Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt, công bố danh mục Kiểm kê công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1057/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1057/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ DANH MỤC KIỂM KÊ CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (kèm hồ sơ kiểm kê),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê 205 công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu (sau đây gọi chung là công trình) theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật Di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Thành phố Huế: 76 công trình

- Thị xã Hương Trà: 34 công trình

- Thị xã Hương Thủy: 22 công trình

- Huyện A Lưới: 9 công trình

- Huyện Phong Điền: 16 công trình

- Huyện Phú Lộc: 25 công trình

- Huyện Phú Vang: 6 công trình

- Huyện Quảng Điền: 17 công trình

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quản lý và lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích các công trình tại quy định Điều 1.

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trực tiếp quản các công trình tại địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 và pháp luật hiện hành.

b) Hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị chuyên môn chủ động, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn, lập hồ sơ khoa học các công trình đ trình các cấp có thm quyn xếp hạng di tích khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ít nhất 5 năm một lần, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 99-QĐ ngày 19 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Hành chính kháng chiến và Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 1993 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng được bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PC
T UBND tỉnh;
- VP: PCVP và CV: QH, XD, NĐ;
- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

DANH MỤC KIỂM KÊ

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1057/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Stt

Tên công trình, đa điểm

Địa chỉ

Chủ sở hữu hoặc được giao quản lý

Loại hình

Ghi chú

I. Thành phố Huế

1.

Núi Ngự Bình

Tổ 7, khu vực 5, phường An Cựu

UBND phường An Cựu

Danh lam thng cnh

 

2.

Đàn Tiên Nông làng An Cựu

Phường An Đông

Hội đồng làng An Cựu

Lịch sử

 

3.

Chùa làng An Vân (Tên gọi khác: Chùa Quang Đức)

Tổ dân phố 12, khu vực 5, phường An Hòa

Ban hộ tự chùa An Vân

Kiến trúc nghệ thuật

 

4.

Chùa Thiền Tôn

29/77 Thiên Thai, phường An Tây

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Lịch sử

 

5.

Chùa Tra Am

Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Lịch sử

 

6.

Chùa Viên Thông

27 Hoàng Thị Loan, phường An Tây

Giáo hội Phật giáo tnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

7.

Khu tháp Tổ Liễu Quán

Tổ dân phố 10 phường An Tây

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

8.

Lăng mộ công chúa Ngọc Xuyến và phò mã

24 Sư Vạn Hạnh, phường Hương Long

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

9.

Đình Dương Xuân

Tổ 2, phường Hương Sơ

Hội đồng làng Dương Xuân

Kiến trúc nghệ thuật

 

10.

Đình làng Đức Bưu

Tổ dân phố 4, phường Hương Sơ

Hội đồng tộc trường làng Đức Bưu

Kiến trúc nghệ thuật

 

11.

Đình làng Lệ Khê

Tổ dân phố 5, phường Hương Sơ

Hội đồng tộc trường làng Lệ Khê

Kiến trúc nghệ thuật

 

12.

Đình làng Tri L

149 Trần Quý Khoáng, phường Hương Sơ

Hội đồng tộc trường làng Tri Lễ

Kiến trúc nghệ thuật

 

13.

Đình Thế Lại H

Tổ dân phố 10, phường Hương Sơ

Hội đồng làng Thế Lại H

Kiến trúc nghệ thuật

 

14.

Cát Mương Cư (nhà vườn Nguyn Văn Trọng)

28 Phú Mộng, phường Kim Long

Ông Nguyễn Văn Trọng

Kiến trúc nghệ thuật

 

15.

Đn thờ Đức Quốc Công

02 Kim Long, phường Kim Long

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

16.

Đình Vạn Xuân

Kiệt 95 Vạn Xuân, phường Kim Long

Hội đồng Làng Vạn Xuân

Kiến trúc nghệ thuật

 

17.

Phủ Diên Phước Trưởng Công Chúa

24 Kim Long, phường Kim Long

Bà Phạm Thị Tuyết Mai

Kiến trúc nghệ thuật

 

18.

