Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa - năm tài chính 2016, do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

Số hiệu: 1091/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN LANG CHÁNH - NĂM TÀI CHÍNH 2016 DO TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài; căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ thông báo ngày 18 tháng 01 năm 2016 của tổ chức Tầm nhìn thế giới về ngân sách tài trợ cho các chương trình, dự án của tổ chức Tầm nhìn Thế giới trong năm tài chính 2016 tại Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 10/TTr-SNgV ngày 23 tháng 3 năm 2016; của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Lang Chánh - năm tài chính 2016, do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ, với những nội dung chính sau:

1. Tên chương trình: Chương trình Phát triển vùng huyện Lang Chánh-năm tài chính 2016.

2. Cơ quan thực hiện:

- Phía địa phương: UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

- Phía nhà tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam.

3. Địa điểm thực hiện: Tại 07 xã, thị trấn: Thị trấn Lang Chánh, xã Đồng Lương, xã Quang Hiến, xã Tân Phúc, xã Trí Nang, xã Lâm Phú, xã Giao An thuộc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa..

4. Nguồn tài trợ: Tổ chức Tầm nhìn thế giới Thụy Sỹ.

5. Mục tiêu của chương trình: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em nghèo trong cộng đồng tại 7 xã, thị trấn thông qua thực hiện 05 dự án thành phần: Dự án Phát triển sinh kế bền vững, dự án Giáo dục, dự án Y tế, dự án Nâng cao năng lực và dự án Quan hệ Bảo trợ.

6. Các hoạt động chính của chương trình:

(Kế hoạch hoạt động và chi tiết kinh phí chương trình ban hành kèm theo Quyết định này).

7. Kinh phí chương trình năm tài chính 2016 do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ: 505.014 USD (Năm trăm linh năm nghìn, không trăm mười bốn USD).

Điều 2. Vật tư, hàng hóa nhập khẩu hoặc mua trong nước từ nguồn tiền viện trợ của dự án được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT theo các Quy định hiện hành.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới phân công trách nhiệm các bên liên quan; chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện và các xã dự án triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo các xã có dự án đóng góp kinh phí, vật tư đối ứng và công lao động tham gia dự án theo cam kết với tổ chức tài trợ.

- Chịu trách nhiệm về quản lý chương trình trên địa bàn huyện; thực hiện các Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ theo đúng Nghị định số: 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, đm bảo kinh phí của dự án được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án lên UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo Quy định hiện hành.

2. Giao các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế quản lý dự án theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời, hỗ trợ Ban Quản lý chương trình huyện Lang Chánh thực hiện dự án theo Quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- UB Công tác PCP NN (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
- Tổ chức TNTG;
- Lưu: VT, THKH (Hà 02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2016 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN LANG CHÁNH
(Kèm theo Quyết địn
h số 1091/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Mã hoạt động

Tên hoạt động

Quý thực hiện

Chỉ số

Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

Chtiêu cả năm

Ngân sách

Đóng góp của địa phương

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao an sinh trẻ em đặc biệt là các trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình trmột cách bn vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN SINH K BN VỮNG

V183827

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu dự án

Cải thiện sinh kế bền vng cho các hộ gia đình có trẻ, đặc biệt các hộ có trẻ dễ bị tổn thương tại vùng dự án

 

% Hộ gia đình tự chủ ứng phó an ninh lương thực

 

0,5

$

131.419

$

12.960

 

 

 

% Tỷ lệ hộ nghèo gim hàng năm

 

 

 

 

 

 

Kết quả 1.1

Nâng cao năng suất sn lượng của các mùa vụ được đa dạng hóa cho người dân địa phương

 

S kg thóc (hoặc lương thực quy thóc) trung bình trên đầu người

0

10

$

30.600

$

8.160

Đu ra 1.1.1

Các mô hình trng trọt, phục tráng rừng luồng được duy trì và nhân rộng

 

1) Số mô hình đưc nhân rộng

1

1

$

23.400

$

7.300

 

 

 

2) Số mô hình với năng sut cao được nhân rộng

0

1

 

 

 

 

Hoạt động 1.1.1.2

Tập huấn cho người dân về canh tác lúa bền vững Thâm canh lúa bền vng) cho người dân thôn Sơn Thủy, Tân Sơn xã Tân Phúc; thôn Mc, Quắc xã Đồng Lương; thôn Ảng, Bang xã Quang Hiến; Trô, Bắc Nặm xã Giao An ($150/lớp x 8 lớp =$1,200)

Quý (Q) 1, Q3

số người dân được tập huấn v thâm canh lúa bn vững

120

240

$

1.200

$

300

Hoạt động 1.1.1.3

Htrợ một phn đầu vào nông nghiệp (bao gồm mô hình lúa bền vững) tạo thu nhập ngn ngày cho các hộ nghèo nhất có trẻ chyếu dưới 5 tuổi tại thôn Sơn Thy, Tân Sơn xã Tân Phúc; thôn Mốc, Quắc xã Đồng Lương; thôn Ảng, Bang xã Quang Hiển; Trô, Bc Nặm xã Giao An ($30/1 hộ x 240 hộ = $7,200)

Q1, Q3

số Hộ dân được hỗ trợ đầu vào để áp dụng kiến thức về thâm canh lúa bền vững

120

240

$

7.200

$

1.500

Hoạt động 1.1.1.4

Hỗ trngười dân địa phương làm sáng kiến cộng đồng về xây dựng hệ thng kênh mương... ($ 5000/1 sáng kiến mương thủy lợi x 5 sáng kiến = $ 15,000)

Q1, 2

số ha được tưới thêm

2

5

$

15.000

$

5.500

Đu ra 1.1.2

Mô hình vườn rau dinh dưỡng của thành viên câu lạc bộ Dinh dưỡng được nhân rộng

 

Shộ của câu lạc bộ dinh dưỡng có vườn rau dinh dưỡng

150

250

$

7.200

$

860

Hoạt động 1.1.2.1

Tập huấn kiến thức, kỹ thuật làm vườn rau dinh dưỡng (Rau xanh, củ cải, sắn dây, gấc, lạc, đậu....) cho người dân tại thôn Sơn Thủy, Tân Thành, Tân Cương, Tân Biên xã Tân Phúc, thôn Thung, Xuốm, Cui, Mốc xã Đồng Lương, thôn Chiền Nang xã Giao An; thôn Bang, Chiếu, Bàn xã Quang Hiến; thôn Cy, Vìn xã Trí Nang; thôn Ngày, Pi, Tiên xã Lâm Phú (150/1 lớp x 16 lớp = $2,400)

Q1, Q2

S thành viên trong câu lạc bộ dinh dưỡng được tập huấn về làm vườn rau dinh dưỡng

240

480

$

2.400

$

300

Hoạt động 1.1.2.3

Hỗ trợ một phần đầu vào đ cho người dân để nhân rộng mô hình vườn rau dinh dưỡng tại thôn Sơn Thủy, Tân Thành, Tân Cương, Tân Biên xã Tân Phúc; thôn Thung, Xuốm, Cui, Mốc xã Đồng Lương; thôn Chiềng Nang xã Giao An; thôn Bang, Chiếu, Bàn xã Quang Hiến; thôn Cy, Vìn xã Trí Nang; thôn Ngày, Pi, Tiên xã Lâm Phú ($10 hộ x 480 hộ =$4,800)

Q1, Q2

SHộ là thành viên câu lạc bộ dinh dưng được hỗ trợ đầu vào để áp dụng kiến thức về vườn rau dinh dưng

240

480

$

4.800

$

560

Kết quả 1.2

Cải thiện và mrộng chăn nuôi gia súc gia cm tại các hộ gia đình có trẻ, đặc biệt các hộ có trẻ dễ bị tổn thương

 

1) S gia súc trung bình/hộ

0

1

$

29.428

$

4.300

 

 

 

2) S gia cm trung bình/hộ

0

5

 

 

 

 

Đầu ra 1.2.1

Các mô hình chăn nuôi hiệu quả được duy trì và nhân rộng

 

số hộ áp dụng mô hình chăn nuôi

25

50

$

25.268

$

3.800

Hoạt động 1.2.1.2

Hỗ trxử lý chất thải trong chăn nuôi và vệ sinh môi trường (nuôi giun quế, làm phân vi sinh, làm bếp tiết kiệm ci,) tại xã Đông Lương; xã Trí Nang; xã Lâm Phú. ($50/hộ x 150 hộ = $7,500 + 301 $ giám sát)

