Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 19/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2016)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Công văn số 1293/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Kế hoạch số 1390/KH-BVHTTDL ngày 25/4/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016;

Xét Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL, ngày 16/5/2016 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016).

(Kèm theo Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL, ngày 16/5/2016 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, UBND các huyện, thị xã thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ VĂN HOÁ,
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-SVHTTDL

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Công văn số 1293/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;

Thực hiện Kế hoạch số 1390/KH-BVHTTDL ngày 25/4/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Nội dung các hoạt động được tổ chức phải bám sát chủ đề và các thông điệp tuyên truyền theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng thời tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả tạo sự thu hút và sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng để nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh: (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện).

- Ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và các đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016.

2. Ban hành văn bản (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện).

Chỉ đạo Phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016

3. Tuyên truyền cổ động trực quan (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện).

- Thực hiện băng rôn và thay mới pa nô tuyên truyền ở các địa điểm trung tâm các huyện, thị xã, thành phố với nội dung:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

- In khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại các trụ sở xã, phường, thị trấn và trụ sở ban nhân dân ấp, khóm, khu phố với các nội dung:

+ Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

+ Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền.

4. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long).

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thực hiện phóng sự về bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, về hạnh phúc gia đình.

- Thực hiện đưa tin bài tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, ý nghĩa của bữa cơm gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên trang Báo Vĩnh Long phát hành ngày 28/6/2016 (Thứ ba).

5. Họp tập huấn chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc: (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND các xã: Vĩnh Xuân, Tân An Thạnh, Đông Bình, Trung Thành, Hiếu Nghĩa).

- Địa điểm: 05 xã: Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; Tân An Thạnh, huyện Bình Tân; Đông Bình, thị xã Bình Minh; Trung Thành, huyện Vũng Liêm; Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm.

- Thành phần: Lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể xã, ấp; tổ nhân dân tự quản và quần chúng nhân dân thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; hộ gia đình có người gây ra bạo lực gia đình hoặc hộ gia đình có nguy cơ gây bạo lực gia đình trên địa bàn của xã.

- Nội dung: Những kiến thức cơ bản về gia đình và công tác gia đình; những vấn đề cơ bản về Phòng, chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, Hôn nhân gia đình.

6. Hội thao Gia đình văn hoá: (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện).

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: Thi chạy tiếp sức, cầu lông, bóng bàn và các trò chơi dân gian: Nhảy bao, chuyền chanh, trò chơi tiếp sức.

- Đối tượng tham gia: Các Hộ gia đình văn hoá của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thể lệ: Ban tổ chức sẽ thông báo thể lệ hội thao và cơ cấu giải thưởng cho các đơn vị tham gia.

7. Hội thi nấu ăn: (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn viên chức, Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện).

- Chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

- Đối tượng tham gia: Đại diện Hộ gia đình văn hoá của các đơn vị: Thành phố Vĩnh Long; thị xã Bình Minh; các huyện: Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, Bình Tân; các sở, ban ngành, đoàn thể: Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh; Tỉnh đoàn (14 đội).

- Nội dung: Các đội tham dự thi sẽ tự chọn món ăn phù hợp với bữa cơm gia đình dành cho 10 người, được trình bày trên bàn ăn.

- Thể lệ: Ban tổ chức sẽ thông báo thể lệ hội thi và cơ cấu giải thưởng cho các đơn vị tham gia.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Tổng kinh phí thực hiện là 146.770.000 đồng (một trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng), từ nguồn kinh phí phong trào và sự nghiệp gia đình đã được phê duyệt năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch có chất lượng, hiệu quả, phù hợp.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long: Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện phóng sự về bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, về hạnh phúc gia đình phát trên sóng truyền hình.

3. Báo Vĩnh Long: Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa tin bài tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, ý nghĩa của bữa cơm gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên trang Báo Vĩnh Long phát hành ngày 28/6/2016 (ngày thứ ba).

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn viên chức, Tỉnh đoàn cử đại diện Hộ Gia đình văn hoá thuộc đơn vị tham gia hội thi nấu ăn.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động trên cơ sở kế hoạch cụ thể của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn treo khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại trụ sở xã, phường, thị trấn và trụ sở ban nhân dân ấp, khóm, khu phố theo hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Riêng UBND các huyện Vũng Liêm, Bình Tân, Trà Ôn và thị xã Bình Minh: Chỉ đạo các xã Vĩnh Xuân, Tân An Thạnh, Đông Bình, Trung Thành, Hiếu Nghĩa phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các cuộc họp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để cùng phối hợp giải quyết thông qua số điện thoại: 070 3822 585./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1112/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016) do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


656

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.167