Thường Lạc Viên (nhà thLê Văn Duyệt)

20 Phú Mộng, phường Kim Long

Bà Lê Thị Gái

Kiến trúc nghệ thuật

 

19.

Đình Phú Bình (Tên gọi khác: Đình Đệ Nhị)

33 Đào Duy Anh, phường Phú Bình

Ông Huỳnh Văn Chung

Kiến trúc nghệ thuật

 

20.

Chùa Diệu Đế

112 Bạch Đng, phường Phú Cát

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

21.

Đền Chiêu ng

207 Chi Lăng, phường Phú Cát

Ông Hồng Phú

Kiến trúc nghệ thuật

 

22.

Phủ Gia Hưng Vương

19/92 Bạch Đng, phường Phú Cát

Ông Vĩnh Thùy

Kiến trúc nghệ thuật

 

23.

Phủ Thoại Thái Vương

Kiệt 227 Chi Lăng, phưng Phú Cát

Ông Bảo Nhn

Kiến trúc nghệ thuật

 

24.

Đình làng An Quán

481 Chi Lăng, phường Phường Phú Hậu

Hội đồng làng An Quán

Kiến trúc nghệ thuật

 

25.

Điện thờ Thánh Mu (Tên gọi khác: Tổng hội Chi Lăng)

S 352 Chi Lăng, phường Phường Phú Hậu

UBND phường Phú Hậu

Kiến trúc nghệ thuật

 

26.

Hội quán Phúc Kiến

321 Chi Lăng, phường Phú Hiệp

Hội quán Phúc Kiến

Kiến trúc nghệ thuật

 

27.

Hội quán Triều Châu

319 Chi Lăng, phường Phú Hip

Hội quán Triều Châu

Kiến trúc nghệ thuật

 

28.

Phủ Ngọc Sơn Công Chúa

31 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp

Ông Phan Thuận An

Kiến trúc nghệ thuật

 

29.

Phủ Tuy An Quận Công

146 - 148 Nguyn Chí Thanh, phường Phú Hiệp

Ông Ân Ưng

Kiến trúc nghệ thuật

 

30.

Sân vận động Tự Do

Phường Phú Hội

Đoàn Bóng đá Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

31.

Cầu Trường Tin

Đường Lê Lợi, phường Phú Nhuận

Cục Đường bộ 2, Bộ Giao thông và Vận tải

Danh lam thng cảnh và kiến trúc nghệ thuật

 

32.

Đài Kỷ niệm Thánh Tử Đạo

Đường Lê Lợi, phường Phú Nhuận

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Lịch sử lưu niệm skiện

 

33.

Nhà lưu niệm bà Từ Cung

145 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

34.

Nhà thờ Phú Quốc Công (Tên gọi khác: Ngoại từ)

181 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận

Bà Dương Thị Hoa

Kiến trúc nghệ thuật

 

35.

Phủ Kiên Thái Vương (Tên gọi khác: Tôn từ)

179 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

36.

Trụ sở Hi Việt - Mỹ (Trụ sở và nhà khách LĐLĐ TP Huế)

21 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận

Liên đoàn Lao động thành phố Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

37.

Đình Phú Thạnh (n gọi khác: Đình Đệ tứ)

Đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận

Hội đồng làng Phú Thạnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

38.

Chùa Phổ Quang

Kiệt 65 Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

39.

Chùa Quốc Ân

143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

40.

Chùa Báo Quốc

11 kiệt 1 đường Báo Quốc, phường Phường Đúc

Giáo hội Phật giáo tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

 

41.

Dàn Sơn Xuyên

245 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc

Trường Tiu học Phường Đúc

Lịch sử và khảo c

 

42.

Đình Phú Vĩnh (Tên gọi khác: Đình Đệ Cu)

Đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc

UBND phường Phường Đúc

Kiến trúc nghệ thuật

 

43.

Sum viên

313 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc

Ông Nguyễn Hữu Thông

Kiến trúc nghệ thuật

 

44.

Miếu Âm hồn

Ngã tư đường Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tôn, phường Thuận Lộc

UBND phường Thuận Lộc

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

45.

Bình An Đường

01 Đặng Thái Thân, phường Thuận Thành

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cđô Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

46.