Q3

số hộ làm phân vi sinh

số hộ nuôi giun quế

số có bếp tiết kiệm ci

0

150

$

7.800

$

1.000

Hoạt động 1.2.1.4

Tập huấn nâng cao kiến thc cho người dân về chăn nuôi gia súc, gia cầm Tân Sơn, Tân Bình, Tân Thủy, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Biên xã Tân Phúc; Chiềng khạt, Quên, Thung xã Đông Lương; Cháo, Nà Đang xã Lâm Phú; Ang, Trô, Bắc Nặm xã Giao An; Vìn, Hắc, Cy, Năng Cát xã Trí Nang ($150/1 lp x 18 lớp = $2,700)

Q2, 3

Sngười dân có kiến thức về chăn nuôi gia súc, gia cầm

180

360

$

2.700

$

300

Hoạt động 1.2.1.5

Hỗ trợ một phần đầu vào cho người dân để nhân rộng mô hình trong chăn nuôi (trâu, bò lợn, gà, vịt, chim bồ câu...) cho các hộ nghèo nht tại các xã Tân Phúc; Trí Nang, Giao An, Đồng Lương (20 trẻ đặc biệt khó khăn gia đình bò/ trâu ging x 400 $ = 8,000$: 50 hộ heo ging x 100$ = 5.000 $; 28 hộ gà chim giống = 2480 $)

Q1; Q2; Q3; Q4

số hộ có tr, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương được hỗ trợ con giống

60

120

$

14.768

$

2.500

Kết quả 1.2.2

Các nhóm dịch vụ thú y địa phương được củng cố và duy trì

 

S thôn có nm dịch vụ thú y cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng

1

3

$

4.160

$

500

Hoạt động 1.2.2.2

Tập huấn cho giảng viên nguồn, thành viên nhóm thú y cơ sở về thú y thôn bản về chăn nuôi thú y và thú y cơ s và cách hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm tín dụng tự quản về làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, cách sơ cấp cứu ($800/lớp x 2 lớp = $1,600)

Q2

S thành viên nhóm kinh doanh và cán bộ thú y cơ được tập huấn về thú y

35

35

$

1.600

$

200

Hoạt động 1.2.2.3

Tập huấn về phòng trừ dịch bệnh gia súc gia cầm cho người dân/thành viên trong nhóm tín dụng tự quản, khách hàng tài chính vi mô tại thôn Tân Sơn, Tân Bình, n Thy, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Biên xã Tân Phúc; Chiềng khạt, Quên, Thung xã Đông Lương; Cháo, Nà Đang xã Lâm Phú, Ang, Trô, Bắc Nặm xã Giao An, Vìn, Hc, Cy, Năng Cát, xã Trí Năng ($160/1 lớp x 16 lớp = $2,560)

Q1;Q2;Q3;Q4

Sngười dân được tập hun vphòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm

300

180

$

2.560

$

300

Kết qu 1.3

Đa dạng hóa nguồn thu nhập và tăng cường kết nối thị trường cho các sn phẩm của ngưi nghèo

 

% hộ gia đình đa dạng hóa thu nhập

0

0

$

45.083

$

500

Đầu ra 1.3.1

Sản phẩm nông/lâm nghiệp/thng của người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp được kết nối thị trường

 

Số sản phẩm được tăng cường kết nối thị trường

0

1

$

1.100

$

200

Hoạt động 1.3.1.4

Quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Q4

Ssản phẩm được tăng cường kết ni thị trường

1

2

$

500

$

100

Hoạt động 1.3.1.5

Hội thảo đánh giá các can thiệp của dự án

Q2,Q3

số hội tho được tổ chức

1

2

$

600

$

100

Đầu ra 1.3.2

Tiếp cận dịch vụ tín dụng tiết kiệm của các hộ nghèo đặc biệt các hộ có trẻ em đưc tăng cường

 

1) Số hộ gửi tiết kiệm trong nhóm tín dụng tiết kiệm tự quản

30

90

$

34.260

$

-

 

 

 

2) số hộ vay vốn từ quỹ quay vòng của nm tiết kiệm tự qun

15

45

 

 

 

 

 

 

 

3) Số hộ vay vn từ quỹ quay vòng của Ban Tài chính Vi mô

200

400

 

 

 

 

Hoạt động 1.3.2.1

Cung cấp vốn cho Ban Tài chính Vi mô

Q1

số người dân được tiếp cận với nguồn vốn

200

400

$

30.000

$

-

Hoạt động 1.3.2.2

Tập huấn/truyền thông (bởi nhóm giảng viên nguồn) về tiết kiệm và tín dụng tự quản cho các tổ nhóm dựa vào cộng đồng (nm kinh doanh, nhóm tín dụng, câu lạc bộ dinh dưng...($150/1 lớp x 20 lớp = $3,000)

Q1, Q3

số người dân được tập huấn về tiết kiệm tín dụng tự quản

450

600

$

3.000

$

-

Hoạt động 1.3.2.4

Thiết lập (10 nhóm mới) và htrợ quản lý, giám sát (53 nhóm đang hoạt động) nhóm (tiết kiệm & tín dụng tự quản) ($20/nhóm x 63nhóm = $1,260)

Q1;Q2;Q3;Q4

Snhóm được thành lập

snhóm được hỗ trợ

63

63

$

1.260

$

-

Đầu ra 1.3.3

Đào tạo nghkhởi nghiệp cho trẻ 15-18 tui ngoài trường học (mộc/may/làm đầu/sửa chữa xe máy...)

 

1) Số tr 13 - 18/ ngoài trường học được đào tạo nghề

20

40

$

9.723

$

300

Hoạt động 1.3.3.3

Htrợ đào tạo nghề (trong nông nghiệp, phi nông nghiệp) cho thanh thiếu niên ngoài trường học (133 USD/học viên x 40 học viên = 5,3200 USD)

Q1;Q2;Q3;Q4

số trẻ từ 15-18 tuổi ngoài trường học được htrợ một phần trang thiết bị ban đầu để khởi nghiệp

15

15

$

5.890

$

200

Hoạt động 1.3.3.4

Tập huấn khi nghiệp cho thanh thiếu niên/tổ chức hội thảo chia sẻ

Q1;Q2;Q3;Q4

Strẻ từ 15-18 tuổi ngoài trường học được đào tạo nghề

20

40

$

3.233

$

-

Hoạt động 1.3.3.6

Giám sát hỗ trợ thực hành nghề/khởi nghiệp của thanh thiếu niên

Q1;Q2;Q3;Q4

số hoạt động giám sát được thực hiện

1

1

$

600

$

100

Kết qu 90

Chi phí qun lý và hành chính

 

 

 

 

$

9.864

 

 

Đầu ra 90.01

Chi phí hành chính

 

 

 

 

$

9.864

 

 

Hoạt động 90.01.01

Lương và phụ cấp cho cán bộ dự án, cán bộ kỹ thuật quản lý cụm Chương trình Phát triển vùng

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

6.249

 

 

Hoạt động 90.01.01

Xây dựng năng lực cho nhân viên

Q2;Q4

 

 

 

$

560

 

 

Hoạt động 90.01.01

Đi li cho nhân viên, điều phối viên quốc gia

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

144

 

 

Hoạt động 90.01.01

Văn phòng phẩm (giấy in, sách bút, bàn ghế…)

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

240

 

 

Hoạt động 90.01.01

Vệ sinh văn phòng

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

260

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện và xăng n máy phát điện

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

250

 

 

Đầu ra 95

IPC (Chi phí gián tiếp)

 

 

 

 

$

16.444

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

673

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

8.834

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

5.852

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.085

 

 

 

Tng cộng dự án Sinh kế bền vững

 

 

 

 

$

131.419

$

12.960

Dự án Giáo Dục

V183824

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu D án

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, đặc biệt là trdễ bị tổn thương

 

% tr em (trai và gái và Bo tr) độ tuổi 11 (Sau khi hoàn thành lp 5) biết đọc hiểu thiết thc

0

1

$

91.602

$

10.630

 

 

 

Những điểm mạnh về nguồn lực và bối cnh sống-học tập và làm việc được trẻ 12-18 tuổi báo cáo

0

0

 

 

 

 

Kết qu 2.1

Nâng cao kiến thức và k năng chăm sóc phát trin trcho phụ huynh, giáo viên tại các điểm trường lẻ

 

% giáo viên áp dụng phương pháp lấy trlàm trung tâm vào giảng dy

0

2

$

18.500

$

3.000

 

 

 

% trẻ em (trai, gái và bo trợ) sẵn sàng đến trường (vào lớp 1)

0

1

 

 

 

 

Đầu ra 2.1.1

Nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc phát triển trcho phụ huynh (PH), giáo viên (GV) tại các điểm trường lẻ

 

Số GV trình diễn tốt đặc trưng của chương trình giáo dục mầm non

0

25

$

4.000

$

400

 

 

 

Số Ban Giáo viên-Phụ huynh (GV-PH) tại các trường mm non hoạt động hiệu quả.

