Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 11/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 8612/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Năm 2010 là năm cuối cùng triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 -2010 và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX.

Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 sẽ là điều kiện tiên quyết cho thành công của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo 2011 - 2015. Trong bối cảnh tình hình kinh tế của cả nước và thành phố đang có đấu hiệu hồi phục và phát triển theo chiều hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tăng khá so với năm 2008; tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa, dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao; thu chi ngân sách đạt khá so với dự toán; đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, giải ngân vốn có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa, thể thao... tiếp tục có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng của quận tiếp tục được cải thiện, một số công trình giao thông huyết mạch của thành phố như: cầu và đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chà Và, cầu Chữ Y đã phát huy tác dụng, góp phần tạo sự lưu thoát, thúc đẩy kinh tế quận 8 phát triển; công tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng có tiến bộ; chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những thuận lợi như đã nêu trên, Ủy ban nhân dân quận xác định năm 2010 các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn; những phức tạp phát sinh do suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với những khó khăn trong nước và của thành phố sẽ tác động không nhỏ đến tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của quận.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 khóa IX, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010 là tiếp tục phát huy thành quả của năm qua về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng cường công tác quản lý đô thị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 8; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 8 về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận 8 lần thứ IX, chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, chương trình cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và 5 năm 2006 - 2010; Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện, cân đối và bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại - công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2010.

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 5.256,620 tỷ đồng, tăng 15%.

- Doanh thu thương mại - dịch vụ: 32.445 tỷ đồng, tăng 25%.

- Kim ngạch xuất khẩu: 60 triệu USD, tăng 10%.

Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường trên cơ sở đánh giá những kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kinh tế trong năm 2009, tham mưu Ủy ban nhân dân quận đề ra biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn theo từng thời kỳ; triển khai thực hiện Đề án thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận 8 (giai đoạn 2009 - 2010, định hướng đến năm 2020); triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn quận 8 (giai đoạn 2009 - 2015); hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu để nâng cao chất lượng và hiệu quả cạnh tranh; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu thầu các chợ trên địa bàn quận; thông qua hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận 8, tạo mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thị trường, chính sách kinh tế; tăng cường và nâng cao chất lượng đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền; gắn phát triển kinh tế với tăng cường các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh.

Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp các ngành chức năng quận tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá, nhất là đối với lương thực, thực phẩm; kiểm tra việc đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất - kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để trục lợi với người tiêu dùng; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo cho các cơ sở sản xuất của quận phát triển.

Trưởng Trạm Thú y quận 8 chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh động vật, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm về chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật trái phép; giải quyết có hiệu quả các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn, phấn đấu không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

2. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính và ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2010.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu: 450 tỷ đồng, tăng 15,10%.

- Tổng chi cân đối ngân sách: 302,294 tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản đề nghị thành phố: 881,693 tỷ đồng, tăng 334,28%.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 8 chủ trì phối hợp với Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Phấn đấu thực hiện thu vượt dự toán phấn đấu đã được Ủy ban nhân dân quận giao tại Quyết định số 8612/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009.

- Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chú trọng khai thác nguồn thu mới, chống gian lận thương mại, trốn thuế. Tăng cường các biện pháp giảm nợ đọng thuế; điều chỉnh mức điều tiết thuế đối các khu vực thu chưa hợp lý, hoàn chỉnh lập bộ và triển khai thu thuế nhà đất sau khi đã kê khai lại…

- Rà soát, xác định và phân loại bộ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc thu nộp thuế vào ngân sách kịp thời; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

- Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường tổng kết, đánh giá công tác ủy nhiệm thu thuế, đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ, không để phát sinh tiêu cực. Hoàn chỉnh chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thu thuế.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Giao nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công khai dự toán ngân sách năm 2010 theo đúng quy định.

- Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2010 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của quận; chuẩn bị tốt nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách tiền lương, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bố trí dự phòng ngân sách từ 2 - 5% tổng chi để chủ động ứng phó với thiên tai và xử lý những nhiệm vụ phát sinh theo quy định.

- Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2010 theo quyết định giao vốn của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hoàn tất báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2009 trình ngành chức năng thành phố phê duyệt.

- Hoàn tất các thủ tục và tiến hành tổ chức bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư để tạo vốn xây dựng các công trình trọng điểm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo kế hoạch, nhất là hạ tầng kỹ thuật giao thông.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chống lãng phí và thực hành tiết kiệm đã ban hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn công tác quản lý tài chính, ngân sách, nghiệp vụ kế toán cho lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn vị và phường.

3. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật; chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp đô thị; khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường sinh thái, tiến tới xây dựng một đô thị văn minh hiện đại.

a) Về quản lý đô thị:

- Quản lý, cập nhật quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000 16 phường, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư trên địa bàn. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phù hợp với quy hoạch chung, lập mới quy hoạch chi tiết hẻm 16 phường; lập quy hoạch chi tiết 1/500 đường Bến Bình Đông dọc theo kênh Tàu Hủ. Tổ chức quản lý tốt quy hoạch sau khi được công bố (triển khai cắm mốc trên thực địa) và công khai quy hoạch cho người dân biết để thực hiện theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác chỉnh sửa số nhà theo kế hoạch. Tăng cường năng lực thẩm định, khảo sát thiết kế công trình công cộng, cấp phép xây dựng. Thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng, duy tu nâng cấp đường và hẻm công cộng, kiểm tra quản lý chất lượng công trình. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu nhà của Nhà nước.

- Thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch theo kế hoạch, trong đó phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2010 hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần trên và ven kênh đối với dự án chỉnh trang Rạch Ụ Cây; từng bước thực hiện các dự án khu vực Bờ Đông Rạch Xóm Củi, dự án khu chỉnh trang Ba Tơ - Phạm Thế Hiển, dự án khu Đồng Diều.

- Nâng cấp, mở rộng các trục đường hiện hữu kết hợp xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cấp thoát nước, công trình chống ngập. Chuẩn bị tốt kế hoạch, xây dựng hoàn chỉnh phương án, công tác chuẩn bị đầu tư công trình phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2010. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Phấn đấu trong năm 2010:

+ Đối với nguồn vốn phân cấp: hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 10 trường học, 3 Trạm Y tế, 3 trụ sở phường và Nhà Văn hóa phường 2.

+ Đối với nguồn vốn ngân sách tập trung: hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 trường học; khởi công mới 5 trường học (trong đó có 4 trường được xây dựng trên các kho có quyết định thu hồi: Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Tiểu học Vạn Nguyên, Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự và Trường Trung học phổ thông phường 13); các Trạm Y tế phường 4, 2, 13, 14; xây dựng mới Cầu Rạch Cát, nâng cấp đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ Cầu Nhị Thiên Đường đến Cầu Rạch Ông), đường Cao Lỗ; nâng cấp đường Bình Đăng.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép và trái phép theo quy định. Thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, không để tái lấn chiếm sau giải tỏa. Chủ động xây dựng các kế hoạch phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 phối hợp Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Thanh tra Xây dựng quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch và trình duyệt quy hoạch theo đúng quy định, hoàn tất các quy hoạch phát triển ngành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận và thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý đô thị, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án nhà ở xã hội. Tăng cường thu hút đầu tư các dự án thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 từ nay đến năm 2015.

- Mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ kỹ thuật xây dựng.

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quận kể cả về tiến độ và chất lượng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các vi phạm, nếu vượt quá thẩm quyền đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Điện lực Chợ Lớn tiến hành làm gọn mạng lưới đường dây thông tin, cáp quang điện thoại trên địa bàn quận 8.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và phường hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 8 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý, các quỹ đất hiện do các Hợp tác xã đang quản lý, xây dựng danh mục quỹ đất, kế hoạch công bố quỹ đất, đấu giá đất, kêu gọi đầu tư; tăng cường các biện pháp quản lý đất công, quản lý hệ thống kho tàng đã được thành phố thu hồi giao cho quận quản lý, quản lý các dự án trên địa bàn, phục vụ hiệu quả chương trình chỉnh trang đô thị.

Chánh Thanh tra Xây dựng quận 8 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tập trung củng cố lực lượng Thanh tra Xây dựng từ quận đến phường; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những người không đảm bảo về phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ.

- Tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp san lấp lấn chiếm đất công, kênh rạch; xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Rà soát những hồ sơ đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính, có kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về các mặt trật tự lòng lề đường, môi trường, mỹ quan đô thị.

Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung phấn đấu thực hiện các công trình đã được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn thành phố phân cấp cho quận.

- Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công tác chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán khối lượng, giải ngân vốn đầu tư để tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

- Chỉ đạo tập trung rà soát công tác thanh - quyết toán các công trình do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8 làm chủ đầu tư, báo cáo kết quả dự án giải tỏa, đền bù và tái định cư đúng quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được thành phố và quận giao theo quy định, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn Nhà nước, rà soát lại và nâng cao năng lực của chủ đầu tư, chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém, làm chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo. Tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định, kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng để chấn chỉnh, chống thất thoát và khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư, điều chuyển vốn các công trình, dự án không có khả năng triển khai cho các công trình, dự án quan trọng, đủ điều kiện thực hiện.