Chùa Thành Nội

107 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành

Giáo hội Phật giáo tnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

47.

Đình làng Lương Quán

33 Lương Quán, phường Thủy Biu

Hội đồng làng Lương Quán

Kiến trúc nghệ thuật

 

48.

Đình làng Nguyệt Biều

Kiệt 499 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biu

Hội đồng làng Nguyệt Biều

Kiến trúc nghệ thuật

 

49.

Đồi Vọng Cnh

Đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Biều

Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Danh lam thng cnh

 

50.

Phủ Hòa Quốc Công

12/391 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều

Ông Vĩnh Thưng

Kiến trúc nghệ thuật

 

51.

PhHuấn Vũ Hầu

27 Lương Quán, phường Thủy Biều

Họ tộc

Lịch sử

 

52.

Tẩm mộ Mai Am và Thân Trọng Di

453 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biu

Ông Thân Trọng Hiếu

Lịch sử

 

53.

Chùa Đông Thiền (Tên gọi khác: Chùa Đông Thuyền)

2/65 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân

Giáo hội Phật giáo tỉnh Tha Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

54.

Chùa Tây Thiên

21/9 Nam Giao, phường Thủy Xuân

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

55.

Chùa Trúc Lâm

T 2, phường Thủy Xuân

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

56.

Chùa Từ Hiếu

Phường Thủy Xuân

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

57.

Chùa Tường Vân

Đường Trần Thái Tông (Tổ 16), phường Thủy Xuân

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

58.

Đình Dương Xuân Thượng

Tổ 10, phường Thủy Xuân

Hội đồng làng Dương Xuân Thượng

Kiến trúc nghệ thuật

 

59.

Lăng mộ Chiêu Nghi

Phường Thủy Xuân

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

60.

Lăng mộ Tùng Thiện Vương

Kiệt 54 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân

Ông Bửu Tộ

Kiến trúc nghệ thuật

 

61.

Chùa Diệu Đức

4/6/184 Điện Biên Phủ, phường Trường An

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

62.

Chùa Linh Quang

23 Âu Triệu, phường Trường An

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

63.

Chùa Thiền Lâm (Tên gọi khác: Chùa Thuyền Lâm)

150 Điện Biên Phủ, phường Trường An

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

64.

Chùa Từ Đàm

01 Sư Liễu Quán, phường Trường An

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

65.

Chùa Vạn Phước

24/120 Điện Biên Phủ, phường Trường An

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

Thuộc danh mục Quy hoạch kho cổ tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

66.

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (Tên gọi khác: Bia Quốc Học)

8 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh

Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

67.

Địa điểm Đồn Khố Xanh

4 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh

Đại học Huế

Lịch sử lưu nim sự kiện

 

68.

Địa đim Tòa soạn Báo dân

61 Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh

Báo Thừa Thiên Huế

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

69.

Nhà Lao Thừa Phủ

Lê Lai, phường Vĩnh Ninh

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

70.

Phòng Thông tin Hoa K(Tên gọi khác: Tòa lãnh sự Mỹ ở Huế)

8 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh

Sở Văn hóa và Ththao Thừa Thiên Huế

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

71.

Phủ Tùng Thiện Vương

91 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh

Ông Bửu Tộ

Kiến trúc nghệ thuật

 

72.

S Công Chánh Trung kỳ

23 - 25 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh

Bảo tàng Văn hóa Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

73.

Đình Vỹ Dạ

01 Nguyễn Khoa Vy, phường VDạ

Hội đồng làng VDạ

Kiến trúc nghệ thuật

 

74.

Địa điểm Chợ Cống

Đường Bà Triệu, phường Xuân Phú

UBND phường Xuân Phú

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

75.

Nhà thờ họ Nguyễn Cửu

Đường Sông Như Ý, phường Xuân Phú

Dòng họ Nguyn Cửu

Lịch sử

 

76.

Sông Hương

Thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Danh lam thng cnh

 

II. Thị xã Hương Trà

77.

Bia tưởng niệm Khe Trẹt

Tdân phố Bồn Trì, phường Hương An

Tổ dân phố Bồn Trì

Lịch slưu niệm sự kiện

 

78.

