Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Theo đề nghị của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-LHH ngày 11/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 73/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Mục đích của việc thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm các cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Định (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội) đối với các vấn đề về chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, đề án, dự án lớn về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cơ quan đặt yêu cầu; cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

a. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định này là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội).

b. Đối tượng đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các hội, Ủy ban nhân dân các thành phố, huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

c. Đối tượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường (sau đây gọi chung là các đề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm hoặc đa ngành mà cơ quan xây dựng, thực hiện hoặc phê duyệt thấy cần thiết phải tham khảo ý kiến.

d. Đối với các đề án do các cơ quan Trung ương quyết định triển khai trên địa bàn tỉnh, khi xét thấy cần thiết thì Liên hiệp Hội với tư cách độc lập có thể phối hợp hoặc đề xuất với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyết những vấn đề có liên quan phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3. Đề xuất tư vấn, phản biện

Các đề án khác không thuộc các Điểm a, b, c, d Khoản 2 của Điều này xét thấy có ảnh hưởng lớn, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp Hội có thể đề xuất các cấp có thẩm quyền để tổ chức tư vấn, phản biện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp Hội Bình Định là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội), độc lập khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 4. Hình thức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực hiện theo các hình thức chủ yếu như đặt hàng, tự đề xuất hoặc do cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Điều 5. Tính chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội không phải hoạt động nghề nghiệp, là sự thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp trí tuệ vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và các chính sách xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội không thay thế việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các mức độ tư vấn, phản biện

Việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội được tiến hành ở các mức độ khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm:

1. Chia sẻ thông tin tham khảo về nội dung hoặc phương pháp tiếp cận, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia hoặc các nguồn khác.

2. Phân tích, đánh giá, đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ một đề án đang được chuẩn bị hoặc đang được thực thi.

3. Phân tích, đánh giá, nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị cụ thể về giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế từng phần hoặc toàn bộ một đề án.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của cơ quan tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, vận động, thu hút sự tham gia đóng góp trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao và phát huy tác dụng trong thực tiễn. Theo nguyên tắc trên, các cơ quan có nhu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải có trách nhiệm bố trí kinh phí vào trong đề án để phục vụ cho quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8. Đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định

1. Các đề án về chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, gồm:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, huyện, thị xã.

- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

- Định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (5 năm và trên 5 năm) của tỉnh.

- Các chính sách, các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường.

- Các chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức.

- Các dự án có tính chất nhạy cảm về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, cảnh quan, môi trường.

- Chủ trương đầu tư đối với các dự án do doanh nghiệp đề xuất trên địa bàn tỉnh có khả năng tác động lớn đến văn hóa, cảnh quan, môi trường, sử dụng diện tích đất lớn có ảnh hưởng đến dân cư và an sinh xã hội.

2. Các đề án do cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sẽ do Liên hiệp Hội chủ động đề xuất và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 9. Đối với các đề án, dự án đầu tư phát triển của các sở, ngành, các doanh nghiệp không thuộc quy định tại Điều 8, nếu có nhu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc cần cung cấp thông tin, tư liệu để có thêm luận cứ khoa học, Liên hiệp Hội có trách nhiệm tham gia thực hiện theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức tập hợp các chuyên gia đầu ngành ở Trung ương và của tỉnh nhằm tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các đề án đã quy định.

2. Bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực và quản lý, bảo mật các hồ sơ tài liệu, số liệu các đề án, kể cả các phương tiện, thiết bị kỹ thuật (nếu được giao sử dụng trong quá trình thẩm định, phản biện) và hoàn trả lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổ chức thành lập các hội đồng hoặc cử các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu các nội dung có liên quan đến công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi gửi đến các cơ quan có nhu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm về việc tổ chức lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội và những vấn đề do mình đề xuất theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Chủ động thông báo cho Liên hiệp Hội kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện các đề án cần có sự tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội.

2. Cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của Liên hiệp Hội.

3. Tạo điều kiện để Liên hiệp Hội được sử dụng các tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật có liên quan (nếu có nhu cầu) nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị yêu cầu tư vấn phản biện và giám định xã hội

1. Cơ quan, đơn vị yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần tiếp thu các ý kiến tham gia tư vấn, phản biện hoặc giám định xã hội của Liên hiệp Hội. Văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội được tập hợp trong hồ sơ đề án gửi trình các cấp có thẩm quyền.

2. Đối với các ý kiến không được tiếp thu, cơ quan hoặc đơn vị yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần phản ánh lại cho Liên hiệp Hội bằng văn bản để phân định trách nhiệm của mỗi bên trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Chương III

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 13. Kinh phí để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đối với đề án quy định tại Điều 8 Quyết định này do ngân sách nhà nước bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ. Hàng năm, Liên hiệp Hội lập kế hoạch nội dung và dự toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy định tại Điều 8 Quyết định này gửi Sở Tài chính tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện. Liên hiệp Hội có trách nhiệm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Đối với các đề án không quy định ở Điều 8 Quyết định này, kinh phí thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên được thực hiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Việc lập dự toán, cấp phát kinh phí và quyết toán kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành khác.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Giao Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy định (nếu cần).

Điều 16. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157