0

2

 

 

 

 

Hoạt động 2.1.1.1

Cng cố, nâng cao năng lực mạng lưới Chăm sóc và Phát triển trẻ (Thiết lập mới 3 Ban Phụ huynh giáo viêntập huấn cho 21 hướng dẫn viên 8 chđề chăm sóc trẻ) ($1,000/ khóa 21 cộng tác viên x 1 khóa = $1,000)

0

số ban được thiết lập và duy trì

3

5

$

1.000

 

100

Hoạt động 2.1.1.2

Tổ chức họp phản hồi/sinh hoạt định kỳ của Ban Phụ huynh-Giáo viên((lập kế hoạch năm, họp định kỳ, hướng dẫn các buổi sinh hoạt câu lạc bộ dinh dưỡng,...) ($300/cuộc họp x 4 = $1,200)

0

số cuộc họp được tchức

2

4

$

1.200

$

100

Hoạt động 2.1.1.3

Tập hun chăm sóc trẻ mầm non (ngôn ngữ, thchất, tình cảm xã hội), kỹ năng mềm cho 24 giáo viên và tổ chức tập huấn lại cho 30 giáo viên mầm non chủ yếu tại các khu lẻ (30 giáo viên x 1 lớp x 30$ = 1,200$; 30 giáo viên x 3 lớp x 200$/1 lớp = 600$)

0

số giáo viên được tập hun

54

54

$

1.800

$

200

Đầu ra 2.1.2

Ci thiện điều kiện dạy học và chăm sóc trtại các đim trường l

 

số sáng kiến cộng đồng được thc hiện bi Ban PH-GV

2

5

$

14.500

$

2.600

Hoạt động 2.12.1

Hỗ trợ các Ban phụ huynh giáo viên, ban phát trin thôn và ban quản lý xã thực hiện sáng kiến cộng đồng (cứng: $ 4,800; Hỗ trợ: - MN Trí nang (khu En): Làm nhà vệ sinh cho trẻ

Q2

Sáng kiến cứng được hỗ trợ

1

1

$

4.700

 

1.000

Hoạt động 2.1.2.2

Hỗ trợ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ yếu tại các điểm trường lẻ cho Mm non (MN) Trí Nang (khu En), Giao An (khu Chiềng Nang), MN Tân Phúc (Tân Phong) và MN Lâm Phú (khu Ngày) $1,200/khu lẻ x 4 khu lẻ = $4,800)

Q1

số điểm trường lẻ được hỗ trợ đồ dùng dạy học

4

4

$

4.800

 

800

Hoạt động 2.1.2.3

Htrợ Ban Phụ huynh-Giáo viên, ban phát triển thôn, ban quản lý xã thực hiện các sáng kiến mềm (trang trí phòng học, tường rào, thi bé thông minh) tại các khu lcủa trường mầm non Lâm Phú, Đồng Lương, Giao an và Trí Nang

Q2, Q3

số sáng kiến mềm được hỗ trợ

0

4

$

5.000

 

800

Kết quả 2.2

Nâng cao khả năng đọc hiểu thiết thực cho tr em dưới 11 tuổi

 

% giáo viên áp dụng phương pháp Học tập Tích cực (ALM) trong giảng dạy

0

3,0

$

29.766

$

6.130

 

 

 

% học sinh tiu học có kết quả học tập đọc hiểu thiết thực tăng lên

0

1,5

 

 

 

 

Đu ra 2.2.1

Tăng cường áp dụng phương pháp học tập tích cực cho giáo viên tiểu học tại các đim trường l

 

Số giáo viên trình nêu được phương pháp dạy học ly học sinh làm trung tâm

0

42

$

2.816

$

250

Hoạt động 2.2.1.1

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Ban giám sát các trường hc (chú trọng điểm trường lẻ) Tại trường tiểu học Lâm Phú, Giao An, Trí Nang và Tân Phúc 1,2 ($8160/lớp cho 20 giáo viên x 1 lớp = $ 816)

Q1

số giáo viên được tập huấn

20

20

$

816

 

100

Hoạt động 2.2.1.2

Htrợ giáo viên nguồn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học tại các điểm trường lẻ (tiểu học Lâm Phú, Giao An, Trí Nang và Tân Phúc 1, 2) (lớp x 500$/1 lớp = 1500$)

Q2

số giáo viên được tập hun (nam; nữ)

30(14;16)

30(14;16)

 

1.500

 

100

Hoạt động 2.2.1.4

Tổ chức đo k năng đọc hiểu thiết thực cho trẻ ... tui theo định kỳ hàng năm với sự tham gia của mạng lưới giáo dục, ban phát triển thôn, ban quản lý xã…

Q3

Strẻ em tham gia khảo sát

 

220

$

500

 

50

Đầu ra 2.2.2

Tăng cường sự tham gia của trẻ, gia đình và xã hội trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương

 

SBan phụ huynh giáo viên hoạt động hiệu qu

3

3

$

14.250

$

4.100

Hoạt động 2.2.2.1

Thành lập và duy trì hoạt động 4 câu lạc bộ trẻ em và Ban Phụ huynh-Giáo viên với sự tham gia của ban phát triển thôn, ban quản lý xã (lập kế hoạch, họp định kỳ, hướng dẫn các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) trẻ em,...) ($300/câu lạc bộ x 4 =$1,200)

0

Sban phụ huynh học sinh và câu lạc bộ đọc sách thôn bản được thiết lập và duy trì

4

4

$

1.200

 

200

Hoạt động 2.2.2.2

Tập huấn cho Ban giáo viên phụ huynh, ban phát trin thôn bản, và ban quản lý xã về các chủ đề: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ/ Cách thiết lp góc học tập, thời gian biểu cho trẻ tại nhà/ Kỹ năng điều hành, duy trì nhóm đọc sách thôn bản, kỹ năng làm việc với trẻ em, cách tổ chức trò chơi; Quyền và nghĩa vụ của trẻ em; Chính sách bảo vệ trẻ em ...(20 thành viên)

Q2

S thành viên ban giáo viên học sinh được tập huấn

20

20

$

700

 

100

Hoạt động 2.2.2.3

Htrợ ban phụ huynh giáo viên, ban phát trin thôn, ban quản lý xã tổ chức các hoạt động đọc hiểu thiết thực thư viện cho tr (giáo viên đọc ch cho trẻ, trẻ đọc sách cho trẻ, trẻ kể chuyện theo sách; nhà trường tổ chức ngày hội sách, giới thiệu sách mới, quyên góp sách ....) (160 buổi sinh hoạt đọc hiểu x $30 = $ 4,800)

Q2

Số buổi sinh hoạt được tổ chức

80

160

$

3.800

 

1000

Hoạt động 2.2.2.4

Cung cp sách và các phương tiện hỗ trợ việc đọc cho các câu lạc bộ đọc sách thôn bản (thôn Giàng, Bàn, Tân phong, Bc Nặm) ($500/ câu lạc bộ x 4 = $ 2,000)

Q1

số câu lạc bộ được hỗ trợ

4

4

$

2.000

 

300

Hoạt động 2.2.2.5

Htrợ Ban Phụ huynh-Giáo viên, ban phát triển thôn, ban quản lý xã tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em (1/6) ($650/xã x 7 xã = $4,550), Tuần lễ giáo dục toàn cầu $2,000

Q3

Strẻ em tham gia các hoạt động vui chơi

 

2.600

$

6.550

 

2500

Đầu ra 2.2.3

Cải thiện điu kiện dạy và học cơ bản tại các đim trường l thông qua các sáng kiến cộng đng (SKCĐ)

 

số sáng kiến cộng đồng được thực hiện bi các Ban GV-PH

2

4

$

12.700

$

1.780

Hoạt động 2.2.3.1

Hỗ trợ các trang thiết bị dạy và học cho các điểm trường lẻ (khu Tân Cương, Tân Thành, Buốc và Giàng) ($1,500/khu lẻ x 4 = $6,000)

Q1, Q2

số khu lẻ được hỗ trợ đồ dùng dạy học

4

4

$

6.000

$

480

Hoạt động 2.2.3.2

Hỗ trợ Ban phụ huynh giáo viên, ban phát triển thôn và ban quản lý xã thực hiện các sáng kiến cộng đồng cứng và mềm tại các điểm trường lẻ. Sáng kiến cứng: $4,600.