Đình làng Bồn Ph

Tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An

Tổ dân phố Bồn Phổ

Lịch s

 

79.

Đình làng Thanh Ch

Tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An

Ban quản lý làng Thanh Chữ

Lịch s

 

80.

Lăng mộ Nguyn Đăng Thịnh

Xứ Trụ Già (dồng Rú) thuộc Tổ dân phố An Hòa, phường Hương An

Họ Nguyễn Đăng

Lịch sử lưu niệm danh nhân

 

81.

Bia Tưng niệm Quê Chữ

Tổ dân phố 1, Quê Chữ, phường Hương Chữ

Tdân phố 1

Lịch sử

 

82.

Cồn Ràng

(n gọi khác: Cồn Giàng)

Tổ dân ph2, phường Hương Chữ

UBND phường Hương Chữ

Khảo cổ

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

83.

Lăng Thoại Thái Vương

Tdân phố Long Khê, phường Hương Vân

Nguyn Phúc tộc

Lịch sử và kiến tc nghệ thuật

 

84.

Mõm Lồi

Phường Hương Vân

UBND phường Hương Vân

Khảo cổ

 

85.

Chùa Từ Quang

Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

86.

Đình làng Phe Tư

Tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn

Ban điều hành Phe

Lịch s

 

87.

Đình Phe Ba

Tdân phố Giáp Ba, phường Hương Văn

Ban điều hành Phe Ba

Lịch sử

 

88.

Đình Phe Nhất

Tdân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn

Ban điều hành Phe Nhất

Lịch sử

 

89.

Đình làng Thanh Lương

Tdân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân

Ông Nguyễn Văn Lành

Lịch sử

 

90.

Miếu Bà

(Tên gọi khác: Am Tháp)

T dân ph Xuân Tháp, phường Hương Xuân

Làng Liu Cốc Thượng, Họ Nguyễn và xóm Tháp

Lịch sử

 

91.

Ca Thiền (Tên gọi khác: Ca Thành)

T dân phố 2, phường Tứ Hạ

UBND phường Tứ Hạ

Khảo cổ

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định s2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

92.

Địa điểm Cồn tháp

Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ

UBND phường Tứ Hạ

Khảo c

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

93.

Nhà bia chiến tích Baston

Khu vực đồi Baston, xã Bình Điền

UBND xã Bình Điền

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

94.

Sui Máu

Thôn 3, xã Hng Tiến

UBND xã Hồng Tiến

Lịch slưu niệm sự kiện

 

95.

Chùa An Lai (Tên gọi khác: Linh Quang Tự)

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Cộng đồng dân cư thôn An Lai

Lịch sử

 

96.

Đình làng An Lai

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Cộng đồng dân cư thôn An Lai

Lịch sử

 

97.

Chùa Hồng Phước (Tên gọi khác: Chùa Thanh Phước, Chùa Hồng Ân)

Làng Thanh Phước, xã Hương Phong

Ban hộ tự Niệm Phật đường

Lịch sử

 

98.

Đình làng Vân Quật Thượng

Thôn Vân Quật Thượng, xã Hương Phong

Thôn Vân Quật Thượng

Lịch sử

 

99.

Miếu thờ Kỳ Thạch phu nhân

Làng Thanh Phước, xã Hương Phong

Hội đồng Tộc trưởng làng Thanh Phước

Lịch sử

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định s2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ca UBND tnh

100.

Đin làng Hải Cát

Thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ

Cộng đồng dân cư làng Hải Cát

Lịch sử

 

101.

Đình làng Liu Cốc Hạ

Thôn Liu Cốc Hạ, xã Hương Toàn

Làng Liễu Cốc Hạ

Kiến trúc nghệ thuật

 

102.

Chùa Bà (n gọi khác: Thiên Hậu Cung)

Thôn Minh Thanh, xã ơng Vinh

Ban Điều hành Chùa Bà

Lịch sử

 

103.

Chùa Bao Vinh (Tên gọi khác: Thiên Giang t)

Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh

Ban điều hành làng văn hóa Bao Vinh

Lịch sử

 

104.

Chùa Vĩnh Xuân

Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

105.