Trưởng Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận 8 tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phấn đấu hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án chỉnh trang Rạch Ụ Cây theo kế hoạch; hoàn thành công tác hiệp thương, di dời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đối với dự án chỉnh trang khu vực Bờ Bắc Kênh đôi, dự án khu vực Bờ Đông Rạch Xóm Củi, dự án khu chỉnh trang Ba Tơ - Phạm Thế Hiển, dự án khu Đồng Diều; tổ chức tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Hoàn tất các thủ tục chuyển đổi theo đúng Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy trình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh, chăm sóc công viên cây xanh, nạo vét cống rãnh, vận chuyển rác.

- Thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, về công tác tái bố trí định cư do Ủy ban nhân dân quận giao.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận rà soát, xử lý những tồn tại và tiếp tục triển khai thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

- Rà soát, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà do Nhà nước trực tiếp quản lý.

b) Tài nguyên và môi trường:

- Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong quản lý đất đai, thường xuyên rà soát các dự án đã giao đất, cho thuê đất, đất do Hợp tác xã quản lý, xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đảm bảo khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu nâng tỷ lệ đất được khai thác và sử dụng hiệu quả trên 95%. Giải quyết kịp thời các loại hồ sơ theo yêu cầu của nhân dân, phấn đấu giải quyết 4.573 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 cấp quận và 16 phường. Giải quyết 100% yêu cầu về thông tin, thế chấp và xóa thế chấp, công tác đo đạc và trích lục hồ sơ kỹ thuật.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường của cộng đồng. Tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường của địa phương, phối hợp kiểm tra, kiểm soát các nguồn nước thải ra sông, công tác xử lý chất thải công nghiệp, rác thải y tế, vệ sinh đô thị. Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường trên 50%; thu gom và đưa xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn môi trường: 80%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý: 60%, xử lý 90% nước thải và 100% rác thải y tế; xử lý nghiêm các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%; vận động trên 80% hộ dân ký kết hợp đồng đổ rác; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch: 98%.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8:

- Củng cố tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận.

- Tiếp tục rà soát, cải tiến, hợp lý hóa và tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận 8 theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế Quyết định số 54/2007/QĐ- UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, hoàn tất việc cắm mốc và xây dựng, triển khai phương án sử dụng các khu đất công. Kiên quyết thu hồi đất đã giao đối với những chủ đầu tư không có khả năng thực hiện hoặc kéo dài thời gian so quy định của pháp luật. Chủ động tạo quỹ đất từ việc quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất, chỉnh trang đô thị để có quỹ đất xây dựng các công trình cấp thiết.

- Triển khai có hiệu quả việc thu phí bảo vệ môi trường theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm về môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường của các đơn vị sản xuất trên địa bàn quận; chỉ đạo thực hiện Hội thi Môi trường xanh năm 2010; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân hành động “vì đường phố không rác”; tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn, kịp thời phát hiện sai sót và đề xuất chấn chỉnh.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống chi tiết cho những vùng trọng điểm, vùng xung yếu, các khu vực nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch, đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra thiên tai, lụt, bão trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, y tế, giáo dục, thể dục thể thao tương xứng với tốc độ phát triển chung của quận. Khắc phục các tiêu cực và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; giải quyết có hiệu quả an sinh xã hội.

a) Văn hóa - thông tin - thể thao:

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm. Phấn đấu năm 2010:

+ 100% khu phố tiên tiến năm 2009 (đạt 3 năm) đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, phấn đấu có 55 khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”.

+ 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 85% số hộ đăng ký đạt 6 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

+ Vận động 100% công sở đăng ký và 100% đơn vị đạt chuẩn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn” và có 80% đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa” trên tổng số đơn vị tham gia.

+ Phấn đấu có 02 phường đạt chuẩn “Phường văn hóa”, có 01 chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”.

- Trên lĩnh vực sự nghiệp thể thao, phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng nhằm tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” để thu hút đông đảo lực lượng tham gia dưới nhiều hình thức sinh động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, tăng cường thể chất của nhân dân. Phấn đấu nâng tỷ lệ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 25% dân số. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư hoạt động thể thao, đổi mới đào tạo vận động viên trẻ có chất lượng, tham gia thi đấu đầy đủ các bộ môn cấp thành phố và đạt được thành tích cao hơn.

