Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND phê duyệt thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 10/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 19/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 19 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày/26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Căn cứ Thông tư số 211/2009/TT- BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của liên ngành: Ban Dân tộc - Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 132/TTrLN-BDT-STC ngày 23/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, cụ thể như sau:

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng: Là những người có đủ điều kiện và có tên trong danh sách do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành liên quan rà soát theo quy định tại Hướng dẫn số 04/HD-BCA (A11) ngày 16/3/2009 của Bộ Công an.

Hàng năm cơ quan Công an cung cấp danh sách, số lượng người có uy tín theo 2 cấp tỉnh và huyện quản lý cho các đơn vị được giao nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch về kinh phí thực hiện các chính sách cụ thể.

Người có uy tín được chia ra 2 cấp quản lý là cấp tỉnh và cấp huyện; thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách.

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Đăk Nông

Điều 2. Các chính sách cụ thể:

1. Thăm hỏi, tặng quà:

Hàng năm, vào dịp Quốc khánh; khi người có uy tín đau ốm; qua đời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi và tặng quà (hoặc tiền mặt), mỗi suất thăm hỏi tối đa là 200.000 đồng.

2. Trợ cấp gia đình người có uy tín gặp khó khăn: Khi gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức trợ cấp một lần.

- Cấp tỉnh: Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/gia đình/năm.

- Cấp huyện: Hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/gia đình/năm (cấp huyện có thể trực tiếp thực hiện hoặc giao cho cấp xã thực hiện).

3. Chi phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các ban, ngành đoàn thể liên quan thực hiện các chính sách quy định tại điểm 1, 2 và 3.

4. Tổ chức họp mặt: Hàng năm UBND tỉnh, huyện (thị xã) tổ chức họp mặt để trao đổi, đối thoại với người có uy tín về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế, những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, về công tác phòng, chống các loại tội phạm, về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, thông qua họp mặt để tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như của địa phương.

a) Thành phần:

- Cấp tỉnh: Bao gồm người có uy tín do cấp tỉnh quản lý.

- Cấp huyện (thị xã): Bao gồm người có uy tín do cấp huyện quản lý.

b) Thành phần đại biểu mời tham dự: Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin, báo chí, tuyên truyền của Trung ương và địa phương.

Từ năm 2011, định kỳ tổ chức là 2 năm một lần.

5. Tổ chức tham quan: Với mục đích tạo điều kiện cho những người có uy tín được tìm hiểu, giao lưu với các địa phương trong nước để mở mang kiến thức, chứng kiến sự phát triển của đất nước, việc thực thi chính sách dân tộc ở các địa phương khác qua đó để thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Hàng năm tổ chức tham quan cho những người có thành tích xuất sắc. Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. Tổ chức nghỉ dưỡng: Thực hiện đối với những người có uy tín sau khi điều trị nội, ngoại trú do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi sức khoẻ; người có uy tín là nữ yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản (kể cả trường hợp nghỉ việc do sẩy thai) nhằm động viên tinh thần, phục hồi sức khoẻ cho những người có uy tín.

Chế độ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BLĐTBXH , ngày 08/4/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Giao cho Ban Dân tộc tỉnh, đơn vị làm công tác dân tộc cấp huyện (thị xã) tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện các chính sách quy định tại điểm 4, 5 và 6.

7. Hỗ trợ người có uy tín bị thiệt hại, bị thương, hy sinh trong khi đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự:

Mức chi theo quy định hiện hành đối với cán bộ công chức Nhà nước.

Giao cơ quan Công an tỉnh và huyện chịu trách nhiệm thực hiện.

8. Công tác tuyên truyền: Các cơ quan thông tin, báo chí, tuyên truyền của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Công tác vận động: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 04/HD-BCA (A11) ngày 16/3/2009 của Bộ Công an.

10. Công tác khen thưởng: Hàng năm UBND các huyện, thị xã lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân xuất sắc. Hình thức khen thưởng và cấp khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí đảm bảo cho chế độ chi thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị (Đối với cơ quan Công an do ngân sách Trung ương đảm bảo).

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi quy định cụ thể nêu trên cùng với lập dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị hàng năm theo quy định gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp và tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định.

Công tác thanh quyết toán thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2010/QĐ-UBND phê duyệt thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231