Đình làng An Phú

Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiến trúc nghệ thuật

 

106.

Đình làng Bao Vinh

Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh

Ban điều hành làng văn hóa Bao Vinh

Kiến trúc nghệ thuật

 

107.

Đình làng Địa Linh

Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh

Làng Địa Linh

Kiến trúc nghệ thuật

 

108.

Đình làng La Khê

Tổ 1, xóm ngoài thôn La Khê, xã Hương Vinh

Làng Địa Linh

Kiến trúc nghệ thuật

 

109.

Đình làng Thủy

Thôn Thủy Tú, xã Hương Vinh

Làng Thủy Tú

Kiến trúc nghệ thuật

 

110.

Nhà truyền thống Phố cổ Bao Vinh

Thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh

Các hộ dân: Lê Quang Nhật, Nguyễn Văn Mn, Nguyễn Phúc Nam, Phan Gia Đắc, Nguyễn Ngọc Trác, Trần Xuân Linh, Hoàng Ngọc Hùng, Hồ Nam

Lịch svà kiến trúc nghệ thuật

 

III. Thị xã Hương Thủy

111.

Chùa Thần Phù (Tên gọi khác: Chùa Châu Sơn)

Tổ 3, phường Thủy Châu

6 họ tộc và Ban Hộ tự

Kiến trúc nghệ thuật

 

112.

Đền Võ Thánh

T3, phường Thy Châu

Hội đồng Tộc trưởng và Ban Hộ tự

Lịch sử

 

113.

Đình Đông

T 7, phường Thủy Châu

Ban Điều hành làng

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

114.

Lăng ngài Thủy thọ Võ

T 5, phường Thủy Châu

Họ Võ

Lịch sử

 

115.

Miếu Nghĩa Tng

T5, phường Thủy Châu

T 5

Lịch sử

 

116.

Nhà thờ họ Lê Thanh

Tổ 8, phường Thủy Châu

Ban chấp hành họ Lê Thanh

Kiến trúc nghệ thuật

 

117.

Nhà thờ họ Phan

Tổ 6, phường Thủy Châu

Ban chấp hành họ Phan

Kiến trúc nghệ thuật

 

118.

Nhà Thhọ Võ

Tổ 7, phường Thủy Châu

Ban Điều hành họ Võ

Kiến trúc nghệ thuật

 

119.

Nhà thờ họ Lê Bá-Thúc-Quý

Tổ 9, phường Thủy Dương

Ban điều hành họ tộc Lê Bá

Lịch sử

 

120.

Nhà thờ họ Nguyễn Thanh

T5, phường Thủy Dương

Ban điều hành họ tộc Nguyn Thanh

Lịch sử

 

121.

Chùa Thiện Hương

Tổ 11, phường Thủy Phương

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

122.

Đình làng Lương Văn

TDân phố 6, phường Thủy Lương

Hội Đồng Hương trưởng của làng Lương Văn

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

123.

Giếng Đng

TDân phố 1, phường Thy Lương

Xóm Đạo và Hội Đồng Hương trưởng của làng Lương Văn

Khảo cổ

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tnh

124.

Lăng Ngài T

T Dân ph6, phường Thủy Lương

Hội Đồng Hương trưởng ca làng Lương Văn

Khảo cổ

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

125.

Lùm Bà Dàng - Miếu thờ Thiên Y Ana

TDân phố 2, phường Thủy Lương

Xóm Lầm Dàng và Hội Đồng Hương trưng của làng Lương Văn

Khảo c

Thuộc danh mục Quy hoạch kho cổ tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tnh

126.

Miếu Ngài khai khẩn

TDân phố 6, phường Thủy Lương

Hội Đồng Hương trưởng của làng Lương Văn

Lịch sử

 

127.

Miếu Văn Thánh

Tổ Dân phố 3, phường Thủy Lương

Hội Đồng Hương trưởng của làng Lương Văn

Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật

 

128.

Họ Lê 1 (Tên gọi khác: Làng Thanh Lam thượng)

Tổ 8, 101 đường Ngô Thê Vinh, phường Thủy Phương

Ban điều hành họ Lê

Kiến trúc nghệ thuật

 

129.