- Tiểu học Tân Phúc: Nâng cấp nhà vệ sinh khu Tân Lập. Sáng kiến mềm: $2,100

- Tân Phúc 2 (khu Tân Cương, Trí Nang (Giàng): Quang Hiến (Khu Giàng): trang trí lớp học

Q2, 3

số Sáng kiến được htrợ

1

4

$

6.700

$

1.300

Kết qu 2.3

Nâng cao kỹ năng sống, giá trị sống và hướng nghiệp cho trẻ 12-18 tuổi trong và ngoài nhà trưng

 

% trẻ em trong câu lạc bộ hoạt động hiệu quả

0

0

$

23.190

$

1.500

Đầu ra 2.3.1

Tăng cường sự tham gia của trẻ vào các hoạt động phát trin

 

số dự án nhỏ do trẻ khi xướng và thực hiện

3

5

$

7.990

$

-

Hoạt động 2.3.1.1

Trẻ nòng cốt tham gia lập kế hoạch năm của chương trình phát triển vùng

($50/xã x 7 = $350)

Q3

Strẻ em tham gia lập kế hoạch năm

 

84(40; 42; 42; 43)

$

350

 

 

Hoạt động 2.3.1.2

Trẻ thiết kế, thực hiện và giám sát các sự kiện với sự hỗ trợ tối thiểu của người lớn $500/dự án x 5 = $2,500

Q1, Q4

số dự án được thực hiện bởi trẻ em

3

5

$

2.500

 

 

Hoạt động 2.3.1.3

Hỗ trợ các khóa tập huấn cho trẻ em về chủ đề sự tham gia của trẻ (bởi nhóm hỗ trợ là thành viên nòng cốt của mạng lưới bảo vệ trẻ em) (30 trẻ em 1 lớp ) /5 lớp x 300$/1 lớp = 1,500$

Q3

Strẻ em được tập hun

 

150(80, 75, 75, 70)

$

1.500

 

 

Hoạt động 2.3.1.4

Hỗ trợ nhóm trẻ nòng cốt và các câu lạc bộ trẻ (câu lạc bộ trẻ trường và câu lạc bộ trẻ em thôn bản) tổ chức chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi về sự tham gia của trẻ và quyền trẻ em ở trường học và cộng đồng (diễn đàn cấp xã, huyện, tỉnh)

Q4

Strẻ em tham gia diễn đàn

 

250(130, 120, 130, 120)

$

3.640

 

 

Đầu ra 2.3.2

Nâng cao kỹ năng sng, giá trị sống cho tr 12-18 tui trong và ngoài nhà trường

 

số trẻ em (trnghèo, dễ bị tn thương, trai, gái...) nắm vững kiến thức về kỹ năng sống

80

170

$

12.200

$

1.220

Hoạt động 2.3.2.2

Xây dựng năng lực cho giáo viên giáo viên nguồn về các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống ($1000/Lớp cho 30 giáo viên nguồn x 1 Lớp = $1,000)

Q2

số giáo viên nguồn được tập huấn (nam, nữ)

 

32(16, 16)

$

1.000

$

100

Hoạt động 2.3.2.3

Hỗ trợ giáo viên nguồn tổ chức tập huấn cho trẻ trong câu lạc bộ trẻ em (trong và ngoài nhà trường) độ tuổi 12-18 về knăng sống, giá trị sống (10 lớp x 400$/1 lớp = 4,000$)

Q2, Q4

Số trẻ em được tập hun trẻ nghèo, dễ bị tổn thương...

90(40, 45, 45, 50)

200(110, 100, 100, 90)

$

4.000

$

200

Hoạt động 2.3.2.4

Tổ chức hội thi v Quyn trẻ em, kỹ năng sng cho trẻ em tại các xã Tân Phúc, Lâm Phú, Giao An, Trí Nang, PTTH Lang Chánh

Q3

số tr em tham gia trẻ nghèo, dễ bị tổn thương, trai, gái...

 

300(140, 150, 150, 160)

$

4.000

$

600

Hoạt động 2.3.2.5

Tổ chức hội thảo về gii, sức khe sinh sản vị thành viên cho tr em (4 xã x $800 = 3,200)

Q2

số trẻ em tham gia (trẻ nghèo, dễ bị tổn thương, trai, gái...)

200(110, 100,100, 120)

200(110, 100,100, 120)

$

3.200

$

320

Đầu ra 2.3.3

Nâng cao giáo dục hướng nghiệp cho trẻ 12-18 tuổi trong và ngoài nhà trường

 

số trẻ em (trai, gái, bảo tr) có kiến thức cơ bn về hướng nghiệp

0

208

$

3.000

$

280

Hoạt động 2.3.3.1

Tổ chc hội thảo cho giáo viên, ban phát trin thôn, ban quản lý xã về hướng nghiệp ($1,000/lớp cho 40 gv, thành viên, thành viên x 1 lớp = $1,000)

0

Số người tham gia hội thảo (trai, gái)

 

40(20, 20)

$

1.000

$

100

Hoạt động 2.3.3.2

Tổ chức hội thảo/din đàn cho trẻ trong và ngoài nhà trưng độ tuổi 14-18 về hướng nghiệp ($400/din đàn x 5 = $2,000)

Q2

số trẻ em tham gia (trẻ nghèo, dbị tổn thương, trai, gái...)

 

250(150, 120, 130, 110)

$

2.000

$

180

Kết qu 90

Chi phí hành chính

 

 

 

 

$

8.886

 

 

Đầu ra 90.01

Chi phí hành chính

 

 

 

 

$

8.886

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí lương cho nhân viên và phụ trách kỹ thuật

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

6.044

 

 

Hoạt động 90.01.01

Tập hun cho nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

642

 

 

Hoạt động 90.01.01

Xăng xe, đi lại cho nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

240

 

 

Hoạt động 90.01.01

Văn phòng phẩm (giấy in, sách bút, bàn ghế...)

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

240

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí tạp vụ

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

260

 

 

Hoạt động 90.01.01

Máy tính cho nhân viên

Q2

 

 

 

$

1.200

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện nước, điện thoại,

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

260

 

 

Kết quả 95

Chi phí gián tiếp

 

 

 

 

$

11.260

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

751

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

6.049

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

4.008

 

 

Hoạt động 95.21.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q5

 

 

 

$

452

 

 

Cộng dự án giáo dục

 

 

 

 

$

91.602

$

10.630

Mục tiêu dự án

Cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ trem, tập trung vào trdễ bị tổn thương.