- Trên lĩnh vực sự nghiệp văn hóa - thông tin, thực hiện tốt các nội dung cổ động trực quan, thông tin lưu động, thời sự triển lãm phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị của quận. Nâng cao chất lượng các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân, phát triển về số lượng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, văn hóa văn nghệ. Đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động văn hóa cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa thể thao phường. Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ văn hóa thông tin. Tổ chức đạt kết quả các Hội thi cấp quận và tham gia Hội thi, hội diễn cấp thành phố.

- Trên lĩnh vực sự nghiệp Nhà thiếu nhi, tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, nhân cách, thể chất, hoạt động vui chơi giải trí, học tập và phát triển năng khiếu bằng những loại hình phù hợp, nâng chất các loại hình hoạt động hấp dẫn để thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, phối hợp Hội đồng Đội tổ chức các chương trình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Tập trung củng cố và hình thành các câu lạc bộ đội nhóm mới.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 làm đầu mối phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu nhi quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Triển khai quy hoạch phát triển ngành đến năm 2010, tập trung thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến phường; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, xây dựng và công bố quy hoạch các ngành nghề dịch vụ văn hóa sau khi được phê duyệt.

- Tập trung nguồn lực xây dựng các phường 2, 3, 8, 9 đạt tiêu chuẩn “phường văn hóa” theo tiêu chí đã được thành phố đã ban hành. Tổ chức sơ tổng kết và nhân rộng các điển hình về xây dựng đơn vị, phường, khu phố, chợ văn hóa. Kế hoạch hóa hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật phù hợp với nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện xây dựng: “Phường lành mạnh không có tội phạm ẩn náu” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quản lý tốt các cơ sở hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao trên địa bàn.

- Thực hiện có hiệu quả “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” với 04 nội dung chính: chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn, giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố.

- Củng cố hoạt động các hội thể thao quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của các câu lạc bộ thể thao. Xây dựng lực lượng các môn thể thao, đào tạo nguồn năng khiếu. Xây dựng phong trào thể thao thu hút sự tham gia của đơn vị cơ sở và nhân dân ở địa bàn dân cư. Hướng dẫn hoạt động, phong trào văn hóa thông tin - thể dục thể thao cho cơ sở.

Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn quận, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình độ vận động viên năng khiếu và thành tích thi đấu; mở rộng chương trình đưa võ thuật vào trường học sau khi làm điểm 4 trường đạt kết quả tốt.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng tập trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước..., phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; phối hợp các ngành có liên quan chủ động tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ động và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, cổ động trực quan. Tập trung công tác xã hội hóa trong hoạt động ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động lớn do quận và thành phố phát động, như thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng chống dịch cúm gia cầm...; có kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.

Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận 8 phối hợp với các ngành chức năng triển khai tổ chức hướng dẫn năng khiếu, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đối tượng thiếu nhi theo kế hoạch đã xây dựng.

b) Xã hội - Xóa đói giảm nghèo:

- Tăng cường quản lý về lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, triển khai quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 8.000 người, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quyết định 156 về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ bị ảnh hưởng do các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2015, phấn đấu vận động quỹ xóa đói giảm nghèo của quận: 2 tỷ đồng, hỗ trợ nâng thu nhập cho 1.600 hộ vượt mức thu nhập 8 triệu đồng/người/năm, đưa ra khỏi chương trình 700 hộ thu nhập 12 triệu đồng/người/năm.

- Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, chống dột, chống ngập cho dân nghèo. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện hồi gia, hạn chế thấp nhất số người tái nghiện.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức hòa giải kịp thời các vụ tranh chấp lao động. Khuyến khích phát triển các tổ chức tạo việc làm tại địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp.

- Thực hiện chính sách ưu đãi và vận động xã hội chăm lo cho diện chính sách, người nghèo, bố trí ngân sách và vận động nhân dân đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo hàng năm. Thực hiện chính sách xã hội về hỗ trợ tài chính, hỗ trợ học nghề, tự tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp qua điều tra, khảo sát nhu cầu của nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá để hỗ trợ đúng mục tiêu và có hiệu quả, nâng cao vai trò của Tổ tự quản xóa đói giảm nghèo.

c) Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ đề năm học 2009 - 2010 “Sống có trách nhiệm”, xây dựng “môi trường học thân thiện, học sinh học tích cực”. Tiếp tục đưa nội dung giảng dạy lịch sử địa phương vào chương trình phổ thông.

