Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 07/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2020/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; s 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Thị trn đạt chuẩn văn minh đô thị”; số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1021/TTr-SVHTT ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về nguyên tắc thực hiện, điều kiện khen thưng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

2. Đối tượng áp dụng

a) Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu.

c) “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

đ) Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét tặng và khen thưởng các danh hiệu phải đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, chính xác và công khai.

2. Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

3. Thực hiện việc xét tặng, công nhận và khen thưng khi có đăng ký tham gia thi đua và việc đăng ký phải được thực hiện trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Điều 3. Điều kiện khen thưởng

1. Đối với Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu:

a) Gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên.

b) Tổng điểm trần của các tiêu chí để được đưa vào bình xét: Hộ gia đình thuộc thành phố, thị xã đạt từ 95 điểm trở lên; hộ gia đình thuộc các huyện miền núi cao (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu) hoặc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ đạt từ 75 điểm trở lên; các địa phương còn lại đạt từ 85 điểm trở lên; không có tiêu chí bị điểm liệt (điểm 0) áp dụng theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Là một trong những gia đình có đóng góp thực sự tiêu biu trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, có ảnh hưởng tốt trong việc thực hiện hương ước, quy ước và được cộng đồng dân cư suy tôn.

2. Đối với “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tiêu biu:

a) Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 01 năm trở lên đối với công nhận lần đầu và 02 năm trở lên đối với công nhận lại).

c) Tổng điểm của các tiêu chí đạt 100 điểm áp dụng theo Phụ lục s05 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.

3. Đối với “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu:

a) Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

c) Tổng điểm của các tiêu chí đạt 100 điểm áp dụng theo Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp.

4. Đối với “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”: Đạt các tiêu chun theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL .

5. Đối với “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”: Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL .

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa.

c) Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu trình Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xét duyệt; chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận.

d) Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị thực hiện:

- Tổ chức soát xét, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách khen thưởng đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 và Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí.

Trên cơ sở dự toán kinh phí bố trí, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phân bổ chi tiết (lấy ý kiến Sở Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện chính sách) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biu được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đầu.

- Tổ chức soát xét, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách khen thưởng đối với Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đđề nghị Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí. Nguồn kinh phí bao gồm tiền thưởng (được cấp qua Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh) và kinh phí làm Giấy chứng nhận, khung (cấp qua Sở Văn hóa và Thể thao để thực hiện).

đ) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong quá trình xét tặng và khen thưởng danh hiệu văn hóa theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Sở Tài chính chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đthực hiện chính sách khen thưởng đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu và Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phân công phụ trách các huyện, thành, thị, các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan được quy định tại Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định này.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; đồng thời chi trả tiền thưởng theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với việc xét tặng, khen thưởng các danh hiệu: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biu cấp huyện; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trn đạt chuẩn văn minh đô thị và chỉ đạo xét công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biu trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công bằng theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa.

c) Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện xét tặng các danh hiệu văn hóa.

d) Tổ chức rà soát, dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách khen thưởng đối với “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cấp huyện công nhận lần đầu gửi Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 31/8 hàng năm.

đ) Bố trí kinh phí khen thưởng đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, in Giấy công nhận và khung Giấy công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu cấp huyện; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chun văn minh đô thị.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với việc xét tặng và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu đảm bảo chặt chẽ, chính xác, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo các thôn, xóm, khối, bản thực hiện việc bình xét, đề nghị tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 200.000 đồng không quá 3%/tổng số “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục/khu dân cư. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 3%/tổng số “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

c) Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biu theo quy định.

d) Tổng hợp kết quả công nhận và khen thưởng “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu gửi Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện trước ngày 20/12 hàng năm.

đ) Bố trí kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, in giấy khen, khung giấy khen “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu trong dự toán ngân sách theo loại chi tương ứng của UBND cấp xã và thực hiện việc khen thưởng “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục tiêu biểu theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính; Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ VHTT&DL (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Thường trực BCĐ TW;
- TT
. Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, VX (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215