 

1. Tỷ lệ Suy dinh dưng cân nặng của trẻ dưi 5 tuổi

15,6

15,3

$

120.102

$

15.000

 

 

 

2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao của trẻ dưới 5 tuổi

0

28,7

 

 

 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng hỗn hp (chiều cao và cân nặng) của trẻ dưới 5 tuổi

0

5,4

 

 

 

 

Kết quả 3.1

Tăng cường thực hành chăm sóc dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ 0-5 tuổi

 

1. Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên của trẻ dưới 1 tuổi

57

59,5

$

22.200

$

-

 

 

 

2. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh hô hấp cấp 2 tuần qua

56,2

55,2

 

 

 

 

 

 

 

3. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy 2 tuần qua

25,1

22,6

 

 

 

 

Đầu ra 3.1.1

Mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng được củng cố và nhân rộng

 

số câu lạc bộ mi được thành lập

1

2

$

9.000

$

-

Hoạt động 3.1.1.1

Tập huấn kiến thức cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ dinh dưỡng về dinh dưỡng theo mô hình 3+6 và cách chăm sóc bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi ($1,000/Lớp x 2 lớp x 40 người/lớp = $ 2,000)

Q1

Sngười có kiến thức về gói kthuật 3+6

60

60

$

2.000

 

 

Hoạt động 3.1.1.2

Tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông thay đi hành vi theo hình thức nghệ thuật cho ban chủ nhiệm các câu lạc bộ dinh dưỡng ($1,000/lớp x 2 lớp x 40 người/lớp = $ 2,000)

Q1

Sngười có kiến thức và knăng về truyền thông thay đi hành vi theo hình thức nghệ thuật

60

60

$

2.000

 

 

Hoạt động 3.1.1.3

Thành lập và hỗ trợ trang thiết bị cho 2 câu lạc bộ dinh dưỡng thôn Poong; Pi - xã Lâm Phú ($500/câu lạc bộ x 2 câu lạc bộ = $ 1,000)

Q1

số câu lạc bộ được thành lập và duy trì sinh hoạt

2

2

$

1.000

 

 

Hoạt động 3.1.1.4

Tchức hội thảo/ họp quý và in ấn tờ rơi truyền thông, bản biểu cho các câu lạc bộ dinh dưng ($1,000/quý x 4 quý = $4,000)

Q1,2,3,4

Scuộc họp/hội thảo được tổ chức

2

4

$

4.000

 

 

Đầu ra 3.1.2

Ci thiện kiến thức, kỹ năng v chăm sóc dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ em

 

số bà mẹ và ngưi chăm sóc trcó kiến thức cơ bản về thực hành dinh dưỡng cho trẻ

0

100

$

13.200

$

 

Hoạt động 3.1.2.1

Truyền thông về dinh dưng 3 + 6, bệnh thông thường cho câu lạc bộ dinh dưỡng và các thôn bn ($51/thôn x 61 thôn = $3,100)

Q3

số thôn/ câu lạc bộ dinh dưng được truyền thông

0

61

$

3.100

 

 

Hoạt động 3.1.2.2

Truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, ngôi nhà an toàn cho các câu lạc bộ ($50/câu lạc bộ x 42 câu lạc bộ = $2,100)

Q2

Số buổi truyn thông được thực hiện

42

42

$

2.100

 

 

Hoạt động 3.1.2.3

Thực hiện quản lý, theo dõi và phục hồi các tr suy dinh dưỡng ($20/câu lạc bộ x 20 câu lạc bộ = $4,000)

Q1,2,3,4

số trẻ suy dinh dưỡng được theo dõi can thiệp và phục hồi

50

150

$

4.000

 

 

Hoạt động 3.1.2.5

Hỗ trợ cân đo trẻ dưới 5 tuổi tại 61 thôn bản và hưởng ứng tuần lễ chiến dịch toàn cầu về y tế ($2,000/đợt x 2 đt = $4,000)

Q1,3

số lượt trẻ được cân đo

2.250

4.500

$

4.000

 

 

Kết qu 3.2

Tăng cường tiếp cn dịch vụ y tế có chất lượng

 

Tlệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến trạm y tế khi cần tư vấn v chăm sóc tr

0

69,6

$

15.650

$

-

Đầu ra 3.2.1

Cải thiện kiến thức, kỹ năng quản lý và triển khai can thiệp dinh dưỡng, phòng bệnh cho trẻ cho mạng lưới cán bộ Y tế cơ sở

 

1. số nhân viên trạm y tế xã có kiến thức và kỹ năng cơ bản về dinh dưng và phòng bệnh cho trẻ

0

5

$

7.650

$

-

Hoạt động 3.2.1.2

Tập huấn kỹ năng giám sát hỗ trợ hoạt động Y tế cho đối tác huyện, xã và Câu lạc bộ dinh dưỡng ($800/khóa x 02 khóa = $ 1,600)

Q3

số cộng tác viên y tế có kiến thức, kỹ năng cơ bản về giám sát hỗ trợ

0

60

$

1.600

 

 

Hoạt động 3.2.1.3

Tập huấn kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng, phòng chng tai nạn thương tích, bệnh thông thường... Cho Y tế thôn, xã và huyện ($ 1,000/khóa x 3 khóa x 40 người/khóa = $3,000)

Q1

Sngười có kiến thức vdinh dưỡng, các bệnh thông thường và phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên

120

120

$

3.000

 

 

Hoạt động 3.2.1.4

Hỗ trợ mạng lưới Y tế huyện, xã thực hiện giám sát hỗ trợ và phản hồi tại các câu lạc bộ dinh dưng và thôn bn ($50/thôn x 61 thôn = $3,050)

Q1,2,3,4

Sthôn được giám sát hỗ trợ

61

61

$

3.050

 

 

Đầu ra 3.2.2

Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc Sức khỏe bà mẹ tr em (SKBMTE) cho trẻ và người chăm sóc tr

 

Số trạm y tế xã được trang bị thiết bị y tế thiết yếu

7

7

$

8.000

$

-

Hoạt động 3.2.2.1

Hỗ trợ trang thiết bị truyền thông và thực hiện tư vn kiến thức về chăm sóc sức khỏe (Băng đĩa, Sách, Loa...cho góc tư vấn dinh dưng tại 7 trạm y tế xã ($500/trạm x 7 trạm = $3,500)

Q2

số trạm y tế được hỗ trợ trang thiết bị

7

7

$

3.500

 

 

Hoạt động 3.2.2.3

Theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ trbệnh có hoàn cảnh khó khăn ($100/trẻ x 30 trẻ = $3,000)

Q1,2,3,4

Strẻ được hỗ trợ khám chữa bệnh

10

30

$

3.000

 

 

Hoạt động 3.2.2.4

Htrợ các bà mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi khám và cha bệnh ($50/ người x 30 người = $1,500)

Q1,2,3,4

số bà mẹ được hỗ trợ chữa bệnh

15

30

$

1.500

 

 

Kết quả 3.3

Ci thiện thực hành nước sạch vệ sinh môi trường (NSVSMT) và phòng ngừa các bệnh liên quan của tr em và người dân

 

% dân ssử dụng nhà tu hp vệ sinh

0

75,3

$

58.726

$

15.000

 

 

 

% học sinh sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh có tiện ích ra tay

0

55,8

 

 

 

 

Đầu ra 3.3.1

Nhận thức, kiến thc của người thúc đy, người dân và học sinh đa phương về nước sạch vệ sinh môi trường được nâng cao

 

Sngười thúc đẩy về nước sạch vệ sinh môi trường có thể nêu các nguyên tắc chính của cách tiếp cận nước sạch vệ sinh môi trưng có sự tham gia

0

40

$

18.300

$

-

 

 

 

Số người dân thôn bn có thể mô tkiến thức về nước sạch, vệ sinh, môi trường

0

100

 

 

 

 

 

 

 

Số học sinh có thể mô tả kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường

0

200

 

 

 

 

Hoạt động 3.3.1.2

Tập huấn cho giảng viên nguồn và Truyền thông thay đổi hành vi cho người dân 4 xã (Tân Phúc, Trí Nang, Đồng Lương, Lâm Phú) về nưc sạch và vệ sinh môi trường theo phương pháp cộng đồng làm chủ

Q3,4

số thôn được truyền thông

0

32

$

4.000

 

 

Hoạt động 3.3.1.3

Triển khai các hoạt động hậu kích hoạt và theo dõi tại hộ gia đình/thôn bản về vệ sinh môi trường do cộng đồng làm chủ ($100/thôn x 25 thôn = $2,500)

Q3,4

số thôn thực hiện nước sạch, vệ sinh môi trường

0

33

$

2.500

 

 

Hoạt động 3.3.1.4

Tập huấn cho cán bộ nguồn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi cho giáo viên về Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trẻ cho 10 trường (tiểu học và trung học cơ scủa thị trấn Lang Chánh, Quang Hiến, Tân Phúc, Đồng Lương) ($1,000/lớp x 1 lớp = $1,000)

Q1

Số giáo viên có kiến thức về truyền thông thay đổi hành vi nước sạch và vệ sinh môi trường

40

40

$

1.000

 

 

Hoạt động 3.3.1.5

Truyền thông thay đổi hành vi cho trẻ tại 10 trường (tiu học và THCS thị trấn Lang Chánh, Quang Hiến, Tân Phúc, Đồng Lương; Trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh); Quang Hiến, Tân Phúc, Đồng Lương) theo mô hình vệ sinh do học sinh làm chủ ($600/trường x 10 trường = $6,000)

Q2,3,4

Strường triển khai mô hình vệ sinh do học sinh làm chủ

10

10

$

6.000

 

 

Hoạt động 3.3.1.6

Thành lập góc Vệ sinh môi trường cho các trường (Tài liệu truyền thông, góc rửa tay, Xà phòng...) ($480/trường x 10 trường = $4,800)

Q1,2

Sgóc truyền thông Vệ sinh môi trường được thành lập

24

24

$

4,800

 

 

Đầu ra 3.3.2

Tăng tiếp cận nước sch và vệ sinh của cộng đồngtrường học tại các vùng d án

 

Số hộ nghèo có tr nâng cấp tiện ích nước sạch, vệ sinh và môi trường (bớc, giếng nước, nhà vệ sinh, chỗ rửa tay…)

100

300

$

32.690

$

12.000

 

 

 

Số trường nâng cấp các tiện ích nước sạch vệ sinh và môi trường (bể nưc, giếng nước, nhà vệ sinh, chỗ rửa tay...)

