chơi giải trí quy định tại Điều 3 của Quy chế. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những vi phạm các quy định của Quy chế này.

Điều 17.

Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai không được phép chuyển nhượng hoặc cho một pháp nhân hoặc thể nhân khác thuê địa điểm để tổ chức hoạt động vui chơi giải trí nêu trên.

Điều 18.

Hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí có thưởng của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai chịu sự giám sát và kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ công an, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điều 19.

Các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Bộ đội Biên phòng, Văn hóa - Thông tin, Thương mại - Du lịch, Tài chính - Vật giá, Thuế, Ngân hàng, Hải quan của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai thực hiện Quy chế này và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền. Nếu vượt quá quyền hạn phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 20.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vấn đề phát sinh, Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai và các ngành chức năng báo cáo và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành liên quan xem xét để bổ sung, điều chỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2003/QĐ-UB về Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.587

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53