- Tiếp tục phát triển quy mô và chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học: tăng tỷ lệ huy động nhà trẻ: 25%, mẫu giáo: 70% đến lớp, trẻ 5 tuổi: 95%. Tăng hiệu suất đào tạo, giảm lưu ban, bỏ học. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi tiểu học: 100%, đúng độ tuổi trung học cơ sở: 90%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học: 99,8%, trung học cơ sở: 90%.

- Tăng cường trang bị cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa. Phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia: Trường Mầm non 19/5, Mầm non Bông Sen, nâng tổng số có 5 trường đạt chuẩn.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành năm 2010.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010”. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Giáo dục, Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục các phường, quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của các trường.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục; giảm tải hợp lý nội dung, chương trình phù hợp lứa tuổi; đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh và giáo viên; chống lưu ban, bỏ học; tạo cơ hội cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đi học; quan tâm đúng mức công tác hướng nghiệp cho học sinh. Tạo điều kiện thành lập các trường ngoài công lập đủ tiêu chuẩn.

d) Y tế:

Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đồng thời xã hội hóa một cách phù hợp để huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mở rộng dịch vụ y tế chất lượng cao. Quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách dân số,

kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰, giảm tỷ lệ chết trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 3,5%, tiêm chủng 7 loại vaccin cho trẻ dưới 1 tuổi trên 95%, tiếp cận quản lý trên 80% người nhiễm HIV/AIDS.

Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp Bệnh viện quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc y tế cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế, tập trung đào tạo chuyên sâu, từng bước áp dụng kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh, mở rộng qui mô và chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, hạn chế tiêu cực của hệ thống y dược, y tế tư nhân. Tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế từ các dự án chăm sóc, điều trị, phòng ngừa lây lan HIV/AIDS; phát triển vùng đô thị và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.

- Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh ngay từ đầu các mùa dịch; tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, kịp thời ngăn chặn các loại bệnh có nguy cơ bộc phát thành dịch, như sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch cúm A/H1N1.

- Phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra về vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 8 phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới Trạm Y tế phường 4, 2, 13, 14.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 phối hợp Phòng Y tế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu về sức khỏe và y tế.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc người nhiễm.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tổ chức triển khai và tăng cường kiểm tra, không để dịch bệnh bùng phát.

5. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự công cộng, an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng của thành phố.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động phòng chống ma túy, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia kiềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. Đảm bảo an toàn giao thông, giám sát tốt các tuyến đường có mật độ giao thông cao, hạn chế ùn tắc giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương. Phấn đấu giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra phá án hình sự: 65%; giảm 10% số vụ tai nạn giao thông, giảm 5% số vụ cháy nổ.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp mạnh, kiên quyết kiềm chế gia tăng người nghiện ma túy, tệ nạn mại dâm. Gắn các hoạt động các tổ chức đoàn thể xã hội, nhất là tổ chức thanh niên với việc tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ngay tại địa bàn. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ để hạn chế phát sinh tệ nạn.

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chú trọng kết hợp củng cố an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao. Tổ chức huấn luyện hội thao quốc phòng, công tác phòng thủ sát với thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phấn đấu nằm trong tốp 10 ở Hội thao quốc phòng thành phố.

- Tiếp tục xây dựng cơ quan Quân sự quận - phường và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phấn đấu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 2% trở lên so với tổng dân số của quận. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự nam công dân tuổi 17 đúng luật, đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận và phường; mỗi phường tuyển chọn 03 thanh niên đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội. Tỷ lệ đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ 100%. Tỷ lệ dân quân tự vệ được huấn luyện trên 98%. Tỷ lệ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên đạt 100%. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, đảm bảo 100% đối tượng được bồi dưỡng.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, hội thao quốc phòng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội trong tình hình mới. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh, kinh tế, đối ngoại nhân dân.

- Tăng cường công tác nắm chắc mọi diễn biến tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị đảm bảo chỉ tiêu yêu cầu.

- Duy trì tốt chế độ giao ban giữa lực lượng Công an và Quân sự theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2010 và tham gia Hội thao quốc phòng thành phố, phấn đấu nâng hạng trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2010.

Trưởng Công an quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Duy trì tốt chế độ giao ban giữa 02 lực lượng Công an - Quân sự.

- Giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng đại, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với chương trình xã hội khác, sử dụng đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm. Tiếp tục giữ vững các địa bàn, tụ điểm phức tạp đã được chuyển hóa, không để tái phức tạp trở lại. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng Bảo vệ dân phố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

- Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, mở đợt tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm trước, trong và sau Tết Dương lịch 2010, Nguyên đán, bảo vệ an toàn tuyệt đối kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010) và các ngày lễ lớn trong năm 2010, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm.

- Tiếp tục phối hợp với Tiểu đoàn 4 Cảnh sát cơ động Công an thành phố tăng cường tuần tra, chốt chặn chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy phường 6, 12, 14, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân; phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát động nhân dân không tham gia, không chứa chấp, không tiếp tay cho bọn tội phạm ma túy.

- Tiếp tục chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng đội ngũ lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tiêu cực, kéo giảm sai phạm kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an xuống dưới 1%. Xây dựng kế hoạch phát huy hiệu quả hoạt động lực lượng Bảo vệ dân phố.

- Tăng cường công tác nắm tình hình các điểm nóng về khiếu kiện liên quan đến việc đền bù, giải tỏa; tình hình các dự án liên doanh, các công ty có 100% vốn nước ngoài để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành chức năng chủ động giải quyết, xử lý, ngăn chặn ngay từ cơ sở không để phát sinh khiếu kiện, đình công, lãn công phức tạp, lây lan, kéo dài...

- Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao.

- Tổ chức tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tăng cường xử phạt và xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự giao thông và trật tự đô thị.

6. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều hành quản lý Nhà nước ở cả cấp quận và phường; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết tốt các chính sách xã hội để tạo động lực mới, động viên sức dân tham gia xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc xử lý các công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai, thực hiện đúng quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân, tranh chấp khiếu kiện ngay từ cấp cơ sở, không để kéo dài hoặc phát sinh phức tạp.

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị, kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ được giao. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và cán bộ, công chức.

Tổ chức tổng kết Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, cải cách hành chính - chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình giai đoạn tiếp theo một cách hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng - chống tham nhũng các cấp, các cơ quan, đơn vị, coi trọng công tác tự kiểm tra, kết hợp thanh kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện công tác thanh kiểm tra, điều tra, xử lý kiên quyết các vụ tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ nhân dân, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra việc thực thi chức trách công vụ của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thời giờ làm việc của cán bộ, công chức.

- Đổi mới các khâu của công tác cán bộ, xây dựng các quy chế, quy định cụ thể về tăng cường công tác quản lý cán bộ, bổ sung hoàn chỉnh quy chế hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Thực hiện việc phân cấp gắn với quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan.

- Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện tinh giảm biên chế, tự chủ về tài chính và biên chế đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan và trong các doanh nghiệp nhà nước, Pháp lệnh Dân chủ ở phường - xã.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp tục nghiên cứu ứng dụng và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn quận 8.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2009 và phát động thi đua năm 2010 (tháng 1/2010).

Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Làm tốt công tác quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề Luật sư trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” với 04 nội dung chính: chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn, giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông bằng các biện pháp như tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động lớn của thành phố .

- Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

- Tham mưu củng cố tổ chức và hoạt động Hội Luật gia quận có hiệu quả.

- Rà soát nội dung và hình thức văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản và quy định không còn phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc.

- Theo dõi, hỗ trợ thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn quận.

Chánh Thanh tra quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai cho các đơn vị và 16 phường có chương trình hành động cụ thể về chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm ngăn ngừa và hạn chế các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường công tác tiếp dân, hạn chế đơn tồn đọng.

- Chú trọng và phát huy hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và xét khiếu tố, công vụ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8:

- Tăng cường theo dõi công tác tiếp dân, kéo giảm đơn tồn đọng.

- Tham mưu cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; nghiên cứu, xây dựng Đề án giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở.

- Xây dựng và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình “Một cửa điện tử” của Ủy ban nhân dân thành phố; chuyển đổi từ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

Chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được Ủy ban nhân dân quận 8 giao theo kế hoạch năm 2010; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc quận thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

8. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2010.

Các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường được phân công, căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan; cần chủ động xác định kế hoạch, nội dung cụ thể, tiến độ công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất... để tổ chức thực hiện; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố liên quan; có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện có hiệu quả và kịp thời.

Hàng tháng, các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp giao ban các đơn vị thuộc khối mình phụ trách để kiểm điểm, đánh giá kết quả đã làm được và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2010 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17