2

4

 

 

 

 

Hoạt động 3.3.2.1

Hỗ trợ giếng khoan, bể chứa nước, máy lọc nước RO, cống giếng cho các đơn vị trường học và thôn bn

Q1,2,3,4

số trường học được hỗ trợ

2

4

$

10.000

$

2.000

 

 

 

SThôn bản được hỗ trợ

10

20

 

 

 

 

Hoạt động 3.3.2.2

Hỗ trợ hệ thống nước sạch (điểm công cộng) thông qua SKCĐ 5 trong 10 thôn Năng Cát xã Trí Nang, Ang xã Giao An, Đôn, Ngày, Cháo xã Lâm Phú; Oi, Bang; Phống; Giáng; Chiếu xã Quang Hiến ($2,500/ sáng kiến x 5 sáng kiến = $12,500)

Q2,3,4

ssáng kiến cộng đồng v cp nước sạch được thực hiện

2

5

$

12.500

$

5.000

Hoạt động 3.3.2.3

Thúc đy phong trào làm nhà vệ sinh và các công trình cấp nước các điểm trường và theo cụm hộ gia đình tại 4 xã Trí Nang, Đng Lương, Tân Phúc, Lâm Phú (theo tiếp cận do cộng đồng làm chủ) ($20/hộ gia đình x 600 hộ = $12,000)

Q2, 3, 4

Số gia đình/cụm dân cư làm nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc tiện ích cấp nưc hp vệ sinh

200

600

$

10.190

$

5.000

Đầu ra 3.3.3

Xlý chất thi sinh hoạt và chăn nuôi tại thôn bản và hộ gia đình được cải thiện

 

số Sáng kiến cộng đồng về ci thiện vệ sinh môi trường đối với trẻ được thực hiện

5

10

$

7.736

$

3.000

Hoạt động 3.3.3.2

Hỗ trợ kỹ thuật cho các thôn và hộ gia đình làm hố xử lý rác thải hợp vệ sinh ($50/thôn x 30 thôn = $1,500)

Q 2,3,4

Shộ dân làm h rác

200

600

$

1.500

$

2.000

Hoạt động 3.3.3.3

Tổ chức hội thảo/tham quan, khen thưởng cho các hộ gia đình và thôn bản thực hiện tt Vệ sinh môi trường ($1,629/đợt x 2 đợt = $3,236)

Q2,4

số hội thảo/họp/tham quan được tổ chức

1

2

$

3.236

 

 

Hoạt động 3.3.3.4

Htrợ xử lý rác thải cho các đơn vị: Trạm Y tế Đng Lương; Trạm Y tế Quang Hiến; Trạm Y tế Lâm Phú; Trường mầm non Tân Phúc; Trường tiu học Quang Hiến ($600/ đt rác x 5 lò đốt rác = $3,000)

Q2,3,4

số lò đt rác hoàn thành

2

5

$

3.000

$

1.000

Kết quả 90

Chi phí vận hành

 

 

 

 

$

8.516

 

 

Đầu ra 90.01

Chi phí hành chính

 

 

 

 

$

8.516

 

 

Hoạt đng 90.01.01

Chi phí lương cho nhân viên và phụ trách kỹ thuật

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

4.368

 

 

Hoạt động 90.01.01

Tập huấn cho nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

2.646

 

 

Hoạt động 90.01.01

Xăng xe, đi lại cho nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

462

 

 

Hoạt động 90.01.01

Văn phòng phm (giy in, sách bút, bàn ghế...)

Q2;Q4

 

 

 

$

240

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí tạp vụ

Q1,Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

240

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện nước, điện thoại,

Q1,Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

260

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện sáng, máy nổ

Q1,Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

300

 

 

Đầu ra 90.01

Chi phí gián tiếp

 

 

 

 

$

15.010

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

6.001

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

8.065

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

5.343

 

 

Hoạt động 9001.01

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

601

 

 

 

Cộng dự án Y tế

 

 

 

 

$

120.102

$

 15.000

Dự án Bảo tr

V175978

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu d án

Cải thiện an sinh trẻ bảo trợ thông qua hoạt động bảo trợ dựa vào cộng đồng

 

% trẻ đăng ký thực hành kỹ năng sng thông qua hoạt động dán và hoạt động ngoại khóa

0

20

$

70.826

 

 

 

 

 

% trẻ đăng ký 12-18 tuổi tđịnh hướng nghề nghiệp

0

20

 

 

 

 

 

 

 

% học sinh tiu học là trẻ đăng ký đến trường thường xuyên

100

100

 

 

 

 

Kết qu 4.1

Đm bo các tiêu chuẩn hoạt động quan hệ bảo trợ được đáp ứng

 

% tr đng ý rng hoạt động bảo tr là có ý nghĩa đối với tr

100

100

$

8.450

$

-

Đầu ra 4.1.1

Chất lượng hoạt động quan hệ bảo trợ (thư từ, Báo cáo tiến bộ, Thiếp chúc năm mi, giám sát tr...) được nâng cao

 

% thư từ bảo trợ được gửi đúng thời hạn

100

100

$

6.065

$

-

 

 

 

% trthỏa mãn với các hoạt động Báo cáo tiến bộ và viết thư chúc mng năm mi

100

100

 

 

 

 

 

 

 

% tr đăng ký được giám sát thông qua hoạt động lồng ghép

100

100

 

 

 

 

Hoạt động 4.1.1.1

Tổ chức hoạt động giám sát trẻ

Q1;2;3;4

Số ln giám sát trẻ được tiến hành

2

4

$

2.355

 

 

Hoạt động 4.1.1.2

Làm Báo cáo tiến bộ gửi các Nhà Bảo trợ (Bao gồm chi phí đào tạo và hỗ trợ các cộng tác viên, văn phòng phẩm, in ấn báo cáo và chụp ảnh trẻ)

Q3

% Báo cáo Tiến bộ gửi đúng hạn

100

100

$

1.755

 

 

Hoạt động 4.1.1.3

Làm thiệp Chúc mừng Năm mới gửi nhà bảo tr(Bao gồm chi phí đào tạo và hỗ trợ các cộng tác viên, văn phòng phẩm, in ấn thiệp)

Q4

% Thiệp Chúc mừng Năm mới gửi đúng hạn

 

100

$

955

 

 

Hoạt động 4.1.1.4

Tổ chức họp quý với mạng lưới CTV

Q1,2,3,4

số cuộc họp được tổ chức

2

4

$

1.000

 

 

Đầu ra 4.1.2

Hình thc truyền thông đa phương tiện thông qua triển khai sáng kiến Bo trợ 2.0 để gắn kết các Nhà Bảo trợ được tăng cường.

 

Số sáng kiến Bảo trợ 2.0 được trin khai

1

2

$

2.385

 

 

Hoạt động 4.1.2.1

Tiến hành định hướng về Bảo trợ 2.0 cho cộng tác viên Bo trợ

Q1

số buổi định hướng được tổ chức

1

1

$

400

 

 

Hoạt động 4.1.2.2

Tổ chức lsinh nhật tại Tiểu Học Giao An và Quang Hiến, thi viết thư vẽ tranh cho trẻ

Q1,3

Ssự kiện được tổ chức

3

6

$

1.985

 

 

4.2

Tăng cường s đóng góp hoạt động quan hệ bảo trợ vào an sinh trem (thể cht và tinh thần)

 

% hộ tham gia ít nhất 2 hoạt động của dự án

100

100

$

4.899

 

 

Đầu ra 4.2.1

Kiến thức/nhận thức của cộng đồng về giám sát và qun lý trẻ em được nâng cao

 

số cha mẹ có kiến thức cơ bản về giám sát an sinh trẻ em (trchết, đi học, bỏ học, m đau...)