Bia Ráy Cá

Thôn La Khê, xã Thủy Bằng

Thôn La Khê

Lịch sử

 

130.

Lăng ông

Thôn 6, xã Thủy Phù

Thôn 6

Lịch sử

 

131.

Nhà thờ họ Trần Duy

Thôn Thanh Thủy, xã Thủy Thanh

Họ tộc Trần Duy

Lịch sử

 

132.

Phiến đá Champa

Thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh

Họ tộc Chế Quang

Kho c

 

IV. Huyện A Lưới

133.

Sân bay Coh A Sir (Tên gọi khác: Sân bay đồi A Sir: Đồi Ony)

Cây số 12 đường 74, xã A Roàng

UBND xã A Roàng

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

134.

Địa điểm Cây Đa (Iri)

Thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã Bắc Sơn

UBND xã Bc Sơn

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

135.

Hang Cúp (Tên gọi khác: Gróp)

Thôn Loah - Tavai và Tru Chaih, xã Đông Sơn

UBND xã Đông Sơn

Lịch sử

 

136.

Địa đạo Nam Sơn và bếp Hoàng Cầm

Thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc

UBND xã Hồng Bắc

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

137.

Cột đá thiêng Azoi (Tên gọi khác: Con tưi AZoi)

Thôn Paring, xã Hồng Hạ

UBND xã Hồng Hạ

Khảo cổ

 

138.

Nhà Gươl truyền thống

Thôn Patty, xã Hồng H

UBND xã Hồng Hạ

Lịch sử

 

139.

Địa đạo A Púc

Thôn Đút I, xã Hồng Kim

UBND xã Hồng Kim

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

140.

Địa đạo A Bó

Thôn Liên Hiệp, xã Hương Lâm

UBND xã Hương Lâm

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

141.

Cụm địa đạo An

Xã Hương Ngun

UBND xã Hương Nguyên

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

V. Huyện Phong Điền

142.

Đình làng Minh Hương

Thôn 7, xã Điền Hải

Ban điều hành làng Minh Hương

Lịch sử

 

143.

Đình làng Thế Chí Đông

Xóm Đò, thôn 6, xã Điền Hải

Ban điều hành làng Thế Chí Đông

Lịch sử

 

144.

Miến Tiến sĩ

Thôn 5, xã Điền Hải

Ban điều hành Thôn 5

Lịch sử

 

145.

Chùa Thế Chí Tây

Thôn 5,Đin Hòa

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ca UBND tnh

146.

Đình làng Siêu Qun

Thôn Siêu Qun, xã Phong Bình

Ban điều hành làng Siêu Qun

Lịch sử

 

147.

Địa đim Cồn B

Thôn Hin Lương, xã Phong Hiền

Hp Tác xã Nông nghiệp Hiền Lương

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

148.

Địa điểm trạm Phẩu thuật Tin phương

Thôn Bắc - Triu - Vịnh, xã Phong Hiền

UBND xã Phong Hiền

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

149.

Mộ cụ Tuần Phủ Dương Vịnh (Mộ ngài Tiến sĩ Dương Phước Vĩnh)

Thôn La Vần, xã Phong Hiền

Ban điều hành họ Dương Phước

Lịch sử

 

150.

Nhà thờ Trần Đình Bá

Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

151.

Tổ đình làng nghề Rèn Hiền Lương

Xóm Phước Tự, thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền

Ban điều hành nghRèn Hiền Lương

Lịch sử

 

152.

Chùa Ưu Điềm (Tên gọi khác: Chùa Phật Lồi)

Thôn Tư, làng Mỹ Xun, xã Phong Hòa

Ban Hộ t

Lịch sử và khảo c

 

153.

Đền Linh Quang (Tên gọi khác: Miếu Bà Tám Tay)

Thôn Cang Cư Nam, làng Mỹ Xun, xã Phong Hòa

Ban điều hành thôn Cang Cư Nam

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

154.

Đn thờ Bà (Liễu Hạnh)

Xóm Hạ Hòa, làng Phước Tích, xã Phong Hòa

Ban Quản lý Làng cPhước Tích

Lịch sử

 

155.

