Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 110/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 09/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về
về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 22 hàng tháng về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ KH&ĐT;
- Như điều 3;
- L­ưu VP, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 09/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110 /QĐ- BXD ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

 

 

 

1

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ thường trực theo dõi, đề xuất biện pháp xử lý những ảnh hưởng do biến động của giá vật liệu xây dựng và bất động sản

Tổ thường trực

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Chỉ đạo triển khai chương trình cơ khí trọng điểm chế tạo thiết bị cho nhà máy xi măng, dự án chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện công suất 600MW. Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, năm 2011 sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và dành một phần cho xuất khẩu.

Vụ VLXD

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

3

Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng thuộc Bộ đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tích cực tham gia vào việc bình ổn thị trường; tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống phân phối, lưu thông các sản phẩm VLXD đặc biệt là xi măng, thép

Vụ VLXD

Vụ KHTC

Nhiệm vụ thường xuyên

4

Tiếp tục rà soát, ban hành Danh mục các các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng trong nước đã sản xuất được, đáp ứng yêu cầu chất lượng, thay thế hàng nhập khẩu và được ưu tiên sử dụng trong các dự án công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm VLXD tại các cảng nhập

Vụ VLXD

Vụ KHCN, Thanh tra XD

2011

5

Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng cường công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng ;

Vụ KHTC

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

6

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án có hiệu quả có khả năng hoàn thành trong năm 2011,2012.

Vụ KHTC

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Năm 2011

7

Theo dõi tiến độ, chất lượng, các vấn đề phát sinh đối với các dự án trọng điểm do Bộ làm chủ đầu tư và đề xuất hướng giải quyết

Vụ QLHĐXD

Vụ KHTC

Hàng tháng

II

 Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

 

 

 

1

 Nghiên cứu, xây dựng đề án Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

 Quý III/2011

2

Hoàn chỉnh Chương trình khung phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt

Cục PTĐT

Các Bộ, ngành và địa phương

Quý I/2011

3

Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, phát hiện những bất cập và nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị mới phải được xây dựng đồng bộ và kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Cục PTĐT

Cục QLN và các đơn vị liên quan

 Năm 2011

4

Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt đọng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 12 -13% trong năm 2011.

Vụ KHTC

Ban ĐMPTDN, Vụ TCCB

 Năm 2011

5

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ban ĐMPTDN

Vụ KHTC, Vụ TCCB

Năm 2011

III

Triển khai quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ

 

 

 

1

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2020

Vụ TCCB

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Quý II/2011

2

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình xây dựng ký túc xá cho sinh viên

Cục QLN&TTBĐS

Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

 

2.1

Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhà ở sinh viên đã và đang triển khai thuộc 28 địa phương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an

 

 

Năm 2011

2.2

Tổ chức sơ kết Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê giai đoạn 2009-2010:

 

 

Quý I năm 2011

2.3

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đôn đốc, kiểm tra tiến độ và chất lượng đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên thuộc 28 địa phương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an

 

 

Quý III năm 2011;

 

xây dựng kế hoạch ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 bổ sung cho các dự án nhà ở sinh viên để kết thúc Chương trình giai đoạn 2009-2010:

 

 

Quý III năm 2011

2.4

Hướng dẫn thực hiện quản lý vận hành các dự án nhà ở sinh viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

 

 

Quý IV năm 2011

2.5

Xây dựng, trình TTCP Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê giai đoạn 2011-2015

 

 

Quý II năm 2011

3

Tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành, tổ chức thẩm định, trình TTCP phê duyệt 05 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh và 08 đồ án quy hoạch xây dựng dọc các tuyến cao tốc

 

 

 

4

Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ phủ kín quy hoạch nông thôn mới theo Chương trình của Chính phủ; tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác quy hoạch xây dựng nông thôn.

Vụ KTQH

UBND các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan

Năm 2011

5

Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015

Học viện Đào tạo các bộ quản lý XD&ĐT

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Năm 2011 và các năm tiếp theo

IV

Bảo đảm an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và QĐ số 66/2009/QĐ-TTg của TTCP

Cục QLN&TTBĐS

Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương liên quan

 

1.1

Trình Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê:

 

 

Quý I năm 2011

1.2

hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong trình tự, thủ tục cho vay ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê

 

 

Quý I năm 2011

1.3

 Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các địa phương trọng điểm.

 

 

Quý III năm 2011

1.4

 Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đôn đốc, kiểm tra đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các địa phương trọng điểm

 

 

Quý III/2011

1.5

Nghiên cứu, trình Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê giai đoạn 2011-2015:

 

 

Quý IV năm 2011

2

Tiếp tục triển khai Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Cục QLN&TTBĐS

Bộ Tài Chính, Bộ KH&ĐT, các địa phương liên quan

Tháng 12/2011

2.1.

Phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ TC trình Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị:

 

 

Quý I năm 2011

2.2

Phối hợp với các Bộ: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng phát triển Việt Nam hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong trình tự, thủ tục cho vay ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị:;

 

 

Quý I năm 2011

2.3

 Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các địa phương trọng điểm

 

 

Quý II năm 2011

2.4

Tổ chức Đoàn công tác liên ngành đôn đốc, kiểm tra đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị tại các địa phương trọng điểm:

 

 

 Quý III năm 2011

2.5

Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2011-2015

 

 

Quý IV năm 2011

3

Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2; hoàn thành cơ bản tôn nền và đắp bờ bao các dự án cụm, tuyến dân cư

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, Ngành và địa phương có liên quan

Tháng 12/2011

4

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng CP: Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo còn lại theo Đề án phê duyệt của các địa phương.

Cục QLN&TTBĐS

Các Bộ, Ngành và địa phương có liên quan

Tháng 12/2011

V

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môI trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 

 

 

1

Hoàn thành, trình TTCP Đề án Nghiên cứu phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến dổi khí hậu

Cục PTĐT

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Tháng 12/2011

2

Nghiên cứu, xây dựng Đề án Hỗ trợ nâng cao điều kiện an toàn nhà ở trọng khu vực thường xuyên có lũ lụt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Cục QLN&TTBĐS

Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Ngân hàng CSXH, UBND các tỉnh miền Trung

Tháng 4/2011

3

Nghiên cứu các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, các công trình hạ tầng xã hội cho các xã trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai

Viện KTQHĐT&NT

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Tháng 12/2011

4

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chống thất thu, thất thoát nước tại các đô thị; Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; xây dựng quy hoạch hệ thống thoát nước, nước thải

 

 

 

4.1

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp và thoát nước tại các đô thị.

Cục Hạ tầng kỹ thuật

UBND các tỉnh, thành phố

 

4.2

Hoàn thành dự thảo, trình Chính phủ Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành.

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin&TT, Bộ Công thương

Tháng 9/2011

4.3

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy hoạch về cấp nước, thoát nước, quy hoạch chất thải rắn của các Vùng kinh tế trọng điểm.

Cục Hạ tầng kỹ thuật

UBND các tỉnh, thành phố

Năm 2011

4.4

Lập Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại

VIAP, VIWASSEN

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Quý II/2011

4.5

Lập Quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải của các đô thị, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ - Đáy và sông Đồng Nai.

VIAP

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Quý IV/2011

4.6

Lập Quy hoạch quản lý chất thảI rắn cho vùng thuộc lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ - Đáy và sông Đồng Nai.

VIAP, ĐH Kiến trúc Hà Nội

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Quý IV/2011

VI

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cảI cáh hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng

 

 

 

1

Xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng các văn bản QPPL năm 2011

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Năm 2011

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, quản lý đối với việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình

 

 

 

2.1.

 Hoàn thành Dự thảo Luật đô thị

Cục PTĐT

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Tháng 12/2011

2.2.

 Hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

Cục PTĐT

Các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan

Tháng 6/2011

2.3.

Hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

Thanh tra xây dựng

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ

Năm 2011

2.4

Hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về giấy phép xâyd ựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng

Vụ HĐXD

Các Cục, Vụ và đơn vị liên quan

Quý IV/2011

2.5

Hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế cho Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP

Cục Giám định

Các Cục, Vụ và đơn vị liên quan

Quý IV/2011

2.6

Hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ạông sản

Cục QLN&TTBĐS

Các Cục, Vụ và đơn vị liên quan

Tháng 6/2011

3

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý chi phí xây dựng công trình và hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí xây dựng.

Vụ KTXD

Viện KTXD và các đơn vị liên quan

Năm 2011

4

Nâng cao năng lực quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Vụ KTXD

Vụ QLHĐXD và các đơn vị liên quan

Năm 2011

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Vụ KTXD

Viện KTXD và các đơn vị liên quan

Hàng quý

6

Tiếp tục xác định các chỉ tiêu đánh giá thị trường BĐS, định giá BĐS thống nhất từ TW đến địa phương

Cục QLN&TTBĐS

Cạc Cục, Vụ, đơn vị liên quan

Năm 2011

7

Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới

Cục PTĐT

Cục QLN TTBĐS; TTXD và các đơn vị có liên quan

Năm 2011

8

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất sinh doanh và đầu tư phát triển

Tổ Đề án 30 VP Bộ

Các đơn vị liên quan

Năm 2011

VII

Về tổ chức thực hiện

 

 

 

 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Cục, Vụ và đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tình hình thực hiện về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng

Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/QĐ-BXD ngày 26/01/2011 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.030

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!