Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

Số hiệu: 1028/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018
 (Kèm theo Quyết định số 1028 /QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình.

2. Mục đích

- Tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với từng địa bàn.

- Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác về gia đình, đồng thời, có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, hưởng ứng “Ngày Quốc tế hạnh phúc” (20/3), “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6), “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” (25/11), “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng; căng treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại nơi công cộng nơi đông dân cư; tổ chức hội thi, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.

- Nội dung: Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về: Gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phổ biến kiến thức về gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

2. Biên soạn, nhân bản tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thời gian: Quý I, năm 2018.

- Đối tượng cấp phát: Cán bộ phụ trách công tác gia đình, các hộ gia đình và các đơn vị liên quan.

- Địa điểm cấp phát: Tại huyện Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì, Ngân Sơn.

3. Hoạt động truyền thông về chăm sóc người cao tuổi

- Nội dung: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn cung cấp kỹ năng, kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc người cao tuổi.

- Thời gian: Quý I đến quý IV, năm 2018.

4. Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã

- Thời gian: Quý II đến quý III, năm 2018

- Địa điểm: Tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn.

- Đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, xã và Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã.

- Số lượng: 04 lớp

5. Biên tập, cấp phát cuốn sổ tay về công tác gia đình

- Thời gian: Quý II năm 2018.

- Đối tượng cấp phát: Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

- Nội dung sổ tay: Kiến thức nghiệp vụ về thực hiện công tác gia đình; biện pháp và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức ghi chép tổng hợp, cung cấp thông tin về bạo lực gia đình tại cơ sở.

- Số lượng: Dự kiến 400 cuốn.

6. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

- Thời gian: Quý I đến quý IV, năm 2018.

- Địa điểm: Tại các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Ba Bể (02 xã/huyện).

- Hình thức: Hướng dẫn các xã thành lập và tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các Nhóm phòng chống bạo lực và đăng ký địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực tại cơ sở.

7. Công tác thường trực hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Kạn

a) Duy trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo và công tác khen thưởng:

- Thời gian: Quý I đến quý IV, năm 2018.

b) Công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình của Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian: Quý IV năm 2018.

- Địa điểm: Tại các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn, Na Rì.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- Xây dựng dự toán tổ chức các hoạt động của theo Kế hoạch, gửi Sở Tài chính xem xét theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Tài chính

Xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn biện pháp phát hiện, tố giác hành vi bạo lực gia đình; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

- Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác gia đình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2018 gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung Kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác gia đình.

- Bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018 tại địa phương về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14