Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 21/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNN ngày 4/10/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể việc đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn NTM của tỉnh, xét xã đạt chuẩn NTM năm 2013 họp ngày 08/4/2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 48/TTr-SNN&PTNT ngày 16/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, gồm: Đồng Thịnh, Đồng Quế, Nhạo Sơn (huyện Sông Lô); Đình Chu, Thái Hòa, Tử Du (huyện Lập Thạch); Hợp Thịnh, Đạo Tú, Vân Hội (huyện Tam Dương); Ngũ Kiên, Thượng Trưng, Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường); Liên Châu, Yên Đồng, Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc); Tân Phong, Tam Hợp (huyện Bình Xuyên); Nam Viêm (TX Phúc Yên), Hồ Sơn, Bồ Lý (huyện Tam Đảo).

Điều 2. Giao UBND các huyện, thành, thị và các xã có tên tại Điều 1 có trách nhiệm duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại theo quy định hiện hành.

Giao Sở Nông nghiệp&PTNT tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, tại mục c khoản 5 Điều 1 Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014, về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố theo quy định; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1106/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!