Địa điểm di tích lịch sử CK1 - CK7 thuộc chiến khu Hòa Mỹ

Khe Đá Mài, xã Phong Mỹ

UBND xã Phong Mỹ

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

156.

Bia Tưởng niệm Khúc Lý Ba Lạp

Thôn Khúc Lý Ba Lạp, xã Phong Thu

UBND xã Phong Thu

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

157.

Khu tháp Champa Vân Trạch Hòa

Thôn Vân Trạch Hòa, xã Phong Thu

UBND xã Phong Thu

Khảo c

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo cổ tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

VI. Huyện Phú Lộc

158.

Bia đá Khải Định

Thôn An Cư Đông, thị trn Lăng Cô

UBND thị trấn Lăng Cô

Lịch sử

 

159.

Bia Đá Rùa

Thôn Hải Vân, thị trn Lăng Cô

UBND thị trấn Lăng Cô

Lịch sử

 

160.

Giếng đá ghép

Thôn An Cư Đông, thị trn Lăng Cô

Thôn An Cư Đông

Khảo c

 

161.

Huyện đường Phú Lộc

Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc

Trường THCS thị trấn Phú Lộc

Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật

 

162.

Rùa đá Xóm Rùa

Tổ 4, thị trn Phú Lộc

Tổ dân phố 4

Khảo c

 

163.

Đình Nam Phổ Hạ

Thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An

Thôn Nam Phổ Hạ

Kiến trúc nghệ thuật

 

164.

Chùa Tiên Linh (Tên gọi khác: Chùa làng An Nông)

Thôn Hòa Vân 4, xã Lộc Bổn

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử

 

165.

Đình và Nhà thờ làng An Nông

Thôn Hòa Vang 3, xã Lộc Bn

Thôn Hòa Vang 3

Kiến trúc nghệ thuật

 

166.

Mộ chôn tập th

Thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền

Chùa Lương Thuận

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

167.

Mộ phần Nguyễn Cửu Kiều và Công chúa Ngọc Đnh

Thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền

Dòng họ Nguyễn Cửu

Lịch sử lưu niệm danh nhân

 

168.

Miếu Bầu Mang

Thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn

Thôn Vinh Sơn

Lịch sử

 

169.

Đình Trung Kiền (n gọi khác: Đình Thừa Lưu)

Thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến

Thôn Trung Kin

Kiến trúc nghệ thuật và lịch sử

 

170.

Mộ chôn tập th

Thôn Phước Tượng, xã Lộc Trì

UBND xã Lộc Trì

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

171.

Miếu Đại Càng (n gọi khác: Miu Ngũ Hành Đại Càng)

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh

Thôn Bình An

Lịch sử

 

172.

Miếu Nguyễn Cửu

Thôn 4, xã Vinh Hải

Thôn 4

Lịch sử

 

173.

Cụm giếng Champa

Thôn Đông An, xã Vinh Hiền

Chùa Thánh Dun và các hộ dân thuộc Thôn Đông An

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

174.

Địa đim tháp Linh Thái

Thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền

UBND xã Vinh Hiền

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tnh

175.

Đình Đông An (Tên gọi khác: Đình Đông Am)

Thôn Đông An, xã Vinh Hiền

Thôn Đông An

Kiến trúc nghệ thuật

 

176.

Đình Diêm Trường

Thôn Diêm Trường 2, xã Vinh Hưng

Thôn Diêm Trường 2

Lịch sử

 

177.

Bia Nghĩa Trũng xứ

Thôn 3, xã Vinh Mỹ

Thôn 3, xã Vinh Mỹ

Lịch sử

 

178.

Địa điểm mít tinh tại chMỹ Lợi

Thôn 5, xã Vinh Mỹ

UBND xã Vinh Mỹ

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

179.

Nhà thờ Họ Hoàng (Huỳnh)

Thôn 5, xã Vinh Mỹ

Họ Hoàng

Kiến trúc nghệ thuật

 

180.

Nhà thHọ Lương

Thôn 1, xã Vinh M

Họ Lương

Kiến trúc nghệ thuật

 

181.