200

400

$

1.600

 

 

 

 

 

số trcó kiến thức cơ bản về giám sát an sinh trẻ em (trẻ chết, đi học, bhọc, ốm đau...)

100

200

 

 

 

 

Hoạt động 4.2.1.1

Tổ chức truyền thông vtiêu chuẩn thư từ và giám sát an sinh trẻ cho trẻ tại trường Tiểu họcn Phúc và xã Giao An

Q1, 2

Số trẻ tham gia

300

300

$

800

 

 

Hoạt động

Tổ chức truyền thông về tiêu chuẩn thư từ và giám sát an sinh tr

Q2,3

Scha mẹ trẻ tham gia

250

500

$

800

 

 

Đầu ra 4.2.2

Hỗ trợ các trường hợp đặc biệt được tăng cường

 

Số trường hợp đặc biệt được theo dõi tích cực

20

40

$

3.299

 

 

Hoạt động 4.2.2.1

Giám sát và cập nhật định kỳ tình hình an sinh trẻ em

Q1,2,3,4

Strường hợp được giám sát

10

20

$

400

 

 

Hoạt động 4.2.2.2

Tổ chức các cuộc hp với ban quản lý, cộng tác viên chia sẻ tình hình an sinh trẻ em và tìm giải pháp, hỗ trợ từ cộng đồng và chương trình phát triển vùng.

Q1,2,3,4

số cuộc họp được tổ chức

2

4

$

400

 

 

Hoạt động 4.2.2.3

Hỗ trợ trẻ đặc biệt khó khăn (dễ bị tổn thương)

Q1,2,3,4

số trẻ dễ bị tổn thương dược hỗ trợ

20

40

$

2.499

 

 

Kết qu 90

Chi phí vận hành

 

 

 

 

$

44.521

 

 

Đầu ra 90.01

 

 

 

 

 

$

44.521

 

 

Hoạt động 90.01.01

Lương và phụ cấp cho cán bộ dự án, cán bộ kỹ thuật quản lý cụm

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

24.938

 

 

Hoạt động 90.01.01

Tập huấn cho cán bộ qun lý và nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.750

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí đi lại cho cán bộ quản lý và nhân viên

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.200

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí cho cán bộ vùng, văn phòng quc gia

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.500

 

 

Hoạt động 90.01.01

Văn phòng phẩm (giấy in, sách bút, bàn ghế...)

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

250

 

 

Hoại dông 90.01.01

Công bảo vệ và vệ sinh

Q1;Q3

 

 

 

$

1.357

 

 

Hoạt động 90.01.01

Nước uống, nưc sinh hoạt văn phòng

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

200

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện và xăng n máy phát điện

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

250

 

 

Hoạt động 9001.01

Điện thoại và Internet

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

650

 

 

Hoạt động 90.01.01

Bo trì phần mềm máy tính

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

600

 

 

Hoạt động 90.01.01

Thư từ in ấn cho dự án bảo trợ

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

6.800

 

 

Hoạt động 90.01.01

In lịch, báo cáo văn phòng

Q1;Q2;Q3;Q5

 

 

 

$

1.000

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí dịch thuật

Q1;Q2;Q3;Q6

 

 

 

$

1.000

 

 

Hoạt động 90.01.01

Phn mm Horizon

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.000

 

 

Hoạt động 90.01.01

Máy ảnh, máy in

Q2

 

 

 

$

826

 

 

Hoạt động 90.01.01

Tiếp khách, bảo trợ khách chương trình

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

1.200

 

 

Kết qu 95

Chi phí gián tiếp

 

 

 

 

$

12.956

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

4.200

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

584

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

4.704

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

3.117

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2;Q3;Q4

 

 

 

$

351

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

$

70.826

$

-

Xây dng năng lực

Dự án Nâng Cao Năng Lực

V183825

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu dự án 5

Tăng cường năng lực qun lý Chương trình cho đối tác địa phương để chuyển giao bền vng các mục tiêu An sinh trẻ em

 

1. % đóng góp của địa phương vào các hoạt động phát triển hướng tới an sinh tr em

 

 

$

91.056

$

20.550

 

 

 

2. số các thc hành tốt về sáng kiến cộng đồng được duy trì hoặc nhân rộng bởi nguồn Lực

 

 

 

 

 

 

Kết qu 5.1

Tăng cường hiệu quhoạt động của các tnhóm, đặc biệt là ban Phát triển thôn đchuyển giao bền vng các mô hình

 

1. % Ban Phát triển thôn/tnhóm dựa vào cộng đng hoạt động hiệu quả

0

8

$

41.140

$

17.400

 

 

 

2. s Sáng kiến cộng đồng hướng tới an sinh trẻ em được trin khai và qun lý bi Ban phát triển thôn và tổ nhóm dựa vào cộng đồng

0

7

 

 

 

 

Đầu ra 5.1.1

Nâng cao năng lực quản lý điều hành các mô hình, tổ nhóm cho ban phát triển thôn, ban quản lý xã, huyện

 

1. sthực hành tt/mô hình được tài liệu hóa và nhân rộng bởi đối tác địa phương

0

1

$

3.000

$

600

Hoạt động 5.1.1.1

Hội thảo tổng kết hoạt động trong quá trình điều hành các mô hình, tổ nhóm cho ban qun lý xã, ban ban phát triển thôn. (326 ban x $ 38,5 = $ 1,000)

Q4

số hội tho được tổ chức

0

1

$

1.000

$

500

Hoạt động 5.1.1.2

Tập huấn cho ban phát trin thôn và ban qulý xã về k năng lãnh đạo, qun lý. (80 người/2 lp x $25 = $2,000)

Q1

số người được tập huấn về lãnh đạo, quản lý

70

70

$

2.000

$

100

Đầu ra 5.1.2

Nâng cao năng lc giám sát, đánh giá có sự tham gia của người dân đối với ban quản lý các cấp

 

1. số thành viên ban qun lý xã, Ban phát triển thôn, tổ nhóm dựa vào cộng đồng có kiến thức cơ bn vquản lý chương trình hiệu qu

7

12

$

3.500

$

1.200

 

 

 

2. số Thành viên ban quản lý xã, Ban phát triển thôn và tổ chức dựa vào cộng đng có kiến thc về nguyên tắc cơ bn của mục tiêu an sinh trẻ em và tiếp

6

10

 

 

 

 

Hoạt động 5.1.2.1

Tchức họp giao ban định kỳ hàng quý nhm điều phối các hoạt động của chương trình tại địa bàn quản lý ($166.7/6 xã x 4 quý = $ 1.000)

Q1,Q2,Q3,Q4

số xã và thị trấn tổ chức họp giao ban hàng quý

6

6

$

1.000

$

200

Hoạt động 5.1.2.2

Htrợ các thôn bản, ban ngành đoàn thể tổ chức lập kế hoạch năm tài chính 2017 ($ 32.8 x 61 thôn bản = $2,000)

Q3

Sthôn bản được hướng dẫn lập kế hoạch năm

0

61

$

2.000

$

500

Hoạt động 5.1.2.3

Đo đầu ra báo cáo 6 tháng và 1 năm của Chương trình (2 lần x $250 = $500)

Q2,Q4

Scuộc khảo sát được tiến hành

1

2

$

500

$

500

Đầu ra 5.1.3

Nâng cao năng lực huy động huy động nguồn lực trong và ngoài cộng đng của ban ban quản lý xã, Ban phát triển thôn

 

số sáng kiến cộng đồng được đề xuất, phê duyệt và hỗ trợ hướng đến An sinh tr em

3

5

$

34.640

$

15.600

Hoạt động 5.1.3.1

Tập huấn năng lực về viết đề xuất dự án, lập kế hoạch Hoạt động cho thành viên ban phát triển thôn ($28,6 x 35 người/lớp = $1,000)