Nhà thờ Họ Mai

Thôn 5, xã Vinh Mỹ

Họ Mai

Kiến trúc nghệ thuật

 

182.

Núi Bạch Mã

Huyện Phú Lộc

UBND huyện Phú Lộc

Danh lam thng cảnh

 

VII. Huyện Phú Vang

183.

Hành cung Thuận An

Tdân phố An Hi, thị trấn Thuận An

Trường Tiu học s1 Thuận An

Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật

 

184.

Văn Thánh làng Đồng Di

Thôn Di Tây, xã Phú Hồ

Thôn Di Tây

Lịch sử

 

185.

Đình làng Xuân

Thôn Xuân , xã Phú Xuân

Hội đồng chư tộc Làng (ông Lê Đình Cư - Hội chủ làng văn hóa)

Lịch sử

 

186.

Địa đim Chiến thắng Cồn Rang

Thôn Diêm Tụ, xã Vinh Thái

Thôn Diêm Tụ

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

187.

Đình làng Hà Thanh

Thôn 3, xã Vinh Thanh

Hội đồng chư tộc Làng (Hội chủ- ông Nguyễn Công Vy)

Kiến trúc nghệ thuật

 

188.

Nhà thờ họ Phạm, phái Nhì (Tên gọi khác: Dinh)

Thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân

Ông Phạm Đình Chung

Kiến trúc nghệ thuật

 

V. Huyện Quảng Điền

189.

Đình làng Khuông Phò

147 đường Nguyễn Vịnh, Tdân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa

Ban Điều hành làng Khuông Phò

Kiến trúc nghệ thuật

 

190.

Mộ 3 tầng

T dân phThạch Bình, thị trấn Sịa

Ban điều hành hNguyễn

Lịch sử

 

191.

Nhà thhọ Lê

S3 đường Nam Dương, tổ dân phố Thủ L, thị trấn Sịa

Ban điều hành họ Lê

Kiến trúc nghệ thuật

 

192.

Chùa Hạ Lang (Tên gọi khác: Quảng Khánh Tự)

Thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú

Ban Hộ tự làng Hạ Lang

Lịch sử

 

193.

Đình Bác Vọng Tây

Thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú

Ban điều hành làng Bác Vọng Tây

Lịch sử

 

194.

Lăng mộ Trần Đình Bá

Xã Quảng Phú

Họ tộc

Kiến trúc nghệ thuật

 

195.

Đình làng Bao La

Thôn Bao La - Đức Nhuận, xã Quảng Phú

Ban điều hành làng Bao La

Lịch sử

 

196.

Địa điểm thủ phủ Bác Vọng

Thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú

Ban điều hành làng Bác Vọng Tây

Khảo c

 

197.

Miếu Bà Tơ (n gọi khác: Nhà th Bà Tơ)

Thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú

Ban điều hành thôn Bác Vọng Đông

Lịch sử

 

198.

Bia Phú Lương A

Thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành

Ban điều hành thôn Phú Lương A

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định s 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

199.

Chùa Kim Đôi (Tên gọi khác: Chùa Tuệ Vũ)

Thôn Kim Đôi, xã Qung Thành

Ban Hộ tự

Lịch sử

 

200.

Đình An Thành

Thôn An Thành, xã Qung Thành

Ban điều hành làng An Thành

Lịch sử

 

201.

Trụ cửa thành Hóa Châu

Thôn Thành Trung, xã Quảng Thành

UBND xã Quảng Thành

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch kho ctại Quyết định s 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tnh

202.

Địa đim thủ phủ Phước Yên

Thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ

Thôn Phước Yên

Lịch sử

 

203.

Bia Phước Yên (n gi khác: Bia K8)

Thôn Phước Yên, xã Quảng Th

UBND xã Quảng Thọ

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

204.

Bia Lai Trung (Tên gọi khác: Miếu bà Giằng)

Thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh

Thôn Lai Trung

Kho c

Thuộc danh mục Quy hoạch khảo ctại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

205.

Đn PhLại

Thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh

UBND xã Quảng Vinh

Lịch sử lưu niệm sự kiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt, công bố danh mục Kiểm kê công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102