Q1

số người được tập huấn viết sáng kiến cộng đồng

35

35

$

1.000

$

100

Hoạt động 5.1.3.2

Hỗ trợ sáng kiến cộng đồng trong các đơn vị sau:

1. Hỗ trợ xi măng làm đường bê tông cho thôn Cc, Cắm xã Đồng Lương (2 sáng kiến x $5,000 = $10,000)

2. Htrợ xây dựng sân chơi cho trẻ em làng Bắc Nặm xã Giao An và làng Trùng xã Quang Hiến (2 sáng kiến x $2,500 = $5,000)

3. Hỗ trợ xi măng làm đường nội thôn Vìn, Giàng xã Trí Nang. (2 sáng kiến x $2,500 = $5,000)

4. Hỗ trợ xi măng làm đường nội thôn Oi xã Quang Hiến và thôn Poong xã Lâm Phú. (2 sáng kiến x $2,500 = $5,000)

Q1, Q2

số sáng kiến cộng đồng được hỗ trợ

3

5

$

21.640

$

15.000

Hoạt động 5.1.3.4

Sáng kiến mm " Mùa hè an toàn, trung thu, 1/6... cho các xã vùng dự án

Q3,Q4

Ssáng kiến cộng đồng được hỗ trợ

0

6

$

12.000

$

500

Kết quả 5.2

Tăng cường khả năng ứng phó cho cộng đồng trước các rủi ro thiên tai

 

% hộ cha mẹ và ngưi chăm sóc trẻ nói rằng họ có kế phục hồi sau thảm họa thiên tai

0

5

$

23.684

$

2.450

Đu ra 5.2.1

Nâng cao kiến thức cho học sinh và hộ gia đình về phòng chng rủi ro (tai nạn thương tích)

 

Sngười dân kiến thức về phòng chống rủi ro thiên tai

300

600

$

6.000

$

400

 

 

 

Shọc sinh có kiến thức vphòng chống rủi ro

80

80

 

 

 

 

Hoạt động 5.2.1.1

Tổ chức hội thi theo hình thức sân khấu hóa cho các đội phản ứng nhanh cấp thôn về Phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại xã Quang Hiến, Giao An và Trí Nang. ($1,333 x 3 hội thi / 3 xã = $4,000)

Q3

số người được truyền thông

0

1.200

$

4.000

$

300

Hoạt động 5.2.1.2

Hỗ trợ triển khai dạy bơi cho trẻ em vphòng tránh tai nạn thương tích. ($500 x 4 lớp = $2,000)

Q3

STrẻ em được dậy bơi

0

50

$

2.000

$

100

Đầu ra 5.2.2

Thúc đẩy các mô hình ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng

 

Shộ gia đình có thể nêu tên 3/4 phương châm 4 tại chỗ

100

200

$

12.000

$

1.900

Hoạt động 5.2.2.1

Hỗ trợ đối tác xây dựng kế hoạch phòng ngừa - ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ($ 285.7$ /xã 7 xã = $2,000)

Q2

số xã xây dựng được kế hoạch phòng ngừa gim nhẹ, ứng phó với thiên tai

6

6

$

2.000

$

200

Hoạt động 5.2.2.2

Hỗ trợ đối tác xây dựng hệ thống cảnh báo sớm (Bn đhiểm họa//biển cảnh báo...) ($ 250 x 20 biển = $5.000)

Q2

số pano, biển báo được thiết lập

7

7

$

5.000

$

500

Hoạt động 5.2.2.3

Hỗ trợ vẽ tranh tại các không gian trong phòng học về phòng ngừa gim nhẹ thiên tai tại các trường tiu học và trung học cơ sở trong địa bàn mục tiêu (14 trường x $214,3 = $3.000)

Q3

số trường được vẽ tranh

 

14

$

3.000

$

200

Hoạt động 5.2.2.4

Htrợ gia đình trẻ có hoàn cnh khó khăn bị ảnh hưởng bi thiên tai với sự tham gia của cộng đồng ($ 100 x 20 trường hợp = $2,000)

Q1,Q2,Q3,Q4

Sgia đình được hỗ trợ

10

20

$

2.000

$

1.000

Đầu ra 5.2.3

Nâng cao năng lực cho mạng lưới/ các ban chđạo phòng chng thiên tai cấp xã/thôn

 

Số tổ xung kích/phản ứng nhanh có kế hoạch và phương tiện tốt trước mùa mưa bão

0

5

$

5.684

$

150

Hoạt động 5.2.3.1

Htrợ một s trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác cứu hộ cho các đội xung kích tại các xã mục tiêu và thị trấn Lang Chánh mục tiêu. ($600 x 7 xã = $4,200 + $ 484 giám sát)

Q2

Sđội xung kích được hỗ trợ trang thiết bị

10

20

$

4.684

$

-

Hoạt động 5.2.3.2

Tập hun nâng cao kiến thức về phòng ngừa thiên tai, sơ cấp cứu cho đội xung kích/giáo viên nguồn của 6 xã và thị trấn Lang Chánh mục tiêu. ($20/người x 1 lớp = $1,000)

Q2

Sthành viên đội xung kích được tập huấn về phòng ngừa gim nhẹ thiên tai, sơ cấp cu

0

50

$

1.000

$

150

Kết qu 5.3

Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em các cp

 

số Hệ thống bo vệ trem hoạt động hiệu qu

0

1

$

7,010

$

700

Đầu ra 5.3.1

Củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em

 

Smạng lưới bảo vệ trẻ em được thiết lập

0

1

$

1.000

$

100

Hoạt động 5.3.1.2

Tập huấn kiến thức về bo vệ trẻ em cho mạng lưới bảo vệ trẻ em cho các thành viên ban bo vệ trẻ em ($25/người x 1 lp/40 người = $1,000)

Q4

Scộng tác viên được trang bị kiến thức về bo vệ trẻ em

0

40

$

1.000

$

100

Đầu ra 5.3.2

Nâng cao năng lực giám sát hỗ trợ trẻ em và gia đình có nguy cơ dbị tổn thương

 

số Thành viên mạng lưới bảo vệ trẻ em có thể nói 5 bước cơ bản trong quản lý ca trong hệ thống bảo vệ trẻ

0

10

$

954

$

100

Hoạt động 5.3.2.2

Khảo sát thu thập thông tin định kỳ hàng năm về trẻ em dễ bị tổn thương tại các địa bàn mục tiêu

Q2

Scuộc khảo sát về trẻ được thực hiện

0

1

$

954

$

100

Đầu ra 5.3.3

Thúc đẩy các sáng kiến/mô hình hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương

 

số trẻ dễ bị tổn thương được hỗ trợ và bảo vệ thông quan báo cáo theo mẫu

0

10

$

5.056

$

500

Hoạt động 5.3.3.1

Htrợ sáng kiến/ mô hình cho trẻ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương (1000$ / mô hình x 2 = 2000$)

Q2; Q4

số trẻ dễ bị tổn thương được hỗ trợ

2

4

$

3.056

$

500

Hoạt động 5.3.3.2

Hỗ trợ các hoạt động hệ thống chăm sóc bo vệ trẻ em cấp tnh

Q3

Số Cán bộ được tham gia hội tho, tập huấn cấp tỉnh

6

12

$

2.000

$

-

Kết qu 90

Chi phí hành chính

 

 

 

 

$

7.962

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí lương cho nhân viên và phụ trách kỹ thuật

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

6.262

 

 

Hoạt động 90.01.01

Tập huấn cho nhân viên

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

500

 

 

Hoạt động 90.01.01

Xăng xe, đi lại cho nhân viên

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

500

 

 

Hoạt động 90.01.01

Văn phòng phẩm (giấy in, sách bút, bàn ghế...)

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

250

 

 

Hoạt động 90.01.01

Chi phí tạp vụ

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

200

 

 

Hoạt động 90.01.01

Điện nước, điện thoại,

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

250

 

 

Đầu ra 95

Chi phí gián tiếp

 

 

 

 

$

11.260

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1;Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

751

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

6.049

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

4.008

 

 

Hoạt động 95.21

Chi phí gián tiếp

Q1; Q2; Q3; Q4

 

 

 

$

452

 

 

 

Tổng dự án xây dựng năng lực

 

 

 

 

$

91.056

$

20.550

 

Tng ngân sách Chương trình Phát triển vùng

 

 

 

 

$

505.014

$

46.180

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa - năm tài chính 2016